Börd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder börd, varianter, uttal och böjningar av börd

Börd synonym, annat ord för börd, vad betyder börd, förklaring, uttal och böjningar av börd.

Synonymer till börd

Andra språk

Börd på Engelska

 • birth, descent, ancestry - origin by birth

Hur används ordet börd

 1. Adel (adelskap, ridderskap, frälsemän) är en av börd överordnad samhällsgrupp. Oftast syftar ordet på en grupp som av främst militära skäl uppstod i feodalsamhället och som (vanligen av en kung) beviljades lagstadgade, vanligen ärftliga privilegier förenade med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Ordet adel kan även användas för en bördsaristokrati i samhällen som inte är feodala, till exempel antikens Rom. Adelsprivilegierna var av ekonomisk, politisk, organisatorisk och social karaktär. De kunde vara mycket betydande och innebära till exempel skattefrihet ("frälst" från beskattning) och företräde till statliga ämbeten, men också försvarsplikt i krigstider eller när kungen kallade. I Sverige och många andra moderna samhällen har adelskap inte längre någon större praktisk betydelse. (wikipedia.org)
 2. sedan 1280 innehade frälset frälsehemman och frälsegårdar, senare kallade sätesgårdar. En av de borgerliga rättigheterna var att adliga inte kunde hållas juridiskt ansvariga för vissa gärningar som var förbjudna för andra ständer. De familjerättsliga förmånerna reglerade förhållandet mellan arvsrätt och börd, och sålunda i viss mån vem som räknades till adeln. De enskilda släkternas adelskap reglerades däremot, och regleras ännu, av adelsbrev. Adeln hade traditionellt jaktprivilegium, men Gustav III avskaffade detta år 1789. Adeln hade också vattenprivilegium och fick fiska fritt på sina egendomar. De senaste privilegierna antogs 1723 och gällde till 2003. (wikipedia.org)
 3. Ordet genre är ett lån från latinets genus, klass, släkte, börd, kön. Det ställs inom estetiken ofta som motsats till originalitet. Fransmannen Roland Barthes lanserade en alternativ benämning: formspråk. till vilket han hänförde form som är bunden av klass, tid, med mera. (wikipedia.org)
 4. Då mäktiga historiska personers äktenskap ofta har ingåtts av ekonomiska och politiska skäl och inte av känslomässiga, har många utomäktenskapliga förhållanden varit officiella. En mäktig persons älskarinna eller älskare var ofta av lägre rang eller börd, och försörjdes av den mäktiga personen. I de fall där de utomäktenskapliga förhållandena har varit officiella, har älskarinnan eller älskaren inte bara försörjts, utan även kunnat utöva ett visst politiskt inflytande. (wikipedia.org)
 5. Ordet var i äldre tider en titel för en ogift kvinna av adlig börd. Den började på 1700-talet att ersättas av fröken och (inom borgarståndet) mamsell. (wikipedia.org)
 6. Jöns Lagepose, svenskt riksråd och riddare av dansk börd. (wikipedia.org)
 7. Generellt kan sägas att konservativa vill bevara hävdvunna, konventionella eller traditionella samhällsinstitutioner, och motverka hastiga förändringar i samhället. Vilka institutioner detta är mer konkret, har varierat från samhälle till samhälle, även om drag såsom familj, släkt, börd, kyrka/församling (religion i allmänhet), lokalsamhälle/regionen och monarki är mer vanligt förekommande än andra drag. (wikipedia.org)
 8. Under 1900-talet har betydelsen av eventuella mesallianser minskat och på många håll närmast helt försvunnit, i takt med att personliga meriter har blivit viktigare än börd och då våra dagars sociala klasser inte är lika strikt uppdelade som gamla tiders stånd. (wikipedia.org)
 9. Kända släkter som uppstått under medeltiden kallas på svenska ibland ätter, med ätt avses emellertid vanligen kungliga och adliga släkter oavsett ålder. Medlemskap i en släkt förvärvas framför allt genom börd och – vid adliga släkter – genom agnatisk härstamning, det vill säga på svärdssidan genom fädernet, och medlemmar har ofta samma släktnamn. Sedan Riddarhusordningens status som lag avskaffades i Sverige, saknar ordet släkt juridisk definition, och kan i många fall beteckna ett kognatiskt släktskap det vill säga som innefattar både manliga och kvinnliga led. Släktskapet gäller både i sidled om samtida personer, och i upp- och nedgående led om dem som varit och som kommer. (wikipedia.org)
 10. Ordet "ras", som tolkas som "gemensamt ursprung", kommer från fornfranskans rasse (1512), från italienskans razza, vilket kanske kan härledas till arabiskans ord "ras" "رأس" som betyder överhuvud för någon eller något. I detta sammanhang syftar "ras" till rötterna eller överhuvudet till en viss specie. Etymologin kan också härledas till det latinska gens eller arabiska "genat" "جينات" som betyder klan eller folk, och "genus" som betyder börd, ursprung, släkt, och kognat, med grekiskans genos (γένος) "ras, slag" och genos "börd, avkomma". Ordet ras (stavat race) förekommer i svenskan från 1668. Ordets förhållandevis unga historia i svenskan (liksom i franskan och engelskan) står i överensstämmelse med teorin att "ras" i betydelsen en liten grupp människor med gemensam härkomst, härrör från Christopher Columbus tid. Äldre begrepp, vilka åtminstone delvis baseras på gemensamt ursprung, såsom folk och stam, innefattar mycket större antal individer. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.