Förbjuda Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förbjuda, varianter, uttal och böjningar av förbjuda

Förbjuda synonym, annat ord för förbjuda, vad betyder förbjuda, förklaring, uttal och böjningar av förbjuda.

Synonymer till förbjuda

Andra språk

Förbjuda på Engelska

 • forbid - smoking is forbidden here

Hur används ordet förbjuda

 1. I administrativt hänseende var goden sina tingmäns hövding eller styresman och som sådan skyldig att ge sina underlydande skydd och bistånd (traust), samtidigt som de underlydande var skyldiga att hjälpa honom och hans följe (lið). Dessutom skulle goden upprätthålla ordning och fred bland tingmännen, heraðsstjórn, bilägga tvister mellan dem, värna var och en mot förnärmelser av en mäktigare motståndare, genomföra nödhjälpsåtgärder vid missväxtår, medge eller förbjuda gemenskap med främmande handelsfartyg, bestämma pris vid varors försäljning och så vidare. (wikipedia.org)
 2. Hyresgästens familj särbehandlas. Hyresvärden kan inte förbjuda att hyresgästens maka och till familjen hörande barn också bor i bostaden. Makarna ansvarar tillsammans för förpliktelserna i hyresavtalet och uppsägning av hyresavtalet måste om möjligt godkännas också av maken. Hyresrätten kan i allmänhet överföras på make, familjens barn eller på förälder som bor i bostaden och dessa har också rätt att ta över hyresförhållandet om den som hyrt bostaden dör. Då ett förhållande upphör kan domstol bestämma att endera parten får ta över bostaden, oberoende av i vems namn hyresavtalet gjorts upp. (wikipedia.org)
 3. Inspektorsposten tillkom i Uppsala år 1663 som ett sätt för universitetet att hålla uppsikt över studenterna, detta sedan man insett att de försök som gjorts att förbjuda nationsväsendet var fruktlösa. (wikipedia.org)
 4. Eftersom kabuki redan blivit så populär, tog unga manliga skådespelare, kända som wakashu (ibland även oyama), över efter förbudet för kvinnor att uppträda. Dessa unga män kunde spela kvinnoroller med sin mindre maskulina framtoning och ljusare röstläge i jämförelse med vuxna män. Samtidigt med förändringen av aktörernas kön kom en ändrad vikt in i föreställningens utförande: en ökad tyngd lades vid dramatik framför dansen. Ynglingarnas föreställningar var dock lika burleska och frivola och även här var man tillgänglig för sexuella tjänster åt manliga kunder. Åhörarna blev ofta högljudda och gräl utbröt tidvis om någon särskilt vacker ung aktörs favörer, vilket fick shogunatet att 1652 förbjuda även unga manliga skådespelare. (wikipedia.org)
 5. Det förekommer även att individer under direkt hot tvingas konvertera till en annan religion genom tvång, vilket skedde i exempelvis i Spanien under 1400-talet. Många av de påtvingat konverterade har emellertid behållit sin gamla tro i hemlighet. Det kan finnas starka sociala krafter eller till att "påtvinga" såväl som "förbjuda" konvertering genom religionsförföljelse. Exempelvis kunde personer som gått över från Svenska kyrkans lära och deltog aktivt i olika väckelserörelser utvisas ur landet, häktas eller tappa sina jobb, före och strax efter konventikelplakatets avskaffande. I länder som praktiserar en sträng tolkning av sharia stadgar lagarna diskriminering av judar och kristna, vilket leder till en socialt låg status utan goda karriärmöjligheter där det tillämpas, och icke-religiösa personliga incitament för konvertering. Apostasi (avfall) från islam är straffbart enligt sharia. (wikipedia.org)
 6. Privatpersoner kan starta upp ett korttidshem, med måste då söka tillstånd av Socialstyrelsen. Om en privat verksamhet inte fungerar på ett godtagbart sätt är det Socialstyrelsen som går in och styr över denna. Om inte detta hjälper har socialstyrelsen rätt att förbjuda verksamheten. Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får Socialstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Socialstyrelsen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Föreläggandet får förenas med vite. Om ett missförhållande är allvarligt och Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet. (wikipedia.org)
 7. Särskilt kinesiska kulier lockades av samvetslösa agenter med bedrägliga löften till utvandring, de kontrakt de ingått ändrades sedan ofta godtyckligt, transportförhållandena var ohyggliga, och borta på de avlägsna arbetsplatserna behandlades kulierna med omänsklig hårdhet. Brittiska parlamentet ingrep 1855 genom "Chinese passengers act", vilken förbjöd användandet av brittiska fartyg till kulitransporter, som krävde längre tid än en vecka, och då denna människohandel därefter till största delen överflyttades till den portugisiska kolonin Macao, tvangs den portugisiska regeringen omsider att (i november 1873) alldeles förbjuda kuliutförsel från denna hamn. (wikipedia.org)
 8. EU har beslutat att förbjuda kvicksilverlampor 2015 på grund av dess låga energieffektivitet jämfört med andra moderna ljuskällor såsom Metall-halogen och LED. Hundratusentals gatlampor ska bytas och det medför stora kostnader men som sedan beräknas sparas in med sänkta energikosnader.. (wikipedia.org)
 9. Lösgodiset blev alltmer lättillgängligt i butikerna i Sverige från och med 1985 då hälsovårdsnämnden tillät självplock av godis för kunderna. Detta gjorde att begreppet lördagsgodis blev allt vanligare i Sverige. Seden var relativt allmänt accepterad i Sverige från 1950-talet och ett par årtionden framåt, den kan ses både ur hälsosynpunkt och som en spegling av att förhållandet mellan barn och föräldrar hade blivit mindre strängt hierarkiskt och att skolbarn vid den här tiden mer än tidigare hade regelbunden tillgång till egna fickpengar från föräldrarna, därmed blev det svårare än tidigare att helt förbjuda godis för barnen. (wikipedia.org)
 10. Margarinet möttes till en början med stor skepsis, 1889 var margarinets vara eller inte vara livligt omdebatterat i Aftonbladet. Samma år lade Lantmannapartiet fram en motion i riksdagen om att förbjuda margarinet, men lyckades aldrig vinna en majoritet för förslaget. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.