Eljest Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder eljest, varianter, uttal och böjningar av eljest

Eljest synonym, annat ord för eljest, vad betyder eljest, förklaring, uttal och böjningar av eljest.

Synonym till eljest

Vad betyder och hur uttalas eljest

Eljest uttalas eljest ad och är ett verb.

Eljest betyder:

Ordformer av eljest

Ordform(er) eljest adverb

Andra språk

Eljest på Engelska

 • otherwise

Hur används ordet eljest

 1. Karnevalen har förmodligen sina rötter i magiska riter för att betvinga de krafter som håller våren tillbaka. Man firar dagarna med upptåg, maskerader och dans. I karnevals- och fastlagsfirandet ingår från början sannolikt element ur de vårliga upptåg åt vilka man brukade ägna sig i bl.a. antikens Rom och Bysans, till exempel lupercalierna, men det rymde även socialkritiska inslag med ventilfunktion – i skydd av maskeringen kunde de eljest förtryckta ge luft åt sina aggressioner. (källa)
 2. 10 § Tjenstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nyktert och sedligt samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, husbonde skäligen föresätter. Är tjenstehjon försumligt, gensträfvigt eller oordentligt och låter det sig ej rättas, eller visar det sig otroget, okunnigt eller eljest odugligt, i tjensten, må det derifrån skiljas, efter ty i 5 § sägs, med förlust af hela lönen, samt erhålle sådant betyg det förtjenar, ersätte ock husbondens skada, der han talan derom vid domstol utförer. (källa)
 3. "Mottager någon, för användning såsom påtryckningsmedel vid krav, handling som är falsk, upprättad för skens skull eller eljest oriktig eller ock check utan täckning, dömes för ockerpantning till böter eller fängelse i högst två år.". (källa)
 4. När pianotråden är omspunnen bildas en pianosträng. Omspinningen gör att strängen för en viss resonansfrekvens (ton) kan göras kortare, än den eljest skulle behöva göras för att ge samma frekvens. (källa)
 5. I Uppsala och Lund kallas universitetsrektorerna sedan stormaktstiden rector magnificus (av latin magnificus, upphöjd) eller rectrix magnifica (femininum), en titel som även används för rektorer vid tyska, nederländska och finländska universitet. På senare tid har dock även yngre svenska universitet kommit att använda den latinska hederstiteln i högtidliga sammanhang. Exempelvis ingår en hälsning till rector magnificus i den ritual som används vid doktorspromotion vid Linköpings universitet. I akademiska högtidliga sammanhang tilltalas innehavaren av ämbetet – ofta i inledningen av högtidstal – magnifice rector!, eljest i ceremoniella sammanhang Ers magnificens. (källa)
 6. Centralbanken tillhandahåller reservvaluta, refinansierar kommersiella banker och ofta stater. I till exempel Sverige finns även Riksgäldskontoret, som agerar med vissa kompetenser som ofta eljest ankommer centralbanker. (källa)
 7. I svensk lag regleras spioneri jämte högförräderi bland annat i brottsbalken 19 kap. 5 §, "Om brott mot rikets säkerhet", där det definieras som att någon: för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet ... vare sig uppgiften är riktig eller ej. Brottsrubriceringen grovt spioneri har påföljden 4 till 18 års fängelse, alternativt livstids fängelse. (källa)
 8. Om det är grovt, döms för grov stöld. Vid bedömande huruvida brottet är grovt ska särskilt beaktas, om tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon bar på sig, om gärningspersonen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. (källa)
 9. Svindleri är en form av kvalificerat bedrägeri genom att det inte riktar sig mot någon eller några personer utan mot allmänheten genom att sprida vilseledande uppgifter för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom. Samma gäller den som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Det krävs inte att det föreligger något skadesyfte eller att skada verkligen har uppstått. Det är tillräckligt att skada kunde ha uppstått. (källa)
 10. Ännu under den napoleonska tiden upptogs de flesta slag som planlagda, sedermera har under det rörliga kriget de oförberedda tagit överhand. Slagets mål är att bryta fiendens krafter, så att han blir oförmögen till vidare motstånd. Vid anfall kan slaget utföras antingen omfattande mot den ena eller båda av fiendens flyglar eller genombrytande mot hans mitt, allt under det vissa trupper sysselsätter honom på de delar av fronten, mot vilka huvudanfallet icke riktas. Med nutidens stora truppmassor avbryts slaget vanligen av mörkret, och ofta kan man först under natten överskåda dess utgång. Stannar båda parterna på slagfältet för att följande dag förnya slaget, kan man tala om ett oavgjort slag. Eljest är slagfältets behållande eller intagandet av fiendens ställning vanligen det synbara tecknet av segern. Slagfältet, den plats, där slaget utkämpas, bör väljas så, att det passar för ens styrka och för de truppslag man företrädesvis äger, och så, att återtågsvägen är tryggad. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.