Hävd synonym, annat ord för hävd, vad betyder hävd, förklaring, uttal och böjningar av hävd.

Synonym till hävd

Vad betyder och hur uttalas hävd

Hävd uttalas hävd och är ett substantiv -en -er.

Hävd betyder:

Ordformer av hävd

Singular

hävd
obestämd grundform
hävds
obestämd genitiv
hävden
bestämd grundform
hävdens
bestämd genitiv

Plural

hävder
obestämd grundform
hävders
obestämd genitiv
hävderna
bestämd grundform
hävdernas
bestämd genitiv

Hävd är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hävd översättning

Engelska

custom, tradition
established, time-honoured, it has always been our custom to celebrate New Year alone

Hur används ordet hävd

  1. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. (wikipedia.org)
  2. Godmanskapets omfattning skall alltid anges i förordnandet. Enligt huvudregeln krävs huvudmannens samtycke. Godmanskap kan dock anordnas för en person utan dennes samtycke om personens tillstånd är sådant att denne uppenbarligen inte förstår vad saken gäller. En god man får inte gå emot huvudmannens vilja och denne kan säga upp godmanskapet. En god man skiljer sig således från en förvaltare genom att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, alltså rätten att representera sig själv. En god man har rätt till skäligt arvode, även om uppdraget av hävd delvis är att betrakta som ideellt uppdrag och därför ej avsett att följa gängse normer för lönesättning. Arvodet betalas av huvudmannen eller av kommunen, detta är beroende av hur stora tillgångar och inkomster huvudmannen har. I dagsläget ligger ett god mansarvode på runt 8 000 - 12 000 kr per år, beroende av uppdragets omfattning. Den kommunala överförmyndarnämnden utövar tillsyn över godmans- och förvaltarskapsärenden i kommunen. (wikipedia.org)
  3. Den enda nödvändiga och alltid centrala delen av ett vapen är vapenskölden. Skölden kan sedan omgivas av ytterligare symboler, såsom en hjälm eller krona ovanpå skölden, sköldhållare vid sidan om eller bakom skölden, devisband, ordenstecken m.m. Av hävd gäller att ju högre rang, enligt det gamla ståndssamhället, ägaren till ett vapen har, desto flera bisymboler kan han utrusta vapnet med, detta var förr också reglerat i lag. Också detaljutformningen av många bisymboler, särskilt hjälmar och kronor, används för att upplysa om ägarens rang eller natur – varje adlig och furstlig rang har sin rangkrona, en stad kan ha murkrona. (wikipedia.org)
  4. Hävd (juridik) – ett jurdiskt begrepp som endast tillämpats vid förvärv av fast egendom (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Hävd Synonymer Betyder Uttal