Aggression Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder aggression, varianter, uttal och böjningar av aggression

Aggression synonym, annat ord för aggression, vad betyder aggression, förklaring, uttal och böjningar av aggression.

Synonym till aggression

Andra språk

Aggression på Engelska

 • aggression - pugnacious behaviour, hostile attitude, attack, latent aggressions, the German invasion of Poland in 1939

Hur används ordet aggression

 1. orsak och åtgärd, aggression, rädsla, jakt, separationsångest (wikipedia.org)
 2. En rad studier har visat ökad risk för hämmad utveckling hos barnet som ett resultat av kroppsstraff. Problem som har kopplats till barnaga är ökad aggression, psykiska problem, nedsatt kognitiv utveckling och drog- och alkoholmissbruk. (wikipedia.org)
 3. Reciprocitet anses vara en förutsättning för de mänskliga samhällenas evolution, vilket kan ta sig uttryck i reciprocitetsprincipen som både innefattar reciprok altruism, reciprokt stöd, lojalitet och hämnd, vilket håller samman gruppen. Inom etologin är det en tvistefråga huruvida djur hämnas. Aggression inom gruppen hos flocklevande djur är vanligt, men handlar ofta om kamp om föda eller fortplantningsmöjligheter, eller om att utmana eller vidmakthålla hierarkier. Hos vissa djurarter har dock en del hämndartade beteenden möjligen kunnat konstateras, till exempel hos japansk makak där förorättade individer en stund efter oförrätten angripit släktingar till angriparen. (wikipedia.org)
 4. Ångest inför de egna drifterna, till exempel inför sin egen sexualitet eller aggression. Ångesten kan uppstå vid konkurrens, till exempel när ett barn får ett syskon. När drifterna gör sig gällande kan personen reagera med jagsvaghet eftersom de framkallar ångest. Motgångar kan generera denna ångest. Ångesten kan leda till bortstötning av vad som väcker drifterna. (wikipedia.org)
 5. Från USA:s håll utgick man ursprungligen från doktrinen om att en eventuell sovjetisk aggression skulle bemötas med en massiv vedergällning med kärnvapen. Efter hand som Sovjetunionen kom att utveckla vapenbärare med interkontinental kapacitet framstod denna doktrin som riskfylld och ersattes med doktrinen om flexibelt gensvar (flexible response). Denna doktrin innebar att man kunde tänka sig begränsade kärnvapeninsatser, och även användande av taktiska kärnvapen (även kallat slagfältskärnvapen). Efter det kalla krigets slut har det framkommit att begränsade insatser med taktiska kärnvapen även ingått som en del av Sovjetunionens krigsplanering. Det förefaller även som att den sovjetiska krigsmakten i högre grad övat för strid i terräng där kärnvapeninsatser gjorts. (wikipedia.org)
 6. Icke-angreppspakt, även kallad nonaggressionspakt (från engelskans non-aggression), är en sorts fördrag mellan stater som förbjuder våldsamma lösningar på dispyter sinsemellan och istället påtvingar parterna rent diplomatisk konfliktlösning. De förekom huvudsakligen under mellankrigstiden då man försökte hitta sätt att förhindra nya krig i Europa men har idag helt ersatts av andra typer av säkerhetsarrangemang. Icke-angreppspakter ska ej blandas ihop med militärallianser som inbegriper helt andra åtaganden för de ingående staterna. (wikipedia.org)
 7. Noradrenalin leder till ökad aggression hos hanråttor. Hos honråttor verkar det dock minska aggressionsnivån, och spelar en viss roll i utvecklingen av moderskänslor. (wikipedia.org)
 8. Inom etologi ett revir är ett område som ett eller flera djur försvarar mot andra djur. De vanligaste anledningarna att försvara ett revir är reproduktion, föda och skydd. Beroende på förutsättningarna uppvisas olika grad av aggression och mot olika inkräktare i reviret. En hane som håller lek- eller parningsrevir för att få para sig med så många honor som möjligt lägger ofta mycket energi på att jaga bort andra hanar främst av den egna arten. De arter som försvarar revir för att skydda sin avkomma är oftast mest aggressiva mot sådana djur som utgör mest hot mot deras avkomma, de arter som försvarar födorevir gör det oftast med mest energi mot arter som äter samma typ av föda, ofta inklusive den egna arten. Ett och samma revir kan tjäna flera funktioner samtidigt. (wikipedia.org)
 9. Till några av de mest centrala begreppen inom samhällsvetenskapen hör utbud och efterfrågan, transaktionskostnad, nytta, marginalnytta, marginalkostnad, pris, produktivitet, komparativa fördelar, specialisering, jämvikt, funktionalism, strukturalism, externalitet, kollektiv nyttighet, fripassagerare, altruism, konkurrens, kollektivt handlande, ojämlikhet, egendom, fördelning, social klass, stratifiering, status, rationalitet, formalisering, byråkratisering, reglering, institution, organisation, socialisation, social norm, kultur, värderingar, etnicitet, nation, ingrupp och utgrupp, identitet, genus, social konstruktion, ideologi, stat, gräns, konflikt, aggression, våld, migration, makt, oligarki, demokrati, språk, population, evolution, åldersfördelning och släktskap. (wikipedia.org)
 10. Man kan säga att socialpsykologi kan delas in i tre studier: individuella fenomen, interpersonella fenomen och kollektiva fenomen. Med individuella fenomen menar man attityder, minne, beslutsfattande och emotion för socialt beteende. Med interpersonella fenomen menar man verbal- och icke-verbal kommunikation, normer, konformitet, social aggression, asocialt beteende, fördomar och diskriminering. Studiet av kollektivt fenomen brukar ta upp interaktion mellan individer i grupper, relationer mellan grupper och sociala konflikter. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.