Höjdsträckning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder höjdsträckning, varianter, uttal och böjningar av höjdsträckning

Höjdsträckning synonym, annat ord för höjdsträckning, vad betyder höjdsträckning, förklaring, uttal och böjningar av höjdsträckning.

Vad betyder och hur uttalas höjdsträckning

Höjdsträckning uttalas höjd|sträck|ning och är ett substantiv.

Ordformer av höjdsträckning

Singular

höjdsträckning
obestämd grundform
höjdsträcknings
obestämd genitiv
höjdsträckningen
bestämd grundform
höjdsträckningens
bestämd genitiv

Plural

höjdsträckningar
obestämd grundform
höjdsträckningars
obestämd genitiv
höjdsträckningarna
bestämd grundform
höjdsträckningarnas
bestämd genitiv

Höjdsträckning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet höjdsträckning

  1. Kurland är ett slättland, i flera riktningar genomdraget av lägre höjdsträckningar (70–130 m höga), vilka i regel går i riktning norr–söder. Den förnämsta av dessa följde Daugavas vänstra strand och bildade vattenskillnaden mellan denna flod och Lielupe. En annan, som skiljes från den förra genom Jegavaslätten, följer Venta/Windau och går mot norr ända till Kurlands nordspets Domesnäs. Den 340 km långa, mestandels flacka kusten bildar knappt någon enda vik. De enda punkter, där fartyg kan lägga till, är Ventspils (Windau), Liepāja (Libau) och Polanga. Parallellt med kusten löper långa sandbankar, vilka ofta sträcker sig 10–15 km ut i havet och utgör hinder för sjöfarten. Kusterna hemsöks av flygsand. (källa)
  2. New Town var en nödlösning från 1700-talet som skulle lösa problemet med en kraftig befolkningsökning i Old Town. Staden hade fortsatt att vara mycket kompakt, med slottet i längst bort. En tävling hölls 1766, som gick ut på att designa New Town. Tävlingen vanns av James Craig, en 22-årig arkitekt. Staden som byggdes skapade ett stelt, bestämt rutnät, vilket passade bra med Upplysningstidens idéer. Huvudgata blev George Street, som följer den naturliga höjdsträckningen till norra Old Town. På de andra sidorna av New Town löper huvudstråken Princes Street och Queen Street. Princes Street har sedan dess blivit Edinburghs främsta shoppingstråk, med några georgianska byggnader som kvarstår. Länken mellan dessa huvudgator utgjordes av några mindre, vinkelräta gator. Vid de östra och västra ändarna ligger St. Andrew Square respektive Charlotte Square. Den sistnämnda ritades av Robert Adam och klassas ofta som ett av de finaste georgianska torgen i världen. Bute House, den officiella bostaden för Skottlands premiärminister, ligger på nordsidan av Charlotte Square. (källa)
  3. Geologiskt sett är Slovenske Gorice en fortsättning av Koralpe. Slovenske Gorice har en kärna av äldre kristallina och metamorfa bergarter, överlagda med yngre, upp till 4 km tjocka, lagerföljder av mineral- och fossilrika sediment från pannoniska havet . De marina sedimenten härrör från Kenozoikum, när Slovenske Gorice var en del av det pannoniska havets västra strandvallar. Områdets geomorfologi karaktäriseras av ett gytter av långa böljande höjder som sträcker sig från nordväst mot sydost. Vattendragen i Slovenske Gorice följer höjdsträckningarna och rinner huvudsakligen mot sydost. (källa)
  4. Terrängen där Elfvinggården ligger är ganska kuperad med en markerad däldbildning som vetter mot öster. Då byggnaderna skulle grupperas i naturen gjordes det på ett sådant sätt att det lades på höjdsträckningarna runt om dälden, som nu är centralgården i anläggningen. Runt gården löper en inbyggd portik till vilken samtliga 10 byggnader ansluter sig. Man kan alltså gå inomhus genom hela etablissemanget. Gården, som anläggningen är grupperad kring, är bara delvis planterad, i huvudsak består den av naturmark. (källa)
  5. Ett internationellt berömt exempel på linjestakning är järnvägen Moskva-Sankt Petersburg i Ryssland som är spikrak utom en konstig omväg på ett ställe. Skrönan säger att tsaren valde sträckning med linjal på kartan (år 1842), men sägs ha haft ett finger på kanten av linjalen så det blev en omväg på kartan. Det är en skröna, man ville undvika en höjdsträckning som till en början orsakade problem för järnvägstrafiken, och linjen var rak fram till dess att den så kallade Verebinskyförbifarten byggdes 1877. Även stambanorna i Sverige och många vägar från 1800-talet är stakade så, rät linje på kartan, men anpassade till terräng om det behövdes. Det gällde i första hand platta områden, i backiga områden kunde man inte staka så. (källa)
  6. Slagen flinta, både spån och arbetade skärvor, har man funnit mitt på ostsidan av den höjdsträckning, som i nordsydlig riktning går fram över östra delen av ön. Fynden har gjorts på en gångstig i ljungmarker. (källa)
  7. Töves gårdar ligger på en höjdsträckning med en svag lutning från den östligaste gården, Stommen, till den västligaste, Bosgården. Det innebär att gårdarnas åkrar sluttar brant ner mot Viskans dalgång, en lutning av avtar västerut. Norr om Tövevägen förekommer företrädesvis åkermark, medan skogsmark sträcker sig i genomsnitt 1,5km söderut från vägen. (källa)
  8. Högen ligger på den norra utlöparen av en höjdsträckning i norr-söder. På höjden har gått en uråldrig landsväg vilken från Lund följer Öresunds kust några kilometer in från kusten. Enligt en gammal teori skulle denna landsväg kunna gå tillbaka till bronsåldern eftersom det utmed och tätt intill vägen ligger mänger med bronsålderhögar. Utgrävningar i Fosie industriområde söder om Skäfehög har också visat på urnegravfält från den yngre bronsåldern som gått fram till vägen men ej fortsatt på andra sidan. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.