Fullfölja Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullfölja, varianter, uttal och böjningar av fullfölja

Fullfölja synonym, annat ord för fullfölja, vad betyder fullfölja, förklaring, uttal och böjningar av fullfölja.

Synonymer till fullfölja

Andra språk

Fullfölja på Engelska

 • complete, realize - realize one', s plans

Hur används ordet fullfölja

 1. Frågan om abort kan ses som en etisk konflikt mellan å ena sidan fostrets rätt att utvecklas till ett barn och å andra sidan kvinnans rätt att bestämma om och när hon vill utsätta sin kropp för graviditet. I denna konflikt görs ofta frågan om i vilken grad fostret har oinskränkt människovärde och mänskliga rättigheter till en central fråga. När både modern och fostret ses som skyddsvärda kan det uppstå situationer när deras intressen står i konflikt med varandra. Ett beslut att genomföra en abort innebär som regel att kvinnans och mannens intresse av att inte fullfölja graviditeten får väga tyngre än fostrets intresse att utvecklas och födas. (wikipedia.org)
 2. Vanligen behandlas bakterieorsakad halsfluss med antibiotikum. Vid sådan behandling går symptomen tillbaka redan efter några dagar men det är viktigt att fullfölja hela kuren för att undvika återfall. Kroppen klarar ofta av streptokocker på egen hand och det har visat sig att antibiotikum bara förkortar halsfluss med något dygn. I mycket sällsynta fall kan obehandlad halsfluss ge komplikationer på njurar. (wikipedia.org)
 3. Kastning är spontan abort hos djur. Hos hästar, som har svårt att fullfölja flerbördsdräktigheter, förebyggs att ston kastar flera foster genom att veterinär med hjälp av ultraljud utför selektiv abort på blastocyststadiet och tar bort alla befruktade ägg utom ett, som får gå till fortsatt utveckling.[källa behövs] (wikipedia.org)
 4. Koloskopi används för att undersöka änd- och tjocktarmen. Undersökningen är helt ofarlig, men kräver dels en speciell diet och dels att man rengör tarmen med tarmsköljningsmedel. En förutsättning för en fullgod undersökning är nämligen att kolon är ren. Därför det är viktigt att följa instruktionerna till förberedelsen. För många kan det dock vara svårt att fullfölja förberedelsen. Man upplever det besvärligt att dricka den stora mängd medicin som krävs. Eller så får man biverkningar så som illamående och kräkningar. Numera finns dock moderna preparat som minskar obehagen. En väl rengjord tarm är lättare att undersöka. Det gör det möjligt att upptäcka små slemhinneförändringar, som kan vara förstadier till cancer. Mag- och tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan hittas med hjälp av koloskopi. (wikipedia.org)
 5. Korrespondensschackpartier tar betydligt längre tid än partier som spelas OTB (Over The Board, "vid sittande bord"), vilket från början berodde på den tid det tog för spelarna att meddela varandra sina respektive drag. Reglerna är anpassade, så att detta ska gälla även när spelet sker över schackserver, dvs en väl tilltagen speltid. Med speltiden 50 dagar/10 drag tar partierna flera månader till flera år att fullfölja. Det finns partier som har tagit mer än fem år att fullfölja, fastän spelarna hållit sig inom tidsgränserna. Eftersom partier håller på så länge spelar många korrespondensschackspelare flera turneringar parallellt. (wikipedia.org)
 6. Aktiebolag förväntas av ägarna att hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att de ska kunna bedriva sin verksamhet, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Stor tillgång till likvida medel ger ökad säkerhet att ett bolag ska kunna fullfölja sina åtaganden och därmed fortleva på kort och lång sikt. Å andra sidan är den enda förväntade avkastningen på ett innehav av kontanter eller likvida medel den ränta som bankkontot ger. Normalt förväntar sig ägarna en högre avkastning på investerade medel än så vilket skapar incitament för företagsledningen att optimera likviditeten och inte hålla en onödigt hög kassanivå. Likviditeten kan ökas med hjälp av lån och nyemissioner, och minskas genom amorteringar, aktieutdelning och investeringar. Företag arbetar vanligen med likviditetsprognoser för att förutse in- och utflöde av likvida medel och säkerställa att det finns en tillräcklig buffert för kända och okända händelser. Företag arbetar även aktivt med likviditet genom att sträva efter att få gynnsamma betalningsvillkor. Generellt är det fördelaktigt att kunna betala sina skulder så sent som möjligt och få in betalningar för utestående fordringar så fort som möjligt. Det är också en förhandlingsfråga när det gäller ett villkor för ett företags finansiering från finansinstitut för rörelsen eller enskilda investeringar. Ett sätt att spara likviditet kan vara leasing där ett företag betalar leasingavgift under en avtalad period men slipper den initiala investeringskostnaden. (wikipedia.org)
 7. En machete (/ma'ʃɛtɛ/) är ett kraftigt verktyg som påminner om en stor hackkniv. Bladet är omkring 50 – 60 cm långt. Sedan 1950-talet har de flesta fabrikstillverkade machete en väldigt enkel konstruktion, bestående av ett blad och tånge genom hela skaftet, tillverkat av ett enda platt stålstycke, samt ett enkelt handtag bestående av två trä- eller plastplattor som skruvats eller nitats samman kring tången. Slutligen är bladets ena kortsida slipad ner till spetsen – dock är vissa så enkelt tillverkade att köparen själv får fullfölja slipningen. Med dessa macheter medföljer ofta en enkel axelrem av rep, och en skida av kanvastyg – i vissa områden där dessa verktyg används i stor utsträckning görs även dekorativa läderskidor. (wikipedia.org)
 8. Respektive kommandos uppdrag och ansvarsområde fastställs av Presidenten på försvarsministerns rekommendation årligen i den sk. Unified Command Plan. Militärbefälhavarna tilldelas förband av försvarsministern för att kunna fullfölja sina uppdrag: från andra militärbefälhavare eller från militärdepartementen. Sex av dessa kommandon har geografiskt ansvar för militära operationer i olika regioner i världen (United States Africa Command, USAFRICOM, United States Central Command, USCENTCOM, United States European Command, USEUCOM, United States Northern Command, USNORTHCOM, United States Pacific Command, USPACOM och United States Southern Command, USSOUTHCOM). Därutöver har fyra militärkommandon funktionella ansvarsområden, för gemensam utbildning och samordning (United States Joint Forces Command, USJFCOM), för kärnvapenarsenalen, rymdoperationer och cyberrymden (United States Strategic Command, USSTRATCOM), för specialförband (United States Special Operations Command, USSOCOM) och för transporter (United States Transportation Command, USTRANSCOM). (wikipedia.org)
 9. Rawls använde kontraktualismen för att berättiga den socialliberala välfärdsstat som Rawls benämner egendomsägande demokrati, vilken vidare Rawls själv menar skiljer sig från välfärdsstaten då denna inte tar hänsyn till "de politiska friheternas skäliga värde", dvs. att välfärsstaten inte främjar individens substantiella möjlighet att fullfölja sitt livsprojekt och sin uppfattning om det goda. I sin kritik av Rawls försvarade Robert Nozick i boken Anarchy, State and Utopia (1974) en nyliberal nattväktarstat, genom att gå tillbaka till John Lockes kontraktualism. Nozicks naturtillstånd liknar på det hela taget Lockes, med vissa mindre ändringar. (wikipedia.org)
 10. Namnet kommer av fornfranskans parfornir, från vilket vi har ordet »performativ«. Detta betyder »fullfölja«, »fullborda«, »göra klart«, och är bildat av ledet par (latinets per) som har en rad betydelser, som t.ex. »genom« och »över«, men också »helt« - vilket är den här aktuella betydelsen - och verbet fo(u)rnir försörja. Performancekonst är en bildkonstform med rötter i den tidiga modernismen, en form av "levande konst", en kunskapsalstring som blir till i och genom erfarandet, deltagande, görandet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: