Amnesti Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder amnesti, varianter, uttal och böjningar av amnesti

Amnesti synonym, annat ord för amnesti, vad betyder amnesti, förklaring, uttal och böjningar av amnesti.

Synonym till amnesti

Vad betyder och hur uttalas amnesti

Amnesti uttalas amn|esti [-ti´] och är ett substantiv -n -er.

Amnesti betyder:

Ordformer av amnesti

Singular

amnesti
obestämd grundform
amnestis
obestämd genitiv
amnestin
bestämd grundform
amnestins
bestämd genitiv

Plural

amnestier
obestämd grundform
amnestiers
obestämd genitiv
amnestierna
bestämd grundform
amnestiernas
bestämd genitiv

Amnesti är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Amnesti på Engelska

  • amnesty - a general pardoning, release of prisoners (granted by the State), grant amnesty

Hur används ordet amnesti

  1. Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening. I 26 § i 1809 års regeringsform angavs att "Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat gods". En liknande bestämmelse om att "Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra Nåd, återgiva Ära, Lif och Gods i alla brott som ej uppenbarligen strida mot Guds klara ord" fanns i 9 § i 1772 års regeringsform. Karl XIII meddelade exempelvis ett plakat om alla som rymt från krigsmakten eller som olovligen begivit sig ur riket förskonades från straff under vissa villkor. Ordet amnesti användes först av Karl XVI Johan i det sista plakatet den 20 oktober 1834. Regeringen Hammarskjöld ansåg inte att Kungl. Maj:t hade rätt att "annorledes än genom nåd" efterskänka straff eller upphäva verkningarna av en straffdom, efter att socialdemokratiska partistyrelsen m.fl. sökt amnesti. Det var således oklart hur "göra nåd" i 1809 års regeringsform skulle tolkas. (wikipedia.org)
  2. I Storbritannien och USA är det vanligt att studenter stjäl och innehar trafikkoner, och det påstås att var femte student har en trafikkon. Under 1990-talet bedömdes stölden av trafikkoner vara ett så stort problem att det togs upp i Storbritanniens parlament. År 2002 deklarerades en "trafikkons-amnesti" vid University of St Andrews i Skottland, där studenter erbjöds att lämna tillbaka stulna trafikkoner utan rädsla för repressalier. (wikipedia.org)
  3. Enligt benådningslagen kan en dömd ansöka om amnesti i en särskild soningsdomstol, som handlägger ärenden gällande brottslingars återförande i samhället. Domstolen står under justitieministeriet och har inte lika långtgående befogenheter som regeringen. (wikipedia.org)
  4. I april 2020 presenterade Socialdemokrater för tro och solidaritet skriften "28 förslag för en human asylpolitik" där man bland annat föreslog stopp för alla utvisningar till Afghanistan, amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige i mer än ett år och permanenta uppehållstillstånd för människor som inte kunnat utvisas på fyra år. (wikipedia.org)
  5. En amnesti (av gr. amnēsti, glömska) är ett beslut av regering eller annan civil myndighet där straff eller annan rättsverkan av brott helt bortdöms eller lindras för en kategori människor (jämför med nåd). Amnesti kan också innebära frihet från åtal. Det krävs ingen ansökan från den eller de personer som berörs. Amnesti används ofta vid politiskt känsliga brott, exempelvis vid legalisering av aborter. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.