Utredning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utredning, varianter, uttal och böjningar av utredning

Utredning synonym, annat ord för utredning, vad betyder utredning, förklaring, uttal och böjningar av utredning.

Synonymer till utredning

Vad betyder och hur uttalas utredning

Utredning uttalas ut|red|ning och är ett substantiv -en -ar.

Utredning betyder:

Ordformer av utredning

Singular

utredning
obestämd grundform
utrednings
obestämd genitiv
utredningen
bestämd grundform
utredningens
bestämd genitiv

Plural

utredningar
obestämd grundform
utredningars
obestämd genitiv
utredningarna
bestämd grundform
utredningarnas
bestämd genitiv

Utredning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Utredning på Engelska

 • inquiry - Commission of Inquiry', s recommendation, Commission of Inquiry on Bureaucracy

Hur används ordet utredning

 1. När Trump på våren 2017 avskedade FBI-chefen James Comey därför att denne vägrade lägga ner Rysslandsutredningen var det ett beslut som utlöste massiv kritik även från en del av presidentens partikamrater. Beslutet kan mycket väl ha varit brottsligt. Precis som presidentens ständiga offentliga smutskastande av utredningen. (källa)
 2. Om utredningen från FRA: En del tycker det är ett hafsverk. (källa)
 3. 70 miljarder försvunna i europeiska skattehärvorBank Under minst ett decennium har en liten grupp finansmän och advokater tillsammans med världens största banker genomfört ett avancerat upplägg för att komma åt Europas skattemedel. Det handlar om minst 70 miljarder kronor, visar en granskning som SVT och TT gjort i samarbete med ett internationellt journalistnätverk, som granskat 180 000 handlingar. En stor del av världens största banker har varit djupt involverade i det som kallas Europas största skattestöld i modern tid. Tillsammans med högprofilerade skattejurister, advokatbyråer och finansinstitut har bankerna kommit åt skattepengar i minst sex europeiska länder, bland dem Belgien, Danmark och Tyskland. Bland bankerna finns bankjättarna Deutsche Bank, UBS och BNP Paribas. I Sverige pekas SEB ut som delaktig i affärerna."Det här är kritstrecksrandig organiserad brottslighet, säger en av advokaterna bakom uppläggen till flera medier som ingår i journalistnätverket."Advokaten var med och utformade modellen, och samarbetar nu med åklagare i Tyskland för att slippa fängelse. Skattesvindeln går ut på att via en rad komplicerade aktieaffärer kring datumet för aktieutdelning komma åt en återbäring på skatt som aldrig ens betalats. Till skillnad från upplägg i skatteparadis eller annan avancerad skatteplanering handlar det alltså inte om att minimera sin skatt, utan att komma åt skattemedel. Den svenska bankens SEB har medverkat i en avancerad aktieaffär som, enligt åklagare, har kostat tyska skattebetalare en miljard kronor, uppger SVT. Affären 2010 där svenska SEB finansierade ett avancerat upplägg där kundernas syfte var att komma åt närmare en miljard tyska skattekronor utreds nu av åklagarmyndigheten i Köln. Det visar dokument som SVT och TT tagit del av. Enligt SEB finansierar man inte den typen av affärer. SEB: s informationschef i skriver i mail till SVT och TT att banken "löpande gått igenom vår värdepapperslåneaffär i Tyskland" och att de med anledning av åklagarens utredning också "gjort en fördjupad genomgång". Enligt banken har man "inte funnit något som visar på att SEB skulle ha återkrävt skatt som inte betalats". (källa)
 4. På landsortssjukhusen inriktas geriatrikerns arbetsområde mot utredning och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som demens, rehabilitering av äldre patienter efter till exempel ortopedisk kirurgi eller stroke, samt omvårdnadssocial planering. Här är ofta de geriatriska klinikerna en del av de allmänna invärtesmedicinska klinikerna, med inga eller endast ett fåtal sängar reserverade för patientgruppen. (källa)
 5. Grundlagsberedningen (GB) kallade sig den utredning, som bildades 1966 och hade som uppdrag att utarbeta förslag till en ny regeringsform i Sverige. Dess slutbetänkande SOU 1972:15 var grunden till den proposition som ledde fram till antagandet av 1974 års regeringsform. (källa)
 6. År 1985 beslutades på initiativ av Sveriges dåvarande socialdemokratiska regering att införa en enhetlig utbildning för grundskollärare. Utbildningen drog igång 1988. Grunden för grundskollärarutbildningen var en statlig utredning (LUT-74). För de lägre stadierna fanns inriktningarna 1-7 Sv/SO och 1-7 Ma/NO, och för de högre stadierna 4-9 Sv/Spr, 4-9 SO och 4-9 Ma/NO. Detta ledde till att adjunkterna på högstadiet gradvis ersattes med 4-9-lärare med avsevärt lägre ämneskunskaper. (källa)
 7. Skatterazzior hos företag är vanligt förekommande i samband med myndigheternas beskattningsverksamhet och genomförs i företagets lokaler. Därvid kan varksamheten stängas tillfälligt och bokföring, dokument och datorer omhändertas för utredning. (källa)
 8. I denna stadgades som allmän regel, att envar skulle i fråga om fattigvårdsförsörjning tillhöra det fattigvårdssamhälle, varest han efter fyllda 15 år sist under tre på varandra följande år vistats utan att ha åtnjutit fattigunderstöd, som av annat fattigvårdssamhälle eller av staten ersattes, och att envar skulle efter fyllda 55 år för sin övriga livstid behålla den försörjningsort han då tillhörde. Därjämte stadgades, att ingen för äventyret av framtida fattigvårdstunga skulle lida inskränkning i rättigheten att välja vistelseort. Även dessa stadganden om försörjningsort gav emellertid anledning till missnöje, och i den nya fattigvårdsstadgan av 13 juli 1853 upptogs i fråga om hemortsrätten den huvudregel, att envar skulle tillhöra det fattigvårdssamhälle, varest han vid inträffande fattigvårdsbehov författningsenligt varit eller bort vara mantalsskriven, dock att, om behov av fattigförsörjning för någon skulle uppstå inom de första sex månaderna, efter det mantalsskrivning försiggått i det samhälle, till vilket han inflyttat, eller han under året före inflyttningen eller sex månader därefter av annat fattigvårdssamhälle åtnjutit understöd, skulle försörjningen åligga det fattigvårdssamhälle, där han näst förut varit eller bort vara mantalsskriven. I fattigvårdsförordningen av den 9 juni 1871 kvarstod denna huvudregel, men den fastslagna tiden av sex månader blev utsträckt till ett år. I övrigt gällde, att den, som fyllt 60 år, bibehöll den hemortsrätt, som han då ägde, samt att hustru oberoende av sin ålder hade mannens, inom äktenskapet fött barn faderns och utom äktenskapet fött barn moderns hemortsrätt. Lämnade en fattigvårdsstyrelse understöd åt person, som enligt fattigvårdsförordningens 1 § var berättigad till fattigvård, men hade hemortsrätt inom annan kommun, är fattigvårdsstyrelsen berättigad att av denna kommun utbekomma ersättning för fattigvården. Ansökan om sådan ersättning skulle inom en månad inlämnas till Konungens befallningshavande i det län, där sökande kommun var belägen, som, sedan hemortskommunens fattigvårdsstyrelse yttrat sig i ärendet och behövlig utredning förebringats, meddelade utslag. Över detta utslag kunde klagan föras hos Kammarrätten. Person, som inom samhälle, där han icke ägde hemortsrätt, åtnjöt fattigvård, som ej var av tillfällig beskaffenhet, kunde, för så vitt hans hälsa icke därav kunde anses lida men, hemsändas till hemorten. (källa)
 9. Cirka 10 000 svenskar avlider varje år i hjärtstopp, borträknat fall som inträffar inne på sjukhus. Överlevanden vid hjärtstopp utanför sjukhus har historiskt varit låg, cirka 2 procent. En kritisk faktor för överlevnad är tiden från hjärtstopp till insats i form av hjärtlungräddning och defibrillering. Trots detta visar uppgifter från det svenska nationella hjärtstoppsregistret att medianinsatstiden för en ambulans vid hjärtstopp har ökat. År 2008 var den nio minuter, vilket är tre minuter längre än sex år tidigare. Problemet med ökade insatstider delas i många länder. I England har ledningen för London Ambulance Service (LAS) deklarerat att en stor utbyggnad av farthinder så som vägbulan har bidragit till de ökade insatstiderna. Vidare har ledningen sagt att för varje trafikdödad som vägbulor förebyggt, har flera människor dött i samband med försenade insatser vid hjärtstopp. Detta har föranlett en formell utredning om vägbulors effekt på säkerheten. I samband med utredningen har LAS hävdat att genom att korta ned insatstiden med 1 minut kan 500 dödsfall/år i hjärtstopp förebyggas, vilket kan jämföras med att i London trafikdödas cirka 290 människor per år. Ett komplement till att snabbt få fram ambulans till patienten, är att placera ut defibrillatorer på strategiska platser. I Sverige drivs det s.k. RUMBA-projektet, där personer med utbildning i handhavande av defibrillatorer larmas via mobiltelefon när de behövs vid ett hjärtstopp i närheten. (källa)
 10. För att få adoptera måste ett par, eller en ensamstående sökande, ansöka hos socialtjänsten om medgivande att få ta emot ett barn för adoption. Socialtjänsten gör då en utredning om personens/parets lämplighet. Beslut om medgivande fattas sedan av socialnämnden. Par i registrerade partnerskap var, i likhet med ogifta sammanboende par, tidigare utestängda från möjligheten att göra en sådan ansökan om att få bli adoptivföräldrar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.