Last Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder last, varianter, uttal och böjningar av last

Last synonym, annat ord för last, vad betyder last, förklaring, uttal och böjningar av last.

Synonymer till last

Andra språk

Last på Engelska

 • load - cargo
 • vice - given to vice

Hur används ordet last

 1. Tandemrotor har en av sina huvudrotorer monterade framtill på flygkroppen och den andra baktill. Fördelarna med tandemrotor (jämfört en helikopter med stjärtrotor) är att all den kraft motorerna genererar kan användas av huvudrotorn, detta skapar mer lyftkraft (kan ta mer last). Nackdelen blir att den blir mer teknisk komplicerad med två huvudrotorer (dyrare lösning). Tandemrotorsystemet används därför främst till tunga militära transporthelikoptrar (tunga i bemärkelsen hög totalvikt/nyttolast). (wikipedia.org)
 2. De flesta hissarna har en motvikt som håller emot så att elmotorn inte behöver lyfta så hög vikt, balanseringen bör vara 50/50 med halv last i korgen för att få högsta möjliga lyftkraft med minsta möjliga genomsnittliga energiförbrukning, på detta vis behöver motorn i snitt aldrig lyfta mer än halv last oavsett färdriktning. Hissar med motvikt är att föredra ur komfort- och energisynpunkt, men ibland går det inte att få plats med en hiss med motvikt. I dessa fastigheter kan det istället gå att få in andra hissmodeller. (wikipedia.org)
 3. Antingen placerades ett smalt skovelhjul på vardera sidan om fartyget ungefär midskepps, eller också placerades ett brett skovelhjul i aktern. Sidoplacerade skovelhjul hade tekniskt sett ett antal fördelar, till exempel placering nära ångmaskinen och därmed enklare drivmekanism samt bättre funktion vid höga vågor. Akterplacerat skovelhjul hade också fördelar, dels blev båten smalare, dels kunde den byggas mer grundgående, dels kunde hela däcksytan användas för passagerare och last. Följden blev att sidoplacerade skovelhjul blev dominerande på havsgående fartyg medan grundgående flodfartyg oftare hade ett stort skovelhjul i aktern. (wikipedia.org)
 4. Moderna husbilar byggs på vanligt förekommande chassin för små last/transportbilar. Fiat Ducato har tre fjärdedelar av marknaden med sina framhjulsdrivna modeller. Även Mercedes med bakhjulsdrift är populärt för de lite större och högre modellerna. Utöver husbussar och mindre typer av "van-fordon" som intar en särställning finns tre vanliga utföranden. (wikipedia.org)
 5. För en enkelverkande cylinder behövs alltid en kraft för att återföra kolven till ursprungsläget. Denna kraft kan vara tyngden från den last cylindern lyfter eller en i cylindern inbyggd returfjäder. Kombinationer av dessa förekommer. (wikipedia.org)
 6. En strukturs förmåga att bära last då den belastas med enaxligt tryck eller drag bestäms av dess tvärsnittsarea, A. En tjock pelare kan exempelvis bära en större last än en smal, om båda är tillverkade av samma material. Normalspänning är en av de viktigaste storheterna inom hållfasthetsläran (wikipedia.org)
 7. I takt med teknikutvecklingen har flygplan kunnat ges fler typer av uppdrag, och färre varianter av flygplan har behövts. Under andra världskriget fanns till exempel speciella flygplan för att skjuta ner fientliga bombplan och eskortflygplan, flyga på natten, eskortera bombplan och anfalla markmål. I dagsläget finns i princip endast två typer av stridsflygplan, en mindre variant som utgör ryggraden i de flesta länders flygflotta, och en större variant för uppdrag som kräver extremt långa flygningar. Större stridsflygplan kan i dag utföra bombfällningsuppdrag, och bära lika stor last som andra världskrigets bombplan. (wikipedia.org)
 8. Tågen dras av lok eller motorvagnar drivna med elmotor, förbränningsmotor, ångmaskin eller i vissa fall ångturbin. I loket/motorvagnen sitter en lokförare och kör, och i vissa vagnar sitter passagerare medan andra vagnar är fyllda med last. Numera skiljer man ofta på persontåg ("passagerartåg") och godståg. Sedan slutet av 1800-talet drivs allt fler tåg med elmotor i stället för ångmaskin, och numera är tåg drivna med ångmaskin mycket sällsynta på de flesta håll i världen. Förbränningsmotorer, oftast dieseldrift är däremot mycket vanligt. (wikipedia.org)
 9. Canot de Maître eller Montréalkanoten användes på Ottawafloden och de Stora Sjöarna. Den var cirka 11 meter lång och 2 meter bred och vägde cirka 270 kg. Den kunde transportera 2 ½ ton last fördelade i 65 packar, kallade pièces', vilka vägde 90 skålpund (40 kg) per styck. Besättningen utgjordes normalt av 8-10 voyageurer. Över en mårka (bärställe) bars kanoten av fyra män, två i fören och två i aktern. Vid forsränning styrdes Montréalkanoten av avanten (förpaddeln) stående i fören och gouvernailen (kanotstyrmannen) stående i aktern. (wikipedia.org)
 10. En kapare eller fribytare är ett privat fartyg, eller en sjöman på ett sådant fartyg, som seglar med ett av regeringsmyndighet utfärdat kaparbrev i vilket denne fått rätt att ta fientliga handelsfartyg och dess last i besittning. Denna typ av krigföring förbjöds officiellt först i Parisdeklarationen 1856. Numera kallas även den som under hot kapar till exempel trafikflygplan för kapare. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.