Förfoga Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förfoga, varianter, uttal och böjningar av förfoga

Förfoga synonym, annat ord för förfoga, vad betyder förfoga, förklaring, uttal och böjningar av förfoga.

Synonym till förfoga

Vad betyder och hur uttalas förfoga

Förfoga uttalas för|foga och är ett verb -de.

Förfoga betyder:

Ordformer av förfoga

Aktiv

förfoga
infinitiv
förfogar
presens
förfogade
preteritum
förfogat
supinum
förfogande
presens particip
förfoga
imperativ

Passiv

förfogas
infinitiv
förfogas
presens
förfogades
preteritum
förfogats
supinum

Perfekt particip

förfogad en
~ + subst.
förfogat ett
~ + subst.
förfogade den/det/de
~ + subst.

Förfoga är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förfoga på Engelska

 • have at one', s disposal - have available, command, the country has access to substantial natural resources

Hur används ordet förfoga

 1. Kvarstad är en exekutiv åtgärd inom juridiken som innebär att en brottsmisstänkt person eller gäldenär genom domstolsbeslut i Sverige eller i vissa fall inom den europeiska gemenskapen helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. Den som har en fordran som han/hon vill säkra genom kvarstad måste normalt erbjuda säkerhet till samma värde som den egendomen som kvarstaden avser. Det är domstolen som avgör om den erbjudna säkerheten är tillräcklig eller ej. (wikipedia.org)
 2. Det vanligaste exemplet på medeltida vasaller i Europa var Tysk-romerska riket där de olika ingående furstarna i flera led kunde förfoga över underordnade vasaller från regional till lokal nivå. Över dem fanns samtidigt den tysk-romerska kejsaren som gjorde anspråk på att vara alla de ingående furstarnas länsherre, även om praktiskt upprätthållande av dessa anspråk aldrig genomfördes. (wikipedia.org)
 3. Arbetsrättsligt är rast i många länder ett obetalt uppehåll i arbetet, medan paus är ett kortare uppehåll på betald arbetstid. Lagstiftningar om arbetsrätt innehåller regler om raster, deras längd, förläggning med mera. Det är skillnad på rast och paus, men de är båda viktiga för en bra arbetsmiljö. Med rast menas ett längre avbrott, till exempel en lunchrast. Under rasten får man fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsplatsen. Rasten räknas inte som arbetstid. (wikipedia.org)
 4. I juridisk bemärkelse saknar slaven rättshandlingsförmåga. Ägaren kan förfoga över slaven väsentligen efter egna önskemål, och även överlåta äganderätten till någon annan. Detta framgår klart av bland annat en av de romerska termerna för slav, manicipium, vilket just betyder egendom, eller det arabiska mamlúk som har samma betydelse. (wikipedia.org)
 5. Att en leasegivare tillåter leasetagaren att förfoga över leasingobjektet hindrar inte i sig att leasegivaren har separationsrätt till leasingobjekt, om förfoganderätten inte utnyttjats. (wikipedia.org)
 6. Kontrektationsteori (av latinets contrectare, "vidröra") kallas den teori inom rättsfilosofin enligt vilken ett stöldbrott är fullbordat redan då gärningsmannen vidrört det föremål som denne tänker ta. Teorin står i kontrast med ablationsteorin, enligt vilken föremålet skall ha blivit bortfört från platsen där den förut fanns, till något annat ställe, där gärningsmannen kan förfoga över den som vore det dennes egendom. (wikipedia.org)
 7. Tomträtt kan förekomma på område, som avdelats för att bebyggas och tillhör stat eller kommun. Likartade regler förekommer utomlands, särskilt i England och Tyskland. I äldre lagstiftning har tomträtten en förebild i de så kallade "ofria tomterna" (se ofri grund). Tomträtten ger besittningshavaren mycket starkare rätt, än vad nyttjanderätt gör, utan att själva äganderätten går från upplåtaren. Det sociala syftet är att reglera bostadsförhållandena inom samhället, utan att ägaren skall behöva sälja tomterna eller bygga själv. Skall den besittningsrätt som upplåts genom tomträtten tjäna som underlag för eget bostadsbygge, måste tiden inte vara alltför kort. Å andra sidan bör tiden inte vara så lång, att samhället går miste om fördelen av att åter kunna förfoga över tomten. Tiden är därför bestämd till 26-100 år. Om tomträtten löses in av stat eller kommun skall befintliga byggnader lösas in på samma sätt som vid expropriation. Tomträtten kan inte sägas upp av tomträttsinnehavaren. (wikipedia.org)
 8. En trust kan inrättas om en stiftare (the settlor) uppdrar åt en förvaltare (the trustee), att handha egendom till förmån för en eller flera förmånstagare (the beneficiaries). Stiftaren ska ha rättshandlingsförmåga och kan vara en fysisk eller juridisk person. Stiftarens avsikt med förvaltningsuppdraget anges i en trusturkund (the trust deed). Trustförordnandet är ett bindande avtal mellan stiftaren och förvaltaren, som ger upphov till obligationsrättsliga förhållanden mellan de inblandade parterna. Genom förordnandet får förvaltaren det ekonomiska ansvaret för egendomen. Denne har att disponera och förfoga över trustegendomen för ett visst ändamål i enlighet med de anvisningar som stipulerats i urkunden. Förvaltaruppdraget kan innebära vittgående befogenheter och förvaltaren anses därför som ägare (the legal owner) till egendomen under uppdragstiden. Denna äganderätt är dock endast formell och förvaltaren kan inte för egen del hävda äganderätt till egendomen. Kostnader förknippade med förvaltningen får tas ur egendomen eller avkastningen av denna. Förvaltaren har rätt och är skyldig att använda egendomen inom ramen för de befogenheter som givits och detta på ett sätt som främjar förmånstagarnas intressen. Trustegendomen och dess avkastning ska således tillkomma förmånstagarna, som anses ha en s.k. equitable title till egendomen. (wikipedia.org)
 9. Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. reglerar hur humanbiologiskt material skall få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. Biobank definieras i den lagen på detta sätt. "Biologiskt material från en eller flera människor som samlas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de människor från vilka materialet härrör." Förutom för vård och behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet får en biobank användas endast för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan därmed jämförlig verksamhet.Stockholms läns landsting får ta emot, samla in, förvara, registrera, analysera och på annat sätt förfoga över vävnadsprover från nyfödda barn i en särskild biobank kallad PKU-biobanken. (wikipedia.org)
 10. Expropriation kan enligt svensk lag endast beviljas om speciella allmänna ändamål föreligger, till exempel "för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning". (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.