Enhet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder enhet, varianter, uttal och böjningar av enhet

Enhet synonym, annat ord för enhet, vad betyder enhet, förklaring, uttal och böjningar av enhet.

Synonymer till enhet

Andra språk

Enhet på Engelska

 • unit - the (smallest) separate whole in a larger group, the company was made up of a number of small units
 • unit - a number or quantity used as a standard for comparison purposes, unit of measurement

Hur används ordet enhet

 1. Detta ska inte förväxlas med en annan ekvivalent, kallad internationell enhet, IE, som uttrycker samlad biologisk inverkan av alla varianter av en viss vitamin. Omräkningstal mellan IE och vikt är olika för varje slag av vitamin. För A-vitamin gäller 1 IE = 0,33 µg retinol. (källa)
 2. Strömadapter – en enhet som levererar elektricitet till utrustning som inte använder sig av den standardiserade från vägguttaget. (källa)
 3. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. Enligt advokatsamfundet sammanfattas advokatens kärnvärden i oberoende från staten, lojalitet mot klienten, tystnadsplikt och att intressekonflikter inte får inte förekomma. (källa)
 4. T.ex. i Israel är en garnisonerad enhet (hebreiska: חיל מצב, cheil matzav) en reguljär enhet för försvar av en specifik zon, stad, provins, fort eller till och med en enskild byggnad. (källa)
 5. Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman. En biologisk gen är en sekvens av DNA, som i allmänhet kodar för ett visst protein. (källa)
 6. In på 1950-talet fanns det bilar med så kallade dynastartenheter, vilket var en kombinerad likströmsgenerator och startmotor. Att ha båda funktionerna i en enhet sparade lite vikt, men kompromisser gjordes i båda fallen. En likströmsgenerator består, liksom en likströmsmotor, av en magnet och en spole. (källa)
 7. Grad Celsius – en enhet för temperatur. (källa)
 8. Gradtecken (symbol) – symbolen °, som bland annat används som enhet för vinkelstorlek och i enheter för temperatur. (källa)
 9. Doktorsavhandlingen kan utgöras av en enda sammanhängande framställning, en så kallad monografiavhandling (vanligt inom teologi, juridik och humaniora) eller ett antal tidigare publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman till en enhet med en inledande, sammanfattande text, en så kallad sammanläggningsavhandling (vanligt inom medicin, naturvetenskap, teknikvetenskap och samhällsvetenskap). Denna sammanfattande introduktion kallas i praxis "kappa" eller "ram" (från ramberättelse). Avhandlingen skall - oavsett format - presentera resultat från författarens egen forskning och vara av en sådan kvalitet och ha ett sådant nyhetsvärde att den är eller kan vara föremål för internationell vetenskaplig publicering. (källa)
 10. Ett grafem (från grekiskans graphē som betyder "skrift", och ändelsen -em från fonem.) är ett skriftspråks minsta betydelseskiljande enhet, till exempel bokstäver eller siffror. Många grafem kan ges olika form i olika sammanhang (olika typsnitt, handskrift–tryckt skrift, position i ord). Tydliga exempel på tecken i det latinska alfabetet med ett varierat utseende är "lilla g", "lilla a" och siffran 7 (med eller utan streck). De olika formerna, de konkreta tecknen på papperet eller bildskärmen, kallas grafer. Om flera grafer är manifestationer för samma grafem, kallas de allografer. Det gäller således graferna ⟨α⟩ och ⟨a⟩. Jämför förhållandet mellan allofoner och fonem. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.