Reproduktion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reproduktion, varianter, uttal och böjningar av reproduktion

Reproduktion synonym, annat ord för reproduktion, vad betyder reproduktion, förklaring, uttal och böjningar av reproduktion.

Synonym till reproduktion

Vad betyder och hur uttalas reproduktion

Reproduktion uttalas re|pro|dukt|ion [-k?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av reproduktion

Singular

reproduktion
obestämd grundform
reproduktions
obestämd genitiv
reproduktionen
bestämd grundform
reproduktionens
bestämd genitiv

Plural

reproduktioner
obestämd grundform
reproduktioners
obestämd genitiv
reproduktionerna
bestämd grundform
reproduktionernas
bestämd genitiv

Reproduktion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Reproduktion på Engelska

 • reproduction, copying - reproductions (copies) of famous works of art

Hur används ordet reproduktion

 1. Till exempel kan en fjäril producera en avkomma med nya mutationer. Majoriteten av dessa mutationer kommer inte att ha någon påverkan, men en mutation kan möjligen ändra färgen på en av fjärilens avkommor, och genom det göra det lättare eller svårare för predatorer att uppmärksamma fjärilen. Om färgförändringen är fördelaktig är chanserna för fjärilens överlevnad och reproduktion lite större och över tid kan fjärilar som bär på mutationen utgöra en större andel av populationen. (wikipedia.org)
 2. Hybrid (biologi) – en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika (wikipedia.org)
 3. Hypofysen är ett överordnat endokrint organ som med hormoner påverkar andra perifert lokaliserade endokrina organ i kroppen. Hypofysen kontrollerar även utveckling, tillväxt samt reproduktion. Hypofysen påverkar hormonproduktionen i andra endokrina körtlar såsom binjurarna och sköldkörteln. Hos kvinnor påverkar hypofysen äggstockarna och hos män påverkar den testiklarna. (wikipedia.org)
 4. En kärnfamilj är i strikt mening en familj som endast består av en man, en kvinna och deras gemensamma biologiska eller adopterade barn. Kärnfamlijen står i motsats till ensamstående familj, till den större utökade familjen, och till en familj med mer än två föräldrar. Kärnfamiljer är centralt på gifta par (ett manligt och ett kvinnligt kön), Det finns definitioner som säger att kärnfamiljen enbart ska ha biologiska barn som bär på samma blod, alltså att alla barn kommer från samma pappa och mamma, medan somliga definitioner påstår att det är tillåtet att kärnfamiljen kan ha en blandning som inkluderar både stiftbarn och adoptivbarn. Kärnfamiljen kan ha ett flertal barn. I den västerländska kulturen har kärnfamiljen i många fall blivit det dominerade idealet och har framställts som den sociala normen och den biologiskt naturliga familjekonstellationen när det handlar om reproduktion och uppfostran. Traditionellt sett är det maken i familjen som har haft huvudansvar för familjens försörjning medan hustrun varit ytterst ansvarig för hushållet och familjemedlemmarnas välbefinnande. Kärnfamiljen har i många västerländska samhällen framtällts som en ideal familjeform vilket bland annat resulterat i att många länders familjelagstiftning och familjepolitik har varit eller fortfarande är inriktad på att bevara den som samlevnadsform. (wikipedia.org)
 5. Lianer har i allmänhet en negativ inverkan på annan växtlighet. De tävlar med träden om solljus och näringsämnen, orsakar sämre tillväxt och reproduktion, och nöter dessutom på barken och gör sina värdträd mer fragila. De gör det dessutom lättare för lövätande djur att nå sin föda vilket också skadar träden. Genom att de binder samman flera träd kan de vara till stöd vid stormar, men kan samtidigt orsaka mer skada om ett träd ändå faller. Träd på vilka lianerna inte får fäste har därför ett övertag och vissa trädsorter har utvecklat sådana egenskaper. (wikipedia.org)
 6. Mangroverna har utvecklat en speciell teknik för att hjälpa sin avkomma till bättre överlevnad. Många mangrovearter, exempelvis de flesta arterna i familjen Rhizophoraceae har vivipar reproduktion, vilket innebär att trädets frön börjar gro medan de fortfarande är fästa vid trädet (till skillnad från normala frön, som måste hamna i jord för att gro). Groddplantan växer inuti frukten, eller ut ur den, och kan producera sin egen näring via fotosyntes. När groddplantan är mogen landar den i vattnet och kan sedan färdas långa sträckor. Den kan överleva i dvala i veckor och månader, till och med över ett år, tills den anländer till en lämplig miljö att slå rot i. (wikipedia.org)
 7. Med en viss anslutning till Ricardo utgår Marx från den förutsättningen, att det mänskliga arbetet bildar själva substansen av värdet hos en vara, en för marknaden frambragt produkt. Storleken av detta värde, som står i det mest oskiljaktiga och avgörande förhållande till bytesvärdet, bestäms av den normala (samhälleligt nödvändiga ) arbetstiden för att producera varan. Värdet av den arbetskraft, som kapitalisten köper, bestäms likaledes av den arbetstid, som är erforderlig för denna arbetskrafts reproduktion - det vill säga den tid, som åtgår för frambringande av de för arbetarens uppehälle nödvändiga existensmedlen, vilka i sin tur bestämmes "genom den traditionella levnadsstandarden i varje land". Dessa består "i tillfredsställandet av vissa behov, som uppkommer ur de samhälleliga betingelser, under vilka människorna lever och uppfostras." Vidare "klimat, naturförhållanden m.m. [...] dessutom, för kvalificerat arbete, utbildningskostnaderna." Arbetskraftens värde påverkas dessutom av arbetarklassens styrka i klasskampen i varje tidsskede av den industriella historien. (wikipedia.org)
 8. Det fanns vissa skillnader, forskning på embryon var tillåtet i Danmark, Sverige och Island i upp till 14 dagar efter att befruktning ägt rum, på så kallade forskningsembryon som inte skulle användas för reproduktion. Detta banade väg för viktig utveckling inom assisterad befruktning (ART) i dessa länder inkluderat PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik, diagnostik av en genetisk defekt på embryostadiet, och embryonal stamcellsforskning. Detta var till skillnad från Norge där embryoforskning var totalt förbjuden, även forskning för att förbättra metoden. Alla länder kom att ha olika längd på hur länge embryon fick hållas frysta, Norge hade först 1 år men förlängde sedan till 3 år 1994, Danmark 2 år och Sverige och Island 5 år. I Norge var frysning av embryon tillåtet, medan frysning av ägg var förbjudet. (wikipedia.org)
 9. Inomhus lägger skalbaggarna gärna ägg direkt på ylle, dun eller i springor i golv, där det samlas ylledamm eller annat organiskt material som ull, ylle, päls, fjädrar, ben men även spannmålsprodukter. Larverna kan göra skada på exempelvis herbarier, uppstoppade djur, textilier, pälsverk och insektssamlingar och kan utgöra ett hot mot exempelvis museisamlingar. Dock är den ett mindre hot än många tropiska skadeinsekter eftersom den har en långsam reproduktion. (wikipedia.org)
 10. Reproduktion kan syfta på (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.