Bördig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bördig, varianter, uttal och böjningar av bördig

Bördig synonym, annat ord för bördig, vad betyder bördig, förklaring, uttal och böjningar av bördig.

Synonym till bördig

Vad betyder och hur uttalas bördig

Bördig uttalas börd|ig och är ett adjektiv -t -a  bördig jord  ej komparation; härstammande; bördig från.

Ordformer av bördig

Böjning (i positiv) bördig en ~ + subst. bördigt ett ~ + subst. bördiga den/det/de ~ + subst. bördige den ~ + mask. subst. Komparation bördigare en/ett/den/det/de ~ + subst. bördigast är ~ bördigaste den/det/de ~ + subst.

Bördig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Bördig på Engelska

 • fertile, fruitful - fertile earth
 • born in, a native of - native of Spain

Hur används ordet bördig

 1. Halland eller dess invånare omtalas första gången troligen av Jordanes, då Hallin säg vara ett av fyra folkslag som med fyra andra bebodde en bördig slättbygd på ön Scandza. Med stammen fenvir åsyftas möjligen invånarna i Fjäre härad. Hallands öden under den följande tiden är okänd, men vid 1000-talets mitt tillhörde landskapet Danmark. (wikipedia.org)
 2. Landet Hatti i centrala Anatolien var rikt på naturresurser i form av metaller, sten och timmer. Hettiterna var skickliga inom metallurgi och bearbetade koppar, tenn och bly till brons, senare lyckades man även framställa järn. Runt huvudstaden Hattusa låg en bördig högslätt där spannmål och grönsaker kunde odlas. Den bergiga terrängen var lämplig för fårskötsel vilket gav ull för kläder. Andra tamdjur hölls för produktion av kött. Till skillnad från många andra forntida kulturer i Främre Orienten levde hettiterna inte i en bördig floddal. Jordbruket var helt beroende av regn. Dessutom fick alla transporter ske till lands eftersom seglingsbara floder saknades och landets inre låg långt från kusterna. (wikipedia.org)
 3. Horn af Rantzien – en svensk adelsätt bördig från Greifswald i Pommern (wikipedia.org)
 4. Historiskt har människans jordbruksverksamhet, med betes- och slåtterängar, påverkat den biologiska mångfalden positivt, medan den allmänna miljösituationen påverkats i måttlig utsträckning. Andelen öppen jord var mindre, vilket även gav mindre erosion. Det moderna samhällets jordbruk med gödsling, bekämpningsmedel och större andel öppna marker har bidragit till mindre biologisk mångfald, övergödning och ökad erosion, som urarmar det övre täcket av bördig jord. (wikipedia.org)
 5. Nynorskan som skriftspråk utvecklades från mitten av 1800-talet. Språkpolitiskt fanns det vid denna tid ett behov av att återupprätta det norska språket, eftersom endast det danska skriftspråket hade använts under den långa dansk-norska unionstiden. Filologen Ivar Aasen, bördig från Ørsta i Møre og Romsdal, drev tesen att ett genuint norskt språk hade överlevt i landets bygder utanför städerna. Det fjällrika landskapet har begränsat kommunikationen och motverkat språklig påverkan mellan olika regioner. Aasen ville undersöka språket i hela landet och företog många och långa vandringar, under vilka han nedtecknade folkspråket. (wikipedia.org)
 6. Jordmånen i Litauen är till stora delar tämligen bördig. Vidsträckta områden utgörs av marskland och skogar. Stora sumpmarker har utdikats till odlingsbar mark. Den flacka östersjökusten domineras av dynlandskap. Landet har ett rikt nät av vattendrag: i kullandskapet i sydöst ligger mer än 3 000 sjöar, och talrika floder rinner genom landet. (wikipedia.org)
 7. Lajvet utspelade sig i och omkring den fiktiva byn Askevall där det bland annat skulle hållas val av byråd. Friden i byn stördes emellertid av att en grupp inkvisitionsriddare anlände till byn och slog sig ned för att leta efter en kättare som var bördig från byn. Kättaren hittades, rannsakades, dömdes och brändes på bål. (wikipedia.org)
 8. Utöver ovan nämnda pollenanalys har de äldsta arkeologiska fynden av bondekultur i Medelpad återfunnits vid sjön Marmen, invid Tuna kyrka, och daterats till 500 f.Kr. Denna bondekultur kom sannolikt att expandera längs en bördig sidodal mot Selånger. (wikipedia.org)
 9. Mullvaden föredrar bördig slättmark men förekommer lokalt i bergstrakter. Habitatet utgörs av ängar, skogar, trädgårdar och odlingsmark, och den undviker vanligen barrskogar, sandiga kullar och myrmark. (wikipedia.org)
 10. Henriette Killander på Hooks herrgård i Småland lät någon gång på 1850-talet den lokale snickaren Daniel Ljungqvist på gården Lunden i Svenarums socken göra några stolar i björk efter avritning av en nordamerikansk windsorstol. Den hade sju pinnar i toppstycket och sju pinnar i underredet. Han startade sedan tillverkning av pinnstolar på gården och fick snart många efterföljare i Småland – Johan Wilhelm Thunander, bördig från Storeskog i Vrigstad, Frans Ståhl och Otto Karlsson-Kraft startade i början av 1860-talet tillverkning av stolar liknande Ljungqvists. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.