Erforderlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder erforderlig, varianter, uttal och böjningar av erforderlig

Erforderlig synonym, annat ord för erforderlig, vad betyder erforderlig, förklaring, uttal och böjningar av erforderlig.

Synonymer till erforderlig

Vad betyder och hur uttalas erforderlig

Erforderlig uttalas er|forder|lig [e´- el. ä´-] och är ett adjektiv -t -a.

Erforderlig betyder:

Ordformer av erforderlig

Böjning (i positiv) erforderlig en ~ + subst. erforderligt ett ~ + subst. erforderliga den/det/de ~ + subst.

Erforderlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Erforderlig på Engelska

  • necessary, requisite - necessary material

Hur används ordet erforderlig

  1. En helt annan typ av körer finns i vissa strängmusikinstrument, där man ökar tonstyrkan genom att bygga instrument där varje ton alstras av flera samstämda parallella strängar. Gruppen av två eller tre samstämda strängar kallas en kör. I ett sådant instrument, till exempel ett piano, finns det många körer. Längst upp i diskanten tre strängar i varje kör, i mellanregistret två strängar. I basregistret räcker en sträng för att ge erforderlig tonstyrka, så där saknas körer. (källa)
  2. Till hans hjälp finns för det första en Övermasmästare som har både teoretisk och praktisk erfarenhet och som ska, enligt Kungliga Bergskollegiet 1753 års utfärdade instruktion, stötta masugnsägaren med erforderlig kunskapsöverföring. (källa)
  3. Med en viss anslutning till Ricardo utgår Marx från den förutsättningen, att det mänskliga arbetet bildar själva substansen av värdet hos en vara, en för marknaden frambragt produkt. Storleken av detta värde, som står i det mest oskiljaktiga och avgörande förhållande till bytesvärdet, bestäms av den normala (samhälleligt nödvändiga ) arbetstiden för att producera varan. Värdet av den arbetskraft, som kapitalisten köper, bestäms likaledes av den arbetstid, som är erforderlig för denna arbetskrafts reproduktion - det vill säga den tid, som åtgår för frambringande av de för arbetarens uppehälle nödvändiga existensmedlen, vilka i sin tur bestämmes "genom den traditionella levnadsstandarden i varje land". Dessa består "i tillfredsställandet av vissa behov, som uppkommer ur de samhälleliga betingelser, under vilka människorna lever och uppfostras." Vidare "klimat, naturförhållanden m.m. dessutom, för kvalificerat arbete, utbildningskostnaderna." Arbetskraftens värde påverkas dessutom av arbetarklassens styrka i klasskampen i varje tidsskede av den industriella historien. (källa)
  4. Militärbefälhavarens roll var att i fred mot bakgrund av den operativa verksamheten, leda och samordna krigsförberedelsearbete, upprätthålla erforderlig insatsberedskap, och genomföra insatser inom incidentberedskapens ram. Befattningarna upphörde genom försvarsbeslutet 2000 den 30 juni 2000. (källa)
  5. Det är möjligt att någonstans på vägen mellan stationerna bygga en metallspegel av många våglängders både höjd och bredd för att gå runt ett isolerat hinder. En variant är att man vänder en stations antenn mot en höjd på något avstånd men i fel riktning mot den önskade förbidelsen och på höjden inrättar en stor metallspegel, som skickar tillbaka vågen mot hoppets andra antenn. Eftersom det är den projicierade ytan som räknas måste vinkeln mellan den infallande vågen och den reflekterade hållas ganska spetsig för att inte erforderlig spegelbredd ska bli opraktiskt stor. (källa)
  6. Den mest kända tjurrusningen är niodagarsfestivalen San Fermín i Pamplona, fast det äger rum i städer och byar över Spanien under tjurfäktningssäsongen och även i några städer i södra Frankrike, särskilt kan nämnas den i Bayonne. Till skillnad från tjurfäktningen, som utförs av professionella, kan vem som helst delta i en tjurrusning. Det är vanligen män som ägnar sig åt tjurrusning. Erforderlig ålder kan variera mellan städerna, några som San Sebastián de los Reyes tillåter deltagare som är 16 år, men normalt måste man ha nått myndig ålder. (källa)
  7. Tillstånd till utförsel från Sverige av försvarsmateriel, eller till annan samverkan med någon i utlandet avseende försvarsmateriel, bör medges endast om sådan utförsel eller samverkan bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. Sådant tillstånd lämnas av Inspektionen för strategiska produkter. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.