Rättvis synonym, annat ord för rättvis, vad betyder rättvis, förklaring, uttal och böjningar av rättvis.

Synonym till rättvis

Vad betyder och hur uttalas rättvis

Rättvis uttalas rätt|vis och är ett adjektiv -t -a.

Rättvis betyder:

Ordformer av rättvis

Böjning (i positiv) rättvis en ~ + subst. rättvist ett ~ + subst. rättvisa den/det/de ~ + subst. rättvise den ~ + mask. subst. Komparation rättvisare en/ett/den/det/de ~ + subst. rättvisast är ~ rättvisaste den/det/de ~ + subst.

Rättvis är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Rättvis översättning

Engelska

equitable, just, fair
a fair victory
right
a clock that is right (shows the right time)

Hur används ordet rättvis

  1. ”Det är dags att slå hål på myten att det finns en gratisfil på internet. De föreslagna EU-reglerna för upphovsrätt är avgörande för att musiker, låtskrivare, författare och andra kulturskapare ska kunna försörja sig och få rättvis ersättning, skriver Europaparlamentarikerna Jytte Guteland och Marita Ulvskog (S) i Svenska Dagbladet.” (svt.se)
  2. Hedersmord är en del av begreppet ”hederskultur”. I en situation då kvinnan anses ha dragit skam över familjen åligger det de manliga familjemedlemmarna att återupprätta hedern. Mordet ses som en rättvis och berättigad handling. Mord på kvinnor i nära relationer avspeglar attityder som är gemensamma för alla samhällen och länder, och som handlar om kvinnans värde, hennes "riktiga" roll i samhället och mäns äganderätt över och kontroll av kvinnor. En man som begår ett hedersmord försvarar inte bara sin egen heder utan även moralen i samhället. (wikipedia.org)
  3. Israeliter var namn på ett folk som bebodde Kanaan och som omnämns både på Merneptahstelen och i Bibeln. Namnet har tolkats som att det kommer av ett ord för Gud, "el", och verbet "isra". Verbet kan betyda "kämpa" och det skulle då vara "kämpar mot Gud" eller "Gud kämpar för Jakob". Det har också tolkats betyda "rättvis" och i King James Bible uppges det betyda "as a prince hast thou power", ungefär "leder som en prins". (wikipedia.org)
  4. År 1916, under första världskriget, tillsattes Lager- och kylhuskommittén under ordföranden Carl Forsell. Kommitténs arbete resulterade i att fryshus inrättades i Malmö och Hallsberg samt att staten under åren 1917-19 för beredskapslagring av livsmedel uppförde nio spannmålslagerhus i Sverige. Syftet var en säker försörjning samt en så rättvis marknad som möjligt. Placeringen avgjordes av ett spannmålsproducerande omland, närheten till järnvägsnätet samt att avståndet till kusten skulle vara så stort att lagerhusen inte skulle kunna nås av artillerield. (wikipedia.org)
  5. Malmö blev Sveriges första Fairtrade City 2006 (Rättvis handel-stad). Under 2011 stod Malmö värd för världens femte internationella Fair Trade Towns-konferens. (wikipedia.org)
  6. Ideologin är dock populär inom liberala och tekniska kretsar eftersom den där anses effektivitetssträvande och rättvis.[källa behövs] (wikipedia.org)
  7. Företag vars aktier handlas på en etablerad marknadsplats omfattas ofta av lagar eller noteringskrav från börsen som kräver att nyheter som kan påverka värderingen av ett bolag ska offentliggöras genom simultan och bred spridning av ett pressmeddelande. Respektive marknad och börs har sina egna regler om vad simultan och bred spridning innebär samt om det finns någon central lagringsenhet där allt ska arkiveras. Bakgrunden till dessa krav är att skapa en rättvis handel på marknaden och undvika insiderbrott. I Sverige omfattas företag noterade på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market av lagen om värdepappersmarknaden och ska arkivera sina nyheter hos Finansinspektionen samt sprida sina kurspåverkande nyheter så att de "snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten inom EES". (wikipedia.org)
  8. I mitten av 1900-talet gällde 18 °C som normal rumstemperatur. Ännu tidigare, när husen värmdes med kaminer och kakelugnar, ansågs 15 °C representera normal rumstemperatur. Den tidens teknik klarade inte mer, och man klädde sig därefter. Dessa olika referenstemperaturer avspeglas i många tekniska tabeller i äldre litteratur, där temperaturberoende egenskaper ska beskrivas. Vid jämförande statistik måste därför i många fall konstanter temperaturkorrigeras, för att jämförelsen ska bli rättvis. (wikipedia.org)
  9. Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). (wikipedia.org)
  10. En vanlig utgångspunkt i förståelsen av rättsvetenskapen är målet för en lag att uppnå rättvisa. Den positiva rätten som infattas i de skrivna lagarna och författningarna och rättspraxisen i en rättsvetenskap används som basen för att 'testa' filosofiska teorier mot denna. Därför kan den vetenskapliga rättsvetenskapliga naturen argumenteras. De tre mest tydliga synpunkterna om rätt och rättvisa (det finns dock hundratals synpunkter) är rättslig positivism, naturlig rätt, rättsrealism (Uppsalaskolan) och interpretivism. Positivism betyder att lagen är 'positionär': rätten skapas i enlighet med, till exempel socialt accepterade regler. Man kan försöka stärka rättvisan, moralitet, eller vilket annat normativt slut som helst med lagar, men deras framgång eller brist på sådan avgör inte deras validitet. Såvida lagen är korrekt utformad, i enlighet med de regler som erkänts i samhället i fråga, är den en rättfärdig lag, oavsett den är rättvis enligt någon annan standard. En annan princip är att rätt inte är någonting mera än ett regelverk för att upprätthålla ordning och styrbarhet över ett samhälle. Därför måste de mest inhumana och orättfärdiga antagelserna efterlydas (från rättssystemet utgångspunkt och moraliska utgångspunkter). Kritiker av lagen borde lobba för lagändring men måste ändå respektera lagens bokstav, eller åtminstone inte förneka att den är en korrekt skapad lag. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.