Träkol Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder träkol, varianter, uttal och böjningar av träkol

Träkol synonym, annat ord för träkol, vad betyder träkol, förklaring, uttal och böjningar av träkol.

Vad betyder och hur uttalas träkol

Träkol uttalas trä|kol och är ett substantiv.

Ordformer av träkol

Singular

träkol
obestämd grundform
träkols
obestämd genitiv
träkolet
bestämd grundform
träkolets
bestämd genitiv

Plural

träkol
obestämd grundform
träkols
obestämd genitiv
träkolen
bestämd grundform
träkolens
bestämd genitiv

Träkol är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet träkol

  1. En träkolsgrill är en populär typ av grill som använder träkol som bränsle, oftast i form av grillkol eller grillbriketter. Grillbriketter kräver en något högre temperatur än grillkol innan de börjar glöda varför de oftast är något svårare att tända en grill där grillbriketter används. Traditionellt läggs i grillar som saknar askuppsamlare aluminiumfolie i grillen för att samla upp askan. Ett jämnt lager träkol läggs i folien och tändvätska hälls på för att kolet ska kunna tändas på. Alternativt används elektrisk grillkolständare eller skorstenständare. Kolgrillen producerar stora mängder koloxid och bör ej användas i utrymmen utan fullgod ventilation. Grillar utan lock benämns kolgrill och grillar med lock, brikettgrill. (wikipedia.org)
  2. Träkol är ett svart material som framställs genom upphettning av trä i en syrefattig miljö, en process känd som pyrolys (torrdestillation). Träkol består till största delen av kol och kan användas som bränsle. På senare tid har dess användning som grillkol blivit vanlig. Industriellt har dock stenkolet till stor del ersatt träkolet. Traditionellt har träkol framställts genom kolning, det vill säga genom byggandet av kolmilor där träet får brinna långsamt under ett täcke av sand, torv eller gräs så att elden endast får begränsad lufttillförsel. (wikipedia.org)
  3. I Sverige var en hytta förr ofta synonymt med ett mindre järnbruk, eller en del av ett större. Hyttan var platsen där malmen från järngruvorna smältes ned till tackjärn. Malmen transporterades från gruvan till en rostugn, varefter den rostade malmen kunde smältas i masugnen (hyttan). Biprodukt var slagg som kunde användas för byggnadsändamål men ofta finns kvar i stora högar. För att smälta exempelvis järnmalm krävs mycket höga temperaturer, vilket kräver stora mängder träkol. Skogarna runt de svenska järngruvorna höggs ner och lades i mila för att föda hyttorna med träkol som skapades i milorna genom ofullständig förbränning av veden. (wikipedia.org)
  4. Direktreducerat järn, DRI (engelska: Direct-Reduced Iron), även kallat järnsvamp, framställs genom direktreduktion av järnmalm (vanligen pellets) med hjälp av en blandning av vätgas och kolmonoxid, i stället för metoden att använda en masugn. Gaserna kan man utvinna ut naturgas eller träkol. Vid framställning av direktreducerat järn, utreduceras järnet ur malmen vid temperaturer där varken järnet eller malmens bergarter smälter. Även i blästerugnar användes en direktreduktionsprocess för att utvinna smidbart järn. (wikipedia.org)
  5. Kaliumnitrat, som oftast går under namnet salpeter, används i första hand för att tillverka salpetersyra för vidare förädling till konstgödsel, ammoniumnitrat. Historiskt sett har det viktigaste användningsområdet varit för tillverkning av svartkrut. Svartkrut består av 75% kaliumnitrat, 15% träkol och 10% svavel (viktprocent). (wikipedia.org)
  6. På detta sätt används olika porösa ämnen, som t.ex. pappersmassa, kaolin, valklera, blekjord, spansk jord, benkol, träkol, bränd gips o dyl. (wikipedia.org)
  7. En kolmila är en mila konstruerad för kontrollerad upphettning av ved utan (eller med begränsad) syretillförsel. Slutprodukten är träkol och arbetet med att nå dit kallas kolning. (wikipedia.org)
  8. Kolryss (av ryssja) var en hög korg, som gjordes av flätade spjälor av ene. Den största varianten rymde cirka 40 hektoliter. ”Ryssen” placerades på en kolsläde (flak på två kälkar efter varann länkade med en kätting) och lastades med träkol som hämtades från milorna, så fort vinterföret tillät, för att fraktas till hyttors och järnbruks kolhus, eller till järnvägsstationen för vidare transport. Kolen lastades, ”fatades” i ryssen från den släckta milan. ”Fatet”, som var flätat av ene liksom ryssen, fylldes på från milan med en kratta (harkan). (wikipedia.org)
  9. Kolteckning är en teckning utförd med träkol eller syntetiskt kol, ett så kallat teckningskol. (wikipedia.org)
  10. Kolugnar användes främst under andra världskrigets stora efterfrågan på träkol. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.