Tvång Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tvång, varianter, uttal och böjningar av tvång

Tvång synonym, annat ord för tvång, vad betyder tvång, förklaring, uttal och böjningar av tvång.

Vad betyder och hur uttalas tvång

Tvång uttalas tvång och är ett substantiv -et.

Ordformer av tvång

Singular

tvång
obestämd grundform
tvångs
obestämd genitiv
tvånget
bestämd grundform
tvångets
bestämd genitiv

Tvång är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tvång på Engelska

 • coercion - obsession, forced labour

Hur används ordet tvång

 1. Richii Klinsmeister är en av de mest radikala djurrättsaktivisterna i Sverige. Enligt honom själv har han varit aktiv i 18 år. Under den tiden har han dömts flera gånger i svensk domstol, senast 2014. Han har funnits skyldig till bland annat skadegörelse, olaga tvång, olaga intrång, grovt olaga hot, ofredande och brott mot griftefriden. Den sista rubriceringen syftar på att han ska ha grävt upp en gravsten från en släkting till en blivande minkfarmare. (källa)
 2. I de flesta länder innehåller lagarna en moralisk gradering av skälen för abort. Tre indikationer anses ofta som godtagbara skäl för abort: Nästan alla länder tillåter abort om medicinska skäl medför allvarlig fara för kvinnans liv. Det är också vanligt att abort är tillåtet om graviditeten är en följd av våldtäkt eller tvång. Många länder tillåter abort när läkare bedömer att det finns en stor risk för att barnet kommer att bli allvarligt handikappat eller bära på en allvarlig sjukdom. (källa)
 3. God tro kan även innebära att part är ovetande om eventuella missförhållanden vid exempelvis ett avtals tillkomst. Begreppet är av stor betydelse för bedömning av om avtal har uppkommit om motparten t.ex. skrivit fel pris i offerten eller utsatts för tvång för att ingå avtalet. (källa)
 4. Nästan alla kulturer har ägnat sig åt någon form av hårborttagning. Hårborttagning har gjorts av religiösa, medicinska, estetiska eller praktiska skäl. Buddhistmunkar och andra religiösa grupper har rakat huvudet för att visa sin hängivenhet och för att hedra traditionerna. Män har i alla tider i varierande utsträckning rakat eller trimmat sitt ansiktshår av estetiska eller kulturella skäl. Inom det militära har hårborttagning länge varit ett tvång och hårborttagning har t o m använts som bestraffning. (källa)
 5. I svensk lagstiftning finns särskilda straffbud som rör incest i 6 kap. 7 § brottsbalken. Den som har samlag med eget barn eller dess avkomling kan dömas för brottet samlag med avkomling till fängelse i högst två år. Vidare kan den som har samlag med sitt helsyskon dömas för samlag med syskon till fängelse i högst ett år. Den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt ska emellertid inte straffas. (källa)
 6. De första kolchoserna organiserades på initiativ av Stalin i början av 1930-talet och 1936 var kollektiviseringen av lantbruket i huvudsak genomförd. Då arbetade 90 procent av Sovjetunionens bönder på 250 000 kolchoser. Formellt var kollektivbruket en frivillig sammanslutning av bönder i en by eller en grupp byar. Bönderna slog sig samman och brukade jorden gemensamt under en vald kommitté ledd av en vald förman. De enskilda familjerna behöll ett litet jordstycke runt huset och några få djur. I realiteten skedde kollektiviseringen ofta under tvång. Medlemmarna i en kolchos fick som lön en del av gårdens totala inkomst enligt antal dagar de arbetade. I varje distrikt inrättade staten en maskin- och traktorstation, MTS, som ställde maskiner med betjäning till förfogande för kollektiven mot betalning i pengar eller varor. Varje kolchos var ålagd att leverera en bestämd mängd jordbruksvaror till staten för vidareförsäljning. (källa)
 7. Det förekommer även att individer under direkt hot tvingas konvertera till en annan religion genom tvång, vilket skedde i exempelvis i Spanien under 1400-talet. Många av de påtvingat konverterade har emellertid behållit sin gamla tro i hemlighet. Det kan finnas starka sociala krafter eller till att "påtvinga" såväl som "förbjuda" konvertering genom religionsförföljelse. Exempelvis kunde personer som gått över från Svenska kyrkans lära och deltog aktivt i olika väckelserörelser utvisas ur landet, häktas eller tappa sina jobb, före och strax efter konventikelplakatets avskaffande. I länder som praktiserar en sträng tolkning av sharia stadgar lagarna diskriminering av judar och kristna, vilket leder till en socialt låg status utan goda karriärmöjligheter där det tillämpas, och icke-religiösa personliga incitament för konvertering. Apostasi (avfall) från islam är straffbart enligt sharia. (källa)
 8. Kriminalpolitik är ett politikområde som rör de statliga åtgärderna rörande kriminalitet. Åtgärderna utgörs i huvudsak av lagstiftning, polis, åklagarväsendet, domstolar och inkapacitering genom kriminalvården, att genom maktmedel styra medborgarna med hot om straff och genom tvång, men enligt kriminologen Jerzy Sarnecki och sociologen Ingrid Sahlin kan kriminalpolitiken ses bredare, att innefatta sociala, samhälleliga institutioner som barnomsorg, skola, socialpolitik, bostadspolitik med mera. (källa)
 9. Anammandet av en ny kultur, eller delar av en ny kultur, behöver inte ske med tvång utan drivs ofta av ett upplevt behov från den mottagande partens sida. Beroende på vad som anammas/påtvingas kan förluster av gammal kultur variera. Exempelvis har svenskars generellt sett ökade kunskaper i engelska efter andra världskrigets slut inte lett till minskade kunskaper i svenska , men väl i tyska. (källa)
 10. Syftet med lagstiftningen om grov fridskränkning är att angripa fall av systematisk kränkning. Sådana fall kan omfatta ett flertal handlingar som var och en för sig har ett lågt straffvärde. De kränkningar som avses är exempelvis misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång. Brottet grov fridskränkning möjliggör således en sammanvägd bedömning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.