Naturlig synonym, annat ord för naturlig, vad betyder naturlig, förklaring, uttal och böjningar av naturlig.

Synonymer till naturlig

Vad betyder och hur uttalas naturlig

Naturlig uttalas nat|ur|lig [-u´r-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av naturlig

Böjning (i positiv) naturlig en ~ + subst. naturligt ett ~ + subst. naturliga den/det/de ~ + subst. naturlige den ~ + mask. subst. Komparation naturligare en/ett/den/det/de ~ + subst. naturligast är ~ naturligaste den/det/de ~ + subst.

Naturlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Naturlig översättning

Engelska

natural
natural radioactive radiation
natural
a natural smile
natural
for natural reasons, quite naturally, people will be worried
natural

Hur används ordet naturlig

  1. Smith som har redigerat både James Bond-filmen ”Spectre” och krigsfilmen ”Dunkirk” fortsätter att hylla Harry.— Harry är väldigt bra och kan gå hela vägen, en otrolig talang och är helt naturlig framför kameran. (aftonbladet.se)
  2. Förmågan att bilda adventivrötter är olika i olika växtgrupper. En stor förmåga till adventivrotsbildning gör att en växt kan ha lätt att sprida sig vegetativt och bilda en naturlig klon. Sådana växter är lätta att ta sticklingar av och det är en stor fördel om arten ska användas kommersiellt. Barrträd har svårt att bilda adventivrötter och det gör att barrskogsplantor måste fröförökas. (wikipedia.org)
  3. Det som kallats gasverkens guldålder inföll från 1850 och fram till sekelskiftet 1900. Då etablerades ett flertal gasverk med en kår av gastekniker och gasverken blev en naturlig del av den kommunala verksamheten i landets större städer. Pionjärstäderna var Göteborg, Stockholm och Norrköping. Åren 1860–1867 tillkom 20 gasverk och år 1870 hade alla de 20 största städerna utom Borås och Halmstad gasverk. (wikipedia.org)
  4. Naturliga stigar är vanliga framför allt i vältillgängliga skogsområden och andra områden med "naturlig" markvegetation, men kan också bildas exempelvis vid strategiska passagesträckor över gräsområden i tätbebyggelse. Den naturliga stigen har uppkommit genom slitage från fötter och kanske en gång hovar, vilket har glesat ur, nött ner och tagit bort markvegetation längs ett smalt stråk. Ofta har den också fått lite karaktär av en dikesbildning. Närvaron av stigen har sedan lett till att ytterligare vandrare valt samma stråk och på så sätt hindras den från att växa igen. Dikesbildningar från forna tiders mest vältrafikerade stigar finns på vissa ställen kvar som så kallade hålvägar. Många naturliga stigar försvinner med de ofta framkomlighetsförsvårande markförändringar som det moderna skogsbruket innebär för ett område som föryngras. (wikipedia.org)
  5. Kan dimmas och ger en naturlig färgtonförskjutning så att ljusfärgen blir rödare och alltmer som ett levande ljus i färgen, vartefter det blir svagare. (wikipedia.org)
  6. Hemmansklyvning kallades i äldre tider en fastighetsombildning där en jordbruksfastighet delades upp i en eller flera delar. Varje del blev en självständig enhet. Hemmansklyvningen var en naturlig följd av att fadern dött och sönerna skulle dela på arvet. Delningen kunde också bli konsekvensen när en areal av egendomen getts bort eller sålts. 1494 förbjöds hemmansklyvningen – en alltför liten enhet blev inte fullsutten och kunde inte beskattas. Förbudet gick att kringgå genom inofficiell klyvning sämjedelning. Alla fick då bo kvar på samma gård. (wikipedia.org)
  7. På grund av den ringa näringstillgången växer träden glest och långsamt, vilket gör att produktionen inte är särskilt effektiv från skogsbrukssynpunkt. På så sätt har hällmarksskogen många gånger fått stå orörd och efter hand utvecklat en naturlig karaktär, med olikåldrade träd, torrakor och lågor. Därför har hällmarksskogen blivit en kontrast till den brukade och välskötta skogen i omgivningarna. Törskateangripna toppar och solexponerade torrträd tillsammans med att träden är senvuxna gör att skogen hyser en speciell vedfauna. Framförallt är det de värmekrävande praktbaggarnas larver som får sina utvecklingskrav uppfyllda. (wikipedia.org)
  8. I många stamsamhällen är hämnd ett legitimt skäl till mord och våld. I stamsamhällen kan rädsla för hämnd fungera våldshämmande mellan olika grannfolk, hålla tillbaka plundrare, och blodshämnd ligga till grund för mellanfolkliga konflikter. Det vill säga att idén om hämnd reglerar samvaron. I vissa stamsamhällen (till exempel yonomamöindianer) uppfattas aggression som en naturlig reaktion på sorg, samt att denna aggression är en kraft som behöver utlopp i form av blodspillan. (wikipedia.org)
  9. Moderna psykologer ser vrede som en primär, naturlig och mogen känsla som upplevs så gott som av alla människor ibland, och något som har ett funktionellt värde för överlevnad. Vrede kan sammankalla psykologiska resurser för förbättringsåtgärder. Okontrollerad vrede kan påverka personligt eller socialt välbefinnande negativt. Medan många filosofer och författare har varnat för de spontana och okontrollerade vredesutbrotten, har det funnits oenighet om det verkliga värdet av vreden. Att hantera vrede har behandlats i skrifter av de tidigaste filosoferna fram till modern tid. Moderna psykologer, i motsats till tidigare författare, har också påpekat de skadliga effekterna av undertryckt vrede. (wikipedia.org)
  10. Index (matematik) – en naturlig variabel som skiljer på olika element i en vektor eller annat matematiskt objekt (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.