Beaktande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder beaktande, varianter, uttal och böjningar av beaktande

Beaktande synonym, annat ord för beaktande, vad betyder beaktande, förklaring, uttal och böjningar av beaktande.

Synonymer till beaktande

Hur används ordet beaktande

  1. Ett annat beslut om abolition fattades 1954, efter att LKAB-anställda arbetare, enligt abolitionsbeslutet, "förövat brottslig gärning genom att de - i syfte att öka ackordsförtjänsterna - förfarit oriktigt vid vägningen av borttransporterat gråberg". Svenska Gruvindustriarbetareförbundet träffade ett avtal med Grängesbergskoncernens gruvförbund, om disciplinär påföljd för de fackligt anslutna arbetarna, och förbundet hemställde sedan till Kungl. Maj:t om abolition. Efter att riksåklagarämbetet och länsstyrelsen i Norrbottens län, och LKAB förklarat sig inte ha något att erinra emot förbundets framställning, beslutade Kungl. Maj:t om abolition "med hänsyn till de i detta fall föreliggande säregna förhållandena" och med beaktande av avtalet. (wikipedia.org)
  2. Vid smältning av metallen är det viktigt att man beaktar smältans flytbarhet. Det vill säga att man anpassar smältans värme för att optimera hela gjutförloppet. Flytbarheten påverkas även av smältans temperatur, viskositet och flödeshastighet. När sedan smältan fyller formen är det viktigt att hela formen fylls tillräckligt snabbt. Om smältan flyter för långsamt (exempelvis på grund av temperatur, tryck eller formens dimensioner) så inträffar kallflytning. Kallflytning innebär att metallen stelnar innan formen fyllts, vilket ofta inträffar vid krökar. Vid stelningsförloppet kan stelningskrympning och svalningskrympning inträffa. Den tidigare kan orsaka krympporer eller sugningar medan den senare kan orsaka spänningar och sprickor. När detaljen stelnat och den ska tas ur kokillen så är det viktigt att detaljen och kokillen utformats så att detaljen inte skadas av att formen delas. Dessutom bör rensning och efterbehandling tas i beaktande vid utformning av detaljen och formen för att minska detaljens kostnad. (wikipedia.org)
  3. Halogenspotlights och strålkastare blir ofta mycket heta och ljusstarka i ljusriktningen och kan blända och utgöra brandfara om inte riktning och säkerhetsavstånd tas i beaktande. Infällda spotlights och downlights måste monteras korrekt med tillräcklig ventilation för att inte utgöra brandfara, detta gäller i synnerhet spotlights med kalljusreflektor som leder värmen bakåt. Halogenlampor med glödlampsliknande ytterhölje och skruvsockel är ofta mindre varma och bländande. (wikipedia.org)
  4. Man bör ta i beaktande att det finns mellanled, och att dessa kan ha stor betydelse och ibland även är definitionsmässigt problematiska. Ett exempel är "Apa" → "schimpans". Skillnaden är något för stor utan mellanordet "människoapa" eftersom schimpansen är mycket intelligent och människolik och inte bara vilken slags apa som helst. (wikipedia.org)
  5. Det är möjligt att göra hävstångsformeln mer realistisk genom att avkastningen mäts på sysselsatt kapital, det vill säga med beaktande av att en del av tillgångarna finansieras utan kostnad med räntefria lån, som leverantörsskulder och andra rörelseskulder. Den kan också ta hänsyn till skatteeffekter. (wikipedia.org)
  6. Trots att kondoren är ungefär fem cm kortare, från näbb till stjärt, än Kalifornisk kondor, så har den ett större vingspann vilket mäter 274-310 cm. I genomsnitt är den också tyngre och hanen når en vikt på 11-15 kg och honor 7.5-11 kg. Längden uppgår till 102-135cm, men man bör ta i beaktande att måtten oftast härstammar ifrån specimen uppfödda i fångenskap. (wikipedia.org)
  7. En skicklig brodör ombesörjer att baksidan är minst lika konstfärdig som framsidan, oavsett om broderiet ramas in eller inte. Det innebär att inga trådar skall korsas eller gå i sidled på baksidan, inte ens vid fästningarna av garnet, utan alla stygn skall vara helt lodräta på baksidan. Detta förutsätter en viss planering i broderandet och att stygnen på framsidan ibland "sys fel" för att bli rätt. Genom att påbörja sömnaden i nederkant till vänster och sy alla bottenstygn en bit innan man vänder för att sy överstygnet underlättas det hela. Med beaktande att broderiet i sig bör påbörjas i mittens närhet för att successivt broderas utåt vardera håll ganska jämnt fördelat, i syfte att minimera snedvridning av bottentyget. (wikipedia.org)
  8. I NJA 2003 s 144 har Högsta domstolen fastslagit att vid bedömningen om gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada sambos självkänsla bör detta besvaras med beaktande av hela hennes situation. Det är därvid tillräckligt att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas allvarligt. (wikipedia.org)
  9. Med tenn/bly/kadmium kan man få ett eutektiskt LMP-lod med smältpunkt 145 °C med sammansättningen tenn 50 %, bly 32 %, kadmium 18 %), men då måste man ta i beaktande att kadmium är hälsofarligt och även annars betänkligt ur miljösynpunkt. Detta lod får absolut inte användas där det kan komma i kontakt med dricksvatten eller matvaror. (wikipedia.org)
  10. Referensvärdena för sköldkörtelns hormoner baseras på normalfördelning, och vid utredning av någons ämnesomsättning måste detta tas i beaktande. Somliga ligger på gränsen till att definieras som hypotyroida, och har något som kallas subklinisk hypotyreos. Det är framför allt nivån av frisättningshormonet TSH som bestämmer huruvida tillståndet är subkliniskt, för vid tillståndet har personen som regel någorlunda normala nivåer ämnesomsättningshormon. Vissa personer med subklinisk hypotyreos lider av symptom på sjukdomen, andra inte. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.