Beakta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder beakta, varianter, uttal och böjningar av beakta

Beakta synonym, annat ord för beakta, vad betyder beakta, förklaring, uttal och böjningar av beakta.

Synonymer till beakta

Vad betyder och hur uttalas beakta

Beakta uttalas be|akta och är ett verb -de.

Ordformer av beakta

Aktiv

beakta
infinitiv
beaktar
presens
beaktade
preteritum
beaktat
supinum
beaktande
presens particip
beakta
imperativ

Passiv

beaktas
infinitiv
beaktas
presens
beaktades
preteritum
beaktats
supinum

Perfekt particip

beaktad en
~ + subst.
beaktat ett
~ + subst.
beaktade den/det/de
~ + subst.

Beakta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Beakta på Engelska

 • notice, observe, pay attention, take into consideration, take into account - take sth. into consideration

Hur används ordet beakta

 1. Termen hade i början ingen nedsättande klang. Man insåg att man måste beakta konstnärens behov av intellektuell frihet och hans beroende av banden till tidigare kulturella traditioner. Medlöparna sågs som experter som behövdes för att fylla det litterära tomrummet tills en sann proletärkonst skulle framträda. Flera av de främsta sovjetiska författarna under 1920-talet hör till denna kategori: Osip Mandelshtam, Leonid Leonov, Boris Pilnyak, Isaac Babel, Ilya Ehrenburg, och inte minst tack vare dem fick Sovjet uppleva en litterär blomstringstid. Med tiden fick de dock ge vika för en ny proletärkonst och vid decenniets slut betraktades de närmast som kontrarevolutionära. (wikipedia.org)
 2. Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta ramar och förhållningsregler för adepten, vilket ofta blir en fråga om lokala kulturella sedvänjor. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är rätt och fel, och utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personliga levernet och i yrkeslivet. (wikipedia.org)
 3. I samband med vävning är det vanligt att man tar tygtrasor som måttband, med decimeterangivelser påritade manuellt, för att hålla reda på uppnådd vävlängd. Dessa band anbringas med fördel i tyget med en nål och kan förflyttas successivt eller får följa med väven ner på tygbommen. Dock är mätmetodens resultat något osäkert, eftersom alla vävar drar ihop sig vid nertagningen då varpens spänning släpps. Dessutom räcker det inte med att mäta med sikte på den färdiga längden utan att ta hänsyn till fållar, fransar och i synnerhet om det handlar om att beakta krympmåner. (wikipedia.org)
 4. Juristen Vilhelm Lundstedt hävdade att samhällsnyttan skulle utgöra grunden för rättstillämpningen. Denna rättsfilosofiska uppfattning är kontroversiell, och kom att kritiseras av bland andra Johan Thyrén, eftersom konsekvensen kan framstå som etiskt stötande. Vid ett brottmål skulle domaren enligt denna uppfattning således i första hand beakta om samhällsnyttan skulle främjas av om den tilltalade dömdes eller inte, inte om den tilltalade faktiskt hade gjort sig skyldig till den gärning han åtalades för. Motargumentet som främst anfördes var att allmän rättsosäkerhet inte skulle kunna anses ligga i samhällets intresse, och att oskyldiga därför inte borde dömas som för ett brott som de inte hade gjort sig skyldiga till. Denna frågeställning inom allmän rättslära kan belysa en moralisk problematik som inte enbart är av intresse för rättsvetenskapen, utan som även kan anses som beaktansvärd vad avser förhållandet mellan dygdetik och konsekvensetik. (wikipedia.org)
 5. Plagiat kan bryta mot olika former av immaterialrätt (upphovsrätt, varumärkesrätt etc) eller mot branschetiska regler. Plagiat är oetiskt enligt pressens yrkesregler, som säger att en journalist skall beakta upphovsrätten vad avser text, bild och ljud. Plagiat som gjorts av musiker kallas vardagligen för sångstöld. Plagiat (i betydelsen långa, vanligen oredovisade, ordagranna citat) som gjorts av studenter och forskare är att betrakta som fusk och kan resultera i disciplinära åtgärder, och är oetiskt enligt forskningsetiska hederskodex. Plagierade texter kan upptäckas med verktyg för plagiatkontroll. (wikipedia.org)
 6. I civilrättsliga mål skall i motsats till straffrättsliga mål, den som anser att preskription inträtt även åberopa detta. Det är alltså normalt inte domstols skyldighet att beakta preskription utan att den åberopats. (wikipedia.org)
 7. Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen kan inte, som vissa andra länders högsta domstolar, ogiltigförklara en författning eller en enskild föreskrift. Däremot kan landets båda högsta domstolar – och även andra domstolar och myndigheter – vid prövningen av ett mål eller ärende underlåta att tillämpa en bestämmelse som domstolen anser strida mot grundlag eller annan överordnad författning. När Högsta förvaltningsdomstolen prövar ett åsidosättande av författningar som beslutats av riksdagen eller regeringen, det vill säga lagar och förordningar, ska den särskilt beakta "att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag" enligt 11 kap 14 § regeringsformen. (wikipedia.org)
 8. En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisorssed. (wikipedia.org)
 9. Det tionde kapitlet innehåller bestämmelser om vilken domstol som är behörig i tvistemål. I 1 § anges att behörig tingsrätt i huvudregel ska vara där svaranden har sin hemvist, vilket för en fysisk person är folkbokföringsadressen den 1 november det föregående året (1 § 2 st.), medan det för bolag, föreningar och andra samfund är där styrelsen har sitt säte (3 st.). Myndigheter stäms där myndigheten har sitt säte (2 §). För personer som inte har hemvist inom riket gäller 3-4 §. En konsument som vill stämma en näringsidkare behöver dock inte beakta dessa regler utan får väcka talan där han själv har hemvist enligt 8 a §, så länge det kan antas att tvisten kommer handläggas som ett så kallat "småmål". (wikipedia.org)
 10. Teoretisk statistik sysslar med egenskaper hos estimatorer, det vill säga med att definiera egenskaper som kan användas att jämföra olika estimatorer (skilda regler för att skapa skattningar) för en och samma kvantitet, baserad på samma data. Sådana egenskaper kan användas som bästa regel för att ta till under givna omständigheter. Inom robust statistik går dock teorin vidare till att beakta balansen mellan att ha goda egenskaper, om snävt definierade antaganden gäller, och att ha mindre goda egenskaper som håller under vidare villkor. Motivationen är att få fram estimatorer som inte olämpligt påverkas av små avvikelser från modellantaganden. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.