Ökande synonym, annat ord för ökande, vad betyder ökande, förklaring, uttal och böjningar av ökande.

Synonymer till ökande

Ökande översättning

Engelska

increasing

Hur används ordet ökande

  1. För två veckor sedan var det dags för frikyrkan att göra entré. Att denna del av den svenska historien skulle tecknas genom storebror Gustaf var knappast förvånande. Gustaf, känsligt tolkad av Mattias Nordkvist, har från första avsnitt varit seriens sökande smärtpunkt. (aftonbladet.se)
  2. Genom grundförsäkringen kan den sökande få 365 kr per arbetsdag, oavsett om han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte. Ersättningen betalas ut av Alfa-kassan om sökanden inte är medlem i någon arbetslöshetskassa. Om sökanden är medlem i en arbetslöshetskassa men ännu inte varit medlem där i 12 månader är det istället den kassan som betalar ut ersättningen. (wikipedia.org)
  3. Godmanskap kan även anordnas för barn om barnets vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets intressen, till exempel om barnet och vårdnadshavaren är intressenter i samma arvskifte. God man kan också utses åt ett omyndigt barn som träffar ett avtal med sin förmyndare, till exempel när föräldrar ger en gåva till sina barn. Även ensamkommande asylsökande barn har rätt till en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. (wikipedia.org)
  4. Karikatyrer av grosshandlare förekommer ofta i de gamla pilsnerfilmerna, där de kännetecknas av uppkomlingsmanér, stora magar, ekonomiskt välstånd, cigarrökande och flitigt drickande. I äldre tider fanns det ett talesätt att den välmående grosshandlaren/uppkomlingen avslöjade sin härkomst när han satt på Operakällaren och sörplade soppa. (wikipedia.org)
  5. Razzia är ett, ofta överraskande, systematiskt genomsökande av ett område eller en lokal för att gripa brottslingar och misstänkt kriminella. Den kan även innebära en oanmäld inspektion i syfte att hitta bevis för en misstänkt överträdelse. Ordet kommer från franska razzia, "räd", i sin tur från arabiska ghaziah, "krig". Synonyma begrepp på svenska är "skallgång" och "räd". (wikipedia.org)
  6. En gästhamn är en hamn med båtplatser för tillfälligt besökande fritidsbåtar som upplåtes mot avgift. (wikipedia.org)
  7. De kvinnor som vistas i ett traditionellt harem har vanligen inget förvärvsarbete utan förutsätts ägna sig åt vård av barn och hushåll, textila hantverk och skönhetsvård. Det är vanligt att kvinnor besöker andra kvinnor i deras harem. Vill husfadern vid sådana besök träda in i sitt harem, måste han låta anmäla sig för att ge de besökande kvinnorna tid att beslöja sig. (wikipedia.org)
  8. Hedonism (av grekiska hedone, "njutning", "lustkänsla") är en familj av filosofiska och psykologiska teorier som sätter njutning som centralt mål för människans strävanden. Psykologisk hedonism är teorin om att sökande efter njutning och undvikande av lidande är människans enda drivkraft eller motivation. Etisk hedonism är teorin om att mängden resulterad njutning är den enda måttstocken på en handlings moraliska värde. Värdeteoretisk hedonism är teorin att njutning är det enda intrinsikalt värdefulla. Dessutom talar man idag ofta om vad som utgör ett gott liv, eller vad som bidrar till ens välmående, och hedonistens svar är då att njutning är det enda betydelsefulla i skapandet av en människas livsbana. Idag ses hedonismen som en av de tre mest betydelsefulla teorierna om välmående, bredvid begärsrelaterade teorier och objektiv lista-teorier. (wikipedia.org)
  9. Det finns många olika skäl till hemlöshet. Arbetslöshet, konkurser, skilsmässor, alkohol- eller drogmissbruk, familjevåld, mentala sjukdomar, bränder eller naturkatastrofer, brist på billigt boende och långvarig fattigdom. Fattigdom är den minsta gemensamma nämnaren för de flesta orsakerna till hemlöshet. Många som är hemlösa har varit fattiga länge och blivit hemlösa efter att ha förlorat en inkomst, eller tidigare haft skulder, något som många hyresvärdar inte vill ha hos sina hyresgäster. Andra har varit bättre bemedlade men på grund av dåliga val eller andra omständigheter hamnat i fattigdom och hemlöshet. Ytterligare en grupp är asylsökande eller migranter som har haft problem att ta sig in på arbetsmarknaden. En försvårande omständighet är att många nybyggda bostäder är för dyra för personer med svag ekonomi, något som delvis orsakas av att politiker inte använder de bostadspolitiska verktyg som står till buds för att se till att fler billiga bostäder byggs. (wikipedia.org)
  10. I denna stadgades som allmän regel, att envar skulle i fråga om fattigvårdsförsörjning tillhöra det fattigvårdssamhälle, varest han efter fyllda 15 år sist under tre på varandra följande år vistats utan att ha åtnjutit fattigunderstöd, som av annat fattigvårdssamhälle eller av staten ersattes, och att envar skulle efter fyllda 55 år för sin övriga livstid behålla den försörjningsort han då tillhörde. Därjämte stadgades, att ingen för äventyret av framtida fattigvårdstunga skulle lida inskränkning i rättigheten att välja vistelseort. Även dessa stadganden om försörjningsort gav emellertid anledning till missnöje, och i den nya fattigvårdsstadgan av 13 juli 1853 upptogs i fråga om hemortsrätten den huvudregel, att envar skulle tillhöra det fattigvårdssamhälle, varest han vid inträffande fattigvårdsbehov författningsenligt varit eller bort vara mantalsskriven, dock att, om behov av fattigförsörjning för någon skulle uppstå inom de första sex månaderna, efter det mantalsskrivning försiggått i det samhälle, till vilket han inflyttat, eller han under året före inflyttningen eller sex månader därefter av annat fattigvårdssamhälle åtnjutit understöd, skulle försörjningen åligga det fattigvårdssamhälle, där han näst förut varit eller bort vara mantalsskriven. I fattigvårdsförordningen av den 9 juni 1871 kvarstod denna huvudregel, men den fastslagna tiden av sex månader blev utsträckt till ett år. I övrigt gällde, att den, som fyllt 60 år, bibehöll den hemortsrätt, som han då ägde, samt att hustru oberoende av sin ålder hade mannens, inom äktenskapet fött barn faderns och utom äktenskapet fött barn moderns hemortsrätt. Lämnade en fattigvårdsstyrelse understöd åt person, som enligt fattigvårdsförordningens 1 § var berättigad till fattigvård, men hade hemortsrätt inom annan kommun, är fattigvårdsstyrelsen berättigad att av denna kommun utbekomma ersättning för fattigvården. Ansökan om sådan ersättning skulle inom en månad inlämnas till Konungens befallningshavande i det län, där sökande kommun var belägen, som, sedan hemortskommunens fattigvårdsstyrelse yttrat sig i ärendet och behövlig utredning förebringats, meddelade utslag. Över detta utslag kunde klagan föras hos Kammarrätten. Person, som inom samhälle, där han icke ägde hemortsrätt, åtnjöt fattigvård, som ej var av tillfällig beskaffenhet, kunde, för så vitt hans hälsa icke därav kunde anses lida men, hemsändas till hemorten. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Ökande Synonymer Betyder Uttal