Upphörande synonym, annat ord för upphörande, vad betyder upphörande, förklaring, uttal och böjningar av upphörande.

Synonym till upphörande

Hur används ordet upphörande

  1. Från 1400-talet och ända till skråväsendets upphörande 1846 innehöll skråordningarna bestämmelser om gesällernas (och svennernas) ställning. För att bli gesäll måste man först tjäna som lärling under en lärotid som vanligen varade mellan tre och fem år. Därtill måste man utföra en del andra prestationer såsom att erlägga "utskrivningspengar" och avgift till gesällernas kassa, gesällådan. Gesällerna inordnades i gesällskap som till organisationsformen liknade mästarnas ämbeten. Gesällskapen fick däremot inte samlas utan att en mästare vara närvarande. Gamla seder krävde också att lärepojken skulle bjuda på traktering ("hålla skänkning") men detta förbjöds i 1720 års skråordning. I en del yrken fordrades även att lärepojken skulle visa sin arbetsskicklighet genom att utföra ett gesällprov. Om han klarade det, och därmed blev gesäll, skulle han få ett lärobrev eller gesällbrev enligt 1669 och 1720 års skråordningar. (wikipedia.org)
  2. I takt med att TV4:s monopolställning avtog, och i och med det digitala marknätets utbredning, det analoga marknätets upphörande, så föreslogs det att TV4 skulle bli av med koncessionsavgiften. När TV4:s tillstånd för sändningar i det analoga marknätet upphörde den 1 februari 2008 slutade kanalen att betala denna avgift till den svenska staten. (wikipedia.org)
  3. Tills kyrkostatens upphörande 1870 hölls konklaven i det romerska Quirinalpalatset, och sedan dess hålls konklaven i Sixtinska kapellet i Vatikanen. Till och med den första konklaven 1978 var kardinalerna inlåsta under hela tiden för konklaven vilket gjorde att även små sovutrymmen i kapellet och de angränsande rummen anordnades. (wikipedia.org)
  4. De skall erbjudas att resa hem efter konfliktens upphörande. (wikipedia.org)
  5. Liktornar anses vara orsakade av långvarigt tryck utifrån. Trycket förstås inledningsvis framkalla begränsad blodtillförsel (ischemi), varefter tryckets upphörande tillkommer ökad blodmängd i kroppsdelen (hyperemi), varefter följer celltillväxt i form av liktorn (epiteltillväxt). (wikipedia.org)
  6. Menopaus, nylatin menopausis, av grekiskans μηνιαία meniaia, "menstruation", och παύσις, pausis, "slut", "upphörande", är definierat som tidpunkten för en kvinnas sista menstruation. Under tiden omkring menopaus befinner sig kvinnan i klimakteriet, även kallat övergångsåldern. (wikipedia.org)
  7. En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Ett påtvingat upplösande kallas upplösning av äktenskap. Beroende på under vilka former och lagar äktenskapet ingåtts, kan vissa eller alla parter vara förbjudna från att begära skilsmässa i vissa länder. Begreppet separation kan åsyfta parter i samboförhållande och registrerat partnerskap som går skilda vägar, se upphörande av samboförhållande. (wikipedia.org)
  8. Under 1990-talet stagnerade den svenska serieutgivningen, vilket inte minst märktes i ett dalande antal utgivna album, och ett i det närmaste upphörande av utgivning av de fransk-belgiska albumutgåvorna. Trenden bröts efter millennieskiftet, då efterfrågan på mangaserier hastigt eskalerade. Mangautgivningen kom framför allt att ske i pocketboksformat, enligt japansk modell, via så kallade tankōbon-volymer. (wikipedia.org)
  9. Om kollektivavtal innehåller föreskrifter om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och verksamhetens bedrivande och tvist uppkommer om tillämpningen gäller enligt 33 § MBL arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats. (wikipedia.org)
  10. Regler för envig ingick i bland annat de äldre sydgermanska lagarna. Parterna utfäste sig att på en viss dag, ibland 40 nätter efter anmaningen, genomföra kampen, som skedde inför folket och ofta leddes av valda kampdomare. Vapnen utgjordes i regel av sköld och svärd, hos angelsaxarna och salierna kämpade man dock med störar. Före striden skulle vapnen utlämnas att välsignas av prästen. Kampen fortsatte, tills endera parten föll eller erkände sig besegrad eller kampdomaren fann, att segern avgjort lutade åt ena partens sida, då han kunde påbjuda stridens upphörande. En kvinna ägde också rätt att kämpa med en man. Denne stod då i en grop och försökte dra ned kvinnan i gropen. Hon å sin sida försökte rycka upp honom ur gropen. Den som lyckades, ansågs ha segrat. Stundom var mannen väpnad med en klubba och kvinnan med en stenförsedd slunga. Lejda ställföreträdare, så kallade championer, var tillåtna, och vissa lagar föreskrev uttryckligen, att kvinnor, lama och gubbar skulle utföra kampen genom sådana. Envigen anlitades ibland för att angripa en avlagd rättslig ed samt för att fastställa en rättsgrundsats. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Upphörande Synonymer Betyder Uttal