Orätt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder orätt, varianter, uttal och böjningar av orätt

Orätt synonym, annat ord för orätt, vad betyder orätt, förklaring, uttal och böjningar av orätt.

Synonymer till orätt

Andra språk

Orätt på Engelska

  • wrong - fall into the wrong hands, it is wrong to steal
  • wrong - wrong sby, do sby wrong

Hur används ordet orätt

  1. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. Enligt advokatsamfundet sammanfattas advokatens kärnvärden i oberoende från staten, lojalitet mot klienten, tystnadsplikt och att intressekonflikter inte får inte förekomma. (källa)
  2. Gudsdom (även gudomlig prövning och ordal från medeltidslatin ordalium), innebar, enligt uppfattningen som rådde under den tid som de användes, gudomens anvisning om vad som var rätt eller orätt i en rättssak, lämnad genom ett på förhand fastställt tecken. Vanligen tvingade man den anklagade att utföra något riskfyllt företag, under förvissning om att gudomen skulle lämna den oskyldige sitt omedelbara bistånd. Ibland var båda parterna förpliktade att aktivt deltaga i provet, något som främst användes i brottmål. Gudsdomar var oftast knutna till de fyra elementen. (källa)
  3. i annat fall skall häradshövding svara och böta för alla hans domar, som om han det själv dömt hade, varemot, om domaren svurit, han skall svara och böta själv, om han orätt dömer. Detta tillägg finns visserligen inte i Magnus Erikssons landslag, men det är tydligt att, då det där (þgm. B. 16) stadgas: "Huar þings dagh agher hæræzhöfþonge, ællær þen han hauer sin dom i hænder sat, til þings koma a rættum þings staþ", den i Kristofers landslag omtalade häradsdomaren åsyftas. Ett sådant överlåtande av utövningen av domarmyndigheten - av vilket visserligen spår förekommer redan i Götalagarna – blev senare ytterst vanligt och föranledde stora missbruk. (källa)
  4. Rättvisa är ett filosofiskt begrepp som förekommer inom flera andra områden, politik, juridik, statskunskap och religionsvetenskap. Det finns ingen universell definition på begreppet. I sin mest grundläggande form, är "rättvisa" systematiserad utdelning av straff och belöning. I förlängning av detta kan man säga att rättvisa utesluter slumpmässig behandling av individer. Olika teorier om rättvisa antar olika normer, och det är möjligt att ett rättvisebegrepp söker specificera vad som ärätt eller orätt utifrån flera olika normer. Normen eller rätten kan vara av två slag, 'naturlig' eller 'positiv'. Naturrätt är idén om att förhållanden eller handlingar ärätt eller orätt i förhållande till ett tings natur. Positiv rätt är idén om att förhållanden eller handlingar ärätt eller orätt i förhållande till ett visst personligt - individuellt eller kollektivt fattat - beslut. Den positiva rätten kan vidare delas in på olika sätt. (källa)
  5. Man kunde till exempel ha den mer allmänna föreställningen att irrblossen var själen frånågon död människa. Irrbloss har rapporterats från kyrkogårdar och galgbackar och lyktgubben kunde då vara ett spöke som inte fått ro i sin grav. I vissa delar av Sverige var detta väsen vålnaden efter en människa som med lykta i hand vaktade orätt nedgrävda pengar. (källa)
  6. Nödrätt är en grupp rättigheter för individ, samhälle och stat som uppstår som undantag när vederbörande befinner sig i nöd, och syftar till att värja aktören i nöd från summum ius, summa iniuria ('högsta rätt, högsta orätt'), det vill säga när lagar förbjuder det som ärätt eller nödvändigt. Till nödrätten hör nödvärnsrätten, trafikbrott i nöd, dödande av anfallande djur, med mera. Nödrätten kan åberopas om gärningen varit nödvändig. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.