Betänkande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betänkande, varianter, uttal och böjningar av betänkande

Betänkande synonym, annat ord för betänkande, vad betyder betänkande, förklaring, uttal och böjningar av betänkande.

Synonym till betänkande

Andra språk

Betänkande på Engelska

 • reflection, consideration - without hesitation
 • report - written report on the results of an inquiry, the commission has submitted its report

Hur används ordet betänkande

 1. deras ”kommunikation och betänkande” erfordrades vid nybesättande av riksämbetena. 1660 års additament togs som en kompromiss mellan de många stridande viljorna och intressena vid 1660 års riksdag. Det representerar på grund av sin allmänna tendens, som ej var gynnsam för högaristokratin, ett viktigt led i Sveriges konstitutionella utveckling, trots att det var gällande endast under Karl XI:s omyndighetstid. (wikipedia.org)
 2. Sv. Betänkande 1990/91:KU 14 (wikipedia.org)
 3. RFSL har framfört att det inom den svenska polisorganisationen finns problem i hanteringen av hatbrott och frånvaron av strukturerade hot- och riskbedömningar. RFSL yttrar sig i rörande Polisorganisationskommitténs betänkande En sammanhållen svensk polis (SoU 2012:13): "Överlag så varierar kunskapen om brottsutsatta och gärningspersoner när det gäller homofobiska, bifobiska och transfobiska hatbrott, våld i hbt-relationer och brott på grund av könsidentitet/könsuttryck kraftigt." RFSL framför även att det 2012 endast fanns "en hatbrottsgrupp inom de nuvarande 21 polismyndigheterna." (wikipedia.org)
 4. Hemspråk, det språk eller de språk som talas i hemmiljö, när detta skiljer sig från det språk som i huvudsak talas ute i samhället. Termen användes i det svenska utbildningsväsendet från 1968 (då hemspråksundervisning infördes) fram till 1996, då regeringen beslutade att begreppet skulle ändras till "modersmål" for att "lyfta fram betydelsen av undervisningen och markera att denna måste kunna genomföras som annan språkundervisning i skolan" (Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UBU12. Därför används idag termen modersmålsundervisning istället för hemspråksundervisning. Termen exkluderar dock undervisning i svenska språket, vilket vållar en hel del förvirring, eftersom svenska språket givetvis är modersmål för majoriteten av eleverna och "modersmålsundervisning" tidigare betytt undervisning i svenska. Begreppen "hemspråk" och "hemspråksundervisning" används dock fortfarande flitigt, både i tidningar och i daglig konversation, eftersom det på ett enkelt sätt kan särskilja undervisningen i minoritetsspråk och invandrarspråk från undervisningen i svenska. (wikipedia.org)
 5. Lagutskottets betänkande, 1998/99:LU9 sida 2-3 (wikipedia.org)
 6. Betänkande angående Journalistutbildning, E 1966:7 (wikipedia.org)
 7. I svensk statsförvaltning är kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. (Begreppet utredning eller betänkande syftar egentligen på resultatet från kommittén.) Många dylika kommittéer är egna myndigheter som läggs ner efter utredningsuppdragets slut, och således har en tidsbegränsad livstid. (wikipedia.org)
 8. KU granskar regering och statsråd löpande och i särskilda fall efter s.k. KU-anmälningar. Den löpande granskningen läggs fram årligen i ett betänkande, kallat granskningsbetänkande, förut kallat "dechargebetänkandet". Kommer en anmälan in, inleder de utfrågningar av berörda personer. Utfrågningarna är sedan 1988 offentliga. Om åtal skulle vara aktuellt mot ett statsråd, är det KU som avgör detta. Fallet går då direkt till Högsta domstolen. Senaste gången ett statsråd åtalades var under mitten av 1800-talet, vilket togs upp i den numera avskaffade riksrätten. Vanligare är att KU kritiserar statsråd efter en utfrågning, vilket kan resultera i misstroendevotum mot vederbörande. Utskottet har även sista ordet i vissa prövningar och beredningar inför riksdagsbeslut. (wikipedia.org)
 9. Efter det Nya Lagberedningen 1884 överlämnat sitt förberedande utlåtande om rättegångsväsendets ombildning, uppdrog K. M:t åt en Förstärkt Lagberedning att med anledning av detta betänkande avge yttrande rörande huvudgrunderna för en ny rättegångsordning. (wikipedia.org)
 10. Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU15 (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.