Avslå Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avslå, varianter, uttal och böjningar av avslå

Avslå synonym, annat ord för avslå, vad betyder avslå, förklaring, uttal och böjningar av avslå.

Synonymer till avslå

Andra språk

Avslå på Engelska

  • decline, reject, refuse - the Government rejected his application

Hur används ordet avslå

  1. Lagstiftning kan också komma till som en följd av att en eller flera riksdagsledamöter lagt en motion spontant, utan samband med en regeringsproposition. Betydligt fler motioner än propositioner läggs fram som förslag till riksdagen. I princip alla motioner som läggs fram avslås emellertid. Regeringspartiernas riksdagsledamöter väntas istället påverka propositionerna genom sina partier. Oppositionens ledamöter får sällan igenom sina förslag. (wikipedia.org)
  2. Förnyelseansökan ska vara tillhanda hos registreringsmyndigheten som tidigast ett år innan och som senast sex månader efter att den löpande registreringsperioden gått ut. Detta ska ske skriftligt och Avgifter för ansökan eller förnyelsen och eventuella tilläggsavgifter ska vara inbetalda inom samma tid. Annars avslås ansökan. (wikipedia.org)
  3. Borgerliga vigselförrättare utses av Länsstyrelsen. Mot bakgrund av ett utbrett intresse för att erhålla uppdrag som vigselförrättare har Länsstyrelsen, i avsikt att upprätthålla en väl avvägd balans mellan allmänhetens behov av förrättare och antalet förordnade sådana, utvecklat en restriktiv och konsekvent praxis. Länsstyrelsen tar härvid fasta på kommunernas initiativrätt och avslår således regelmässigt ansökningar som framställs på initiativ av privatpersoner. (wikipedia.org)
  4. Ansökan om resning behandlas normalt av samma domstol som skulle ha behandlat ett överklagande. Arbetsgången är den att domstolen som tagit emot ansökan om resning, efter prövning, antingen avslår ansökan eller beviljar denna. Om ansökan beviljas innebär detta att rättegången återupptas i den instans som meddelat domen som vunnit laga kraft. Om ansökan om resning avslås fortsätter den lagakraftvunna domen att gälla. Detta hindrar dock inte att en ny ansökan om resning inges, till exempel om nya omständigheter framkommit. I brottmål kan till exempel resning till fördel för den dömde beviljas om det har framkommit nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till friande dom eller lägre straff om de varit kända vid tiden för domen. (wikipedia.org)
  5. Motion om att regeringen formellt ska använda ICOC:s lista avslås av Sveriges Riksdag (wikipedia.org)
  6. Namn på personer som är kända för sina politiska eller militära bedrifter accepteras om det gått minst 100 år sedan händelsen. Namn på kommersiella produkter och organisationer avslås. (wikipedia.org)
  7. Det är inte ovanligt att fakulteten efter utförd granskning avslår begäran om docentur. Avslag kan meddelas även om de sakkunniga tillstyrkt docenturen. Den sökande kan vid avslag komplettera sin meritering och återkomma med en ny ansökan vid ett senare tillfälle. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: