Frivillig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frivillig, varianter, uttal och böjningar av frivillig

Frivillig synonym, annat ord för frivillig, vad betyder frivillig, förklaring, uttal och böjningar av frivillig.

Synonym till frivillig

Vad betyder och hur uttalas frivillig

Frivillig uttalas fri|vill|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av frivillig

Böjning (i positiv) frivillig en ~ + subst. frivilligt ett ~ + subst. frivilliga den/det/de ~ + subst. frivillige den ~ + mask. subst. Komparation frivilligare en/ett/den/det/de ~ + subst. frivilligast är ~ frivilligaste den/det/de ~ + subst.

Frivillig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet frivillig

  1. Tillverkaren kan ibland kräva att användaren skickar ett vykort till programmeraren, gör en god gärning eller något liknande, eller uppmuntra till en frivillig gåva till utvecklaren. Tillverkaren kan ha satt upp regler för hur programmet får användas kostnadsfritt, såsom "endast för icke-kommersiellt bruk". (wikipedia.org)
  2. Grundskolan är nioårig, numera med en frivillig tionde årskurs, och inleds normalt det år barnet fyller 7 år, men skolstarten kan skjutas upp eller tidigareläggas med ett år. Undervisningen sköts i årskurserna 1–6 i huvudsak av klasslärare och i årskurserna 7–9 i huvudsak av ämneslärare. Skolspråket är normalt finska, svenska eller samiska. Normalt föregås grundskolan av ett år i förskoleklass. (wikipedia.org)
  3. En gymnasieskola (i vardagligt tal gymnasium) är en avgiftsfri och frivillig sekundärutbildning i Sverige för ungdomar som har gått ut grundskolan. För dem som passerat tonåren finns gymnasieutbildning inom ramen för kommunal vuxenutbildning. (wikipedia.org)
  4. Vanligast är hembygdsmuseer med föremål från 1800-talets självhushåll samt ortens näringsliv och skolor. I regel sköter den lokala hembygdsföreningen hembygdsmuseet, ofta på frivillig basis. Museets lokaler finns ofta i för bygden historiska byggnader som ägs eller förvaltas av föreningen. Hembygdsföreningen är medlem i en regional hembygdsförening som i sin tur är medlem i Sveriges Hembygdsförbund. (wikipedia.org)
  5. Hird (isländska hirð, av anglosaxiska hīred, hushållsfölje) avser i fornnordisk dikt och historia en härskares personliga skara krigare eller huskarlar. Hirden förekommer i de flesta större diktverk från det nordliga germanska området, från Beowulf till Eddan. Hirdmännen tjänstgör som knektar under sin herre under ett slags frivillig pliktöverenskommelse. Någon regelrätt lön utbetalas inte, men härskaren förväntas förutom mat och uppehälle också vara frikostig och rikligt belöna dem, som gör ett gott arbete. Snålhet hos härskaren anses vara ett svårare karaktärsbrott än de flesta moraliska brister en modern läsare kan tänkas pålägga sagornas figurer. Speciellt högt i rang i hirden ansågs en krigare stå som förutom vapenskicklighet också ägde skaldeförmåga. (wikipedia.org)
  6. Idrott är en produkt av lek och spel. Lek anses gärna vara en frivillig verksamhet utan fasta regler och utan någon historia. När en lek blir mer formaliserad, det vill säga får ett regelverk och en historia kan man börja prata om ett spel. Vi skiljer mellan tre olika sorters spel. Färdighetsspel är en form av spel där deltagarnas färdigheter är avgörande för resultatet. Chansspel är spel där tillfälligheter och slumpen bestämmer utgången. Samarbetsspel är spel där deltagarna måste samarbeta inbördes för att nå på förhand formulerade mål. (wikipedia.org)
  7. Gustav Vasa märkte under Dackeupproret vilket hot bönderna kunde utgöra, men även vilken militär potential som fanns att nyttja. De legoknektar som använts för att slå ned upproret hade kostat motsvarande ungefär fem års skatteinkomster för kronan, och det fanns en önskan att skapa ett billigare försvar. Genom att på frivillig basis rekrytera män ur de upproriska landskapen – flera hade själva deltagit i Dackes uppror – skapades en armé bestående av svenskar och finnar, främst ämnad att stoppa framtida uppror. Detta sågs i svensk historieskrivning under 1800-talet som Europas första värnpliktsbaserade här, men uttagningen skedde som sagt främst på frivillig grund. Dessa kallades årspennings- eller borglägersknektar, och bildade de första landskapsfänikorna. En del soldater och befäl försågs med en gård eller ett torp med vidhängande mark att bruka som del av lönen. Detta var grunden till det äldre indelningsverket, även om systemet aldrig dominerade som finansiering av militärernas utkomst. (wikipedia.org)
  8. I primitivare rättssystem torde kastrering ibland ha förekommit som ett utslag för talionprincipen. I nutida rättspsykiatri har kemisk kastrering kommit i bruk som frivillig rehabiliteringsåtgärd för vissa sexualförbrytare, och det har ibland även diskuterats att införa tvångsvis kemisk kastrering som påföljd för brott. Det förekommer också som krav för att få byta juridiskt kön i flera länder. Det innebär krav på borttagning av könskörtlar på både män och kvinnor som ansöker om att få byta juridiskt kön. I Sverige togs kravet på sterilisering för byte av juridiskt kön bort 2013. Det har därefter skett en markant ökning i antalet ansökningar. (wikipedia.org)
  9. De första kolchoserna organiserades på initiativ av Stalin i början av 1930-talet och 1936 var kollektiviseringen av lantbruket i huvudsak genomförd. Då arbetade 90 procent av Sovjetunionens bönder på 250 000 kolchoser. Formellt var kollektivbruket en frivillig sammanslutning av bönder i en by eller en grupp byar. Bönderna slog sig samman och brukade jorden gemensamt under en vald kommitté ledd av en vald förman. De enskilda familjerna behöll ett litet jordstycke runt huset och några få djur. I realiteten skedde kollektiviseringen ofta under tvång. Medlemmarna i en kolchos fick som lön en del av gårdens totala inkomst enligt antal dagar de arbetade. I varje distrikt inrättade staten en maskin- och traktorstation, MTS, som ställde maskiner med betjäning till förfogande för kollektiven mot betalning i pengar eller varor. Varje kolchos var ålagd att leverera en bestämd mängd jordbruksvaror till staten för vidareförsäljning. (wikipedia.org)
  10. Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall. Två vanliga anledningar är att barnet bor hos en ensamstående förälder med glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver. Att få kontaktfamilj är en frivillig insats. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.