Värdepapper synonym, annat ord för värdepapper, vad betyder värdepapper, förklaring, uttal och böjningar av värdepapper.

Synonymer till värdepapper

Vad betyder och hur uttalas värdepapper

Värdepapper uttalas värde|papper och är ett substantiv.

Ordformer av värdepapper

Singular

värdepapper
obestämd grundform
värdepappers
obestämd genitiv
värdepapperet
bestämd grundform
värdepapperets
bestämd genitiv

Plural

värdepapper
obestämd grundform
värdepappers
obestämd genitiv
värdepapperen
bestämd grundform
värdepapperens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

värdepappret
bestämd grundform
värdepapprets
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

värdepappren
bestämd grundform
värdepapprens
bestämd genitiv
värdepapperna
bestämd grundform
värdepappernas
bestämd genitiv

Värdepapper är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet värdepapper

  1. Fungerar som en rådgivare och kvalitetssäkrare. Garanten köper vanligtvis upp värdepapper av emitteten till ett reducerat pris och tar därigenom risken att inte kunna sälja vidare dessa till placerarna. På detta sätt säkras emissionen. (wikipedia.org)
  2. Som skälig hittelön räknas normalt 10 % av hittegodsets värde. För värdepapper och liknande anses ofta 1 % av innestående eller utfärdat belopp vara skäligt. Om det krävs en brottslig handling för att det ska ha något värde för upphittaren, exempelvis kontokort, ska däremot ingen hittelön betalas. Det gäller även en del liknande saker som körkort och nycklar. (wikipedia.org)
  3. I finansväsen är en insider någon som utnyttjar sin insynsinformation för att göra en affär med värdepapper, till exempel genom att köpa en aktie innan företaget offentliggör en nyhet som får aktien att stiga. (wikipedia.org)
  4. Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet, när någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta i form av aktiehandel eller handel med värdepapper. (wikipedia.org)
  5. Privatpersoners sparande kallas ofta investering, i synnerhet om det sker i värdepapper. Även köp av konst, guld, fastigheter, med mera kan kallas investering om det sker i syfte att göra en framtida vinst. En investering innebär således att medvetet välja ett visst alternativ utifrån viss insats t.ex. pengar eller tid för att uppnå någon form av nytta. Exempelvis kan man fundera på olika utbildningsalternativ och med ett analytiskt synsätt då ställa upp olika kriterier, till exempel förväntad framtida lön. Det investeringsalternativ som bäst stämmer överens med de kriterier som ställts upp, är det bästa investeringsalternativet. (wikipedia.org)
  6. En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare. Portföljen kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper. En fondandelsägare är ägare till en del av fondens förmögenhet. Man överlåter ansvaret för hur pengarna placeras till fondförvaltaren. Denne i sin tur köper värdepapper för pengarna, och det är förvaltarens skicklighet som avgör hur bra avkastningen blir. (wikipedia.org)
  7. Enligt inkomstskattelagen (IL 39:15) är ett investmentföretag ett aktiebolag eller ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i. (wikipedia.org)
  8. En vanlig typ av kapitalinkomst är ränta på sparade pengar. Andra typer är realisationsvinst vid försäljning av värdepapper eller fastighet och utdelning på värdepapper. (wikipedia.org)
  9. Ordet kapitalism myntades av författaren William Thackeray 1854 i betydelsen kapitalägande, medan ordet kapitalist användes redan 1792. Ursprungligen var kapitalist en nedsättande benämning på kapitalägare, men idag används det både med negativ och positiv bibetydelse. En kapitalist är en person som investerar egna eller lånade medel i olika tillgångar direkt (i skog eller andra naturtillgångar, fastigheter, fabriker eller andra rörelser och så vidare) eller indirekt (i aktier eller andra värdepapper) och därmed söker öka sitt kapital genom att skapa avkastning. I marxistisk ekonomi menas att när en kapitalist köper arbete av en arbetare – där lönen understiger värdet av arbetsinsatsen – därmed kan tillgodogöra sig resultatet av överskottet, vilket kallas mervärdet. Den marxistiska ekonomin ser alltså ägandet av produktionsmedlen och dess användning för att exploatera arbetare på mervärde som definition. På senare tid har riskkapitalist blivit ett yrke.I början på 1900-talet var det en etablerad benämning och användes huvudsakligen i kritiken av industrialismen och dess ekonomi av marxistiska författare. I det marxistiska språkbruket används ordet för bestämning av exempelvis "den kapitalistiska klassen" eller "bourgeoisien" – ekonomisk liberalism. (wikipedia.org)
  10. Med kommissionär avses en fysisk eller juridisk person som i eget namn men för en annan persons räkning köper eller säljer varor och tjänster. Vanliga exempel på kommissionärer är auktionsfirmor som på uppdrag säljer föremål på auktion, e-handlare som köper varor åt konsumenter genom s.k. dropshipping och fondkommissionärer som handlar med värdepapper för sina uppdragsgivares räkning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.