Kvarstad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kvarstad, varianter, uttal och böjningar av kvarstad

Kvarstad synonym, annat ord för kvarstad, vad betyder kvarstad, förklaring, uttal och böjningar av kvarstad.

Vad betyder och hur uttalas kvarstad

Kvarstad uttalas kvar|stad och är ett substantiv -en -er.

Kvarstad betyder:

Ordformer av kvarstad

Singular

kvarstad
obestämd grundform
kvarstads
obestämd genitiv
kvarstaden
bestämd grundform
kvarstadens
bestämd genitiv

Plural

kvarstader
obestämd grundform
kvarstaders
obestämd genitiv
kvarstaderna
bestämd grundform
kvarstadernas
bestämd genitiv

Kvarstad är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet kvarstad

  1. Kvarstad är en exekutiv åtgärd inom juridiken som innebär att en brottsmisstänkt person eller gäldenär genom domstolsbeslut i Sverige eller i vissa fall inom den europeiska gemenskapen helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. Den som har en fordran som han/hon vill säkra genom kvarstad måste normalt erbjuda säkerhet till samma värde som den egendomen som kvarstaden avser. Det är domstolen som avgör om den erbjudna säkerheten är tillräcklig eller ej.
  2. I Sverige återfinns reglerna om kvarstad i tvistemål i 15 kap rättegångsbalken. Frågan om kvarstad får endast prövas av domstol efter yrkande av käranden.
  3. Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.
  4. För att få kvarstad fordras att käranden.
  5. En ansökan om kvarstad ska normalt delges svaranden för yttrande innan tingsrätten kan meddela beslut om kvarstad. "Om fara är i dröjsmål" det vill säga att det är risk att svaranden saboterar genom att undandra egendom innan tingsrätten hinner meddela beslut, kan tingsrätten meddela interimistiskt beslut om kvarstad. Omprövning av beslutet ska sedan ske så snart svaranden fått yttra sig.
  6. Högsta domstolen har i beslut 1986-09-05 i ärende Ö 1233-86 icke bifallit kvarstad som begärts för att avbryta preskription eftersom käranden inte "gjort troligt att svaranden avsåg att skaffa undan egendom".
  7. Reglerna om kvarstad i brottmål återfinns i 26 kap rättegångsbalken. Om det kan antas att någon som är misstänkt för brott genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom undandrar sig att betala böter eller företagsbot eller skadestånd till målsägande, som kan antas komma att på grund av brottet ådömas honom, får domstolen förordna om kvarstad på så mycket av hans egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning.
  8. Kvarstad får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Frågan om kvarstad får tas upp endast efter yrkande av åklagare eller målsägande om anspråket anmälts till åklagaren.
  9. Det finns inte någon bestämmelse i 26 kap rättegångsbalken som anger vad som gäller i fråga om målsägandes anspråk som övertagits av annan. Genom dom 1999-04-29 har Svea hovrätt i mål Ö 2962-99 slagit fast att kvarstad som övertagits av annan – i detta fall flera försäkringsbolag – mycket väl kan prövas av samma tingsrätt som ska döma i brottmålet.
  10. ställer säkerhet för den skada som kan uppstå om kvarstad meddelas. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.