Förutse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förutse, varianter, uttal och böjningar av förutse

Förutse synonym, annat ord för förutse, vad betyder förutse, förklaring, uttal och böjningar av förutse.

Synonymer till förutse

Andra språk

Förutse på Engelska

 • anticipate, foresee - we predicted at an early stage what would happen

Hur används ordet förutse

 1. Generalklausul är en lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda. Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet. Generalklausul finns i skattelagstiftningen i avsnittet om skatteflykt. Generalklausul finns även i avtalslagen och avser avtalsbestämmelser som är uppenbarligen orimliga eller oskäliga att följa på grund av tro och heder. Generalklausul står även att finna i 25 kap 12 § Offentlighets- och sekretesslagen och även i 10 kap 27 § Offentlighets- och sekretesslagen. (wikipedia.org)
 2. Gravrost kan uppstå i små håligheter i järngods, där den utgör en elakartad form av rostbildning, eftersom det är svårt att förutse på vilka punkter den kan uppträda. Från de små håligheterna tränger rosten rakt in i godset med förstörande verkan. (wikipedia.org)
 3. Termen "inlärd hjälplöshet" myntades 1967 av Martin Seligman i anslutning till ett psykologiskt experiment på hundar och råttor. Experimentet gick till så att djuren hade två knappar. Om de tryckte på en knapp fick de mat och tryckte de på fel knapp fick de en elektrisk stöt. Djuren lärde sig snart vilken knapp som gav vilken följd, men då bytte försöksledarna knapp. Det visade sig att djuren till slut blev apatiska av att inte kunna förutse vilken knapp som gav vilken respons, och föredrog att svälta sig till döds. Samma beteende uppvisade försöksdjuren av att inte kunna förutse hur de kunde undvika en chock eller undkomma den. Hos människor förekommer samma responser på att inte kunna förutse sådana följder, och kallas då inlärd hjälplöshet. (wikipedia.org)
 4. Dagens kantpressar är CNC-styrda, vilket innebär att maskinisten/operatören skapar ett bockprogram där en önskad profil knappas in, med skänkellängder och vinklar. Därefter ställs maskinens anhåll automatiskt i rätt höjd- och djupläge, så att plåten bara behöver läggas emot dessa. Vid ett pedaltryck går kniven ner till korrekt djup för exempelvis 90°. När den första bocken är färdig ställs anhållen redo för nästa bock. Kantpressens användargränssnitt visar antingen i 2d eller 3d hur plåten ska vändas inför varje bock samt förutse eventuella kollisioner mellan profil och kniv. (wikipedia.org)
 5. Lorenz insåg snabbt att Fjärilseffekten betydde att långsiktiga väderprognoser i praktiken är omöjliga. Även med oerhört sofistikerade matematiska modeller över vädersystemet och mycket exakta mätningar går det inte att förutse vädret på lång sikt, eftersom det är omöjligt att uppmäta helt exakta initialvärden i varje punkt på jorden. (wikipedia.org)
 6. Korrosion leder till att Gibbs fria energi sjunker och korrosionsprodukten blir stabilare. Dock används inte Gibbs fria energi till att mäta korrosion utan istället korrosionspotentialen (Ekorr eller Φkorr) som kan relateras till Gibbs fria energi via Nernst ekvation (ΔG = -nFE, där ΔG står för Gibbs fria energi, n står för antal involverade elektroner, F står för Faradays konstant och E står för korrosionspotentialen). Nernst ekvation kan alltså förutse hur jonkoncentrationen påverkar korrosionspotentialen enligt ekvationen nedan. (wikipedia.org)
 7. Aktiebolag förväntas av ägarna att hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att de ska kunna bedriva sin verksamhet, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Stor tillgång till likvida medel ger ökad säkerhet att ett bolag ska kunna fullfölja sina åtaganden och därmed fortleva på kort och lång sikt. Å andra sidan är den enda förväntade avkastningen på ett innehav av kontanter eller likvida medel den ränta som bankkontot ger. Normalt förväntar sig ägarna en högre avkastning på investerade medel än så vilket skapar incitament för företagsledningen att optimera likviditeten och inte hålla en onödigt hög kassanivå. Likviditeten kan ökas med hjälp av lån och nyemissioner, och minskas genom amorteringar, aktieutdelning och investeringar. Företag arbetar vanligen med likviditetsprognoser för att förutse in- och utflöde av likvida medel och säkerställa att det finns en tillräcklig buffert för kända och okända händelser. Företag arbetar även aktivt med likviditet genom att sträva efter att få gynnsamma betalningsvillkor. Generellt är det fördelaktigt att kunna betala sina skulder så sent som möjligt och få in betalningar för utestående fordringar så fort som möjligt. Det är också en förhandlingsfråga när det gäller ett villkor för ett företags finansiering från finansinstitut för rörelsen eller enskilda investeringar. Ett sätt att spara likviditet kan vara leasing där ett företag betalar leasingavgift under en avtalad period men slipper den initiala investeringskostnaden. (wikipedia.org)
 8. Barns tänkande är under ett tidigt stadium mycket konkret. Detta utvecklas senare till att barnet börjar tänka mer abstrakt och kan förstå att saker som inte finns i nutiden kan existera. Med detta börjar barnet även kunna förutse framtida händelser. En pionjär inom den kognitiva utvecklingen var barnpsykologen Jean Piaget, som forskade i hur tänkandet utvecklas hos barn och ungdomar. Enligt honom följer tänkandets utveckling ett mönster. Denna utvecklingsförmåga och den logiska kompetensen delas upp i fyra kvalitativt skilda utvecklingsstadier. Piaget definierade även problemet med barns mentalitet på ett nytt sätt. Medan man tidigare hade tänkt problemet som kvantitativt, definierade han det som ett problem av kvalitativ status. (wikipedia.org)
 9. Häftämnena kan varieras ytterligare, till exempel genom att göras snabbhäftande eller växtfasta. I första fallet är tejpen oftast försedd med mycket och mjukt häftämne och behöver litet eller inget tryck för att fastna. Häftämnen har emellertid en tendens att flyta ut i kanterna och torka snabbare. Det växtfasta häftämnet fastnar mer och mer ju längre det sitter. I detta fall gäller det att för fabrikanten att förutse vad de olika tejperna skall användas till och avpassa häftämnet till detta. Det finns också tejper som är ytterligt låghäftande för vissa ändamål. Vissa tejper förses med så kallade värmehärdande häftämne. Det innebär att om tejpen när den är fastsatt utsätts för viss värme under viss lång tid så ökar häftförmågan och man får större motståndskraft mot värme och lösningsmedel. (wikipedia.org)
 10. Turbulenta flöden är slumpmässiga i den betydelsen att det inte går att förutse vilken hastighet ett flöde ska ha på en viss plats vid en viss tidpunkt. Däremot går det att beskriva det statistiskt. Det är även icke-linjärt då små störningar kan medföra stora förändringar av flödet. Ju högre reynoldstalet är desto mer känsligt är flödet för störningar och desto sannolikare är det att flödet blir turbulent. Turbulens medför även en ökad diffusion då turbulens kännetecknas av snabbt varierande flöden i olika riktningar. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.