Sakna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sakna, varianter, uttal och böjningar av sakna

Sakna synonym, annat ord för sakna, vad betyder sakna, förklaring, uttal och böjningar av sakna.

Synonym till sakna

Andra språk

Sakna på Engelska

 • be without, be wanting (deficient), lack - the cheque is uncovered
 • miss - I miss him constantly

Hur används ordet sakna

 1. När Carl von Linné på sin Skånska resa fick höra rykten att man stött på gipsfyndigheter i samband med kalkstensbrytningen i Limhamn vid Malmö, så var det ett så uppseendeväckande budskap för Sverige, att han ändrade sina resplaner och sände efter kunninga bergsmän för att undersöka ryktena, som dock visade sig sakna grund. (källa)
 2. För ord som deklineras är grundformen den form som står i nominativ singularis. Om ordet är adjektiviskt, det vill säga har genus som böjningskategori, står grundformen dessutom i maskulinum. Substantiv och pronomen kan dock ibland ha defekt paradigm och sakna denna form. (källa)
 3. Inlärd hjälplöshet kan både uppkomma när individen inser sig sakna förmåga att lösa akuta problem, och när problemen i sig är olösbara. Det senare, universell hjälplöshet, kan uppkomma till exempel när ens barn drabbats av en obotlig sjukdom, vilket kan orsaka depressioner och uppgivenhet. Det förra, personlig hjälplöshet, kan till exempel uppkomma när en person inser att den saknar begåvningen som krävs för att få bra betyg i skolan, vilket kan leda till att personen ger upp studierna. (källa)
 4. Hunger kan även ses som ett begrepp på kronisk undernäring. Överdriven hunger och överdrivet ätande kallas hyperfagi. Att sakna hungerkänslor kallas anorexi. (källa)
 5. I alla västerländska samhällen är våldsam hämnd förbjudet i lag (staten har våldsmonopol), och hämndbegär förekommer inte som legitim grund för institutionellt straff, oavsett missgärningens art. I straffrätten har fokus sedan 1800-talet kommit att skifta från hämnd till fångvård, inkapacitering och avskräckning. Under 1900-talet har flera länder övergått från diktatur till demokrati eller genomlevt svåra konflikter. Den allmänna hållningen efter sådana övergångar har i tilltagande grad varit att gå vidare och att kollektivt förlåta illdåd, ofta efter sannings- och försoningskommissioner. Metoden har dock kritiserats för att framtvinga förlåtande känslor hos personer som inte känner detta, och att det inte tillgodoser de individuella, psykologiska behoven hos offren som kan fortsätta bära på hämndbegär. I många sådana fall har offren med tiden kommit att betraktas som problem, för att de varit oförmögna att förlåta och gå vidare. Det finns en tydlig korrelation mellan oförmåga att förlåta och förekomst av posttraumatisk stress, depression och ångeststörningar. Under perioder har hämndbegär i varierande grad betraktats som ett medicinskt problem, ett synsätt som kritiserats för att sakna ett moraliskt perspektiv på brott. (källa)
 6. En del raser kan sakna somliga färger, medan andra raser alltid har en viss färg. Fjordingar är till exempel alltid blacka, och frieserhästar är alltid svarta. (källa)
 7. Tal hålls vid olika typer av tillfällen. Högtidstal är del av ceremonin vid många typer av festliga eller högtidliga middagar. Högtidstal kan vara tämligen institutionaliserade, såsom tal som tackar för maten, men också sakna förbestämt tema. Tal kan även hållas på gator och torg, i högtidliga eller politiska sammanhang. (källa)
 8. Stabila isotoper är isotoper som inte genomgår radioaktivt sönderfall. Det finns 254 kända stabila nuklider, fördelade på 80 olika grundämnen. De flesta isotoper är radioaktiva, men eftersom de flesta radioaktiva isotoper har halveringstider som är betydligt kortare än jordens ålder och sönderfallskedjor alltid avslutas med någon stabil isotop, består huvuddelen av den materien på jorden av stabila isotoper. Ett grundämne kan sakna stabila isotoper, eller ha en enda stabil isotop (vara monoisotopt) eller flera. Den tyngsta kända stabila isotopen är bly-208. (källa)
 9. I Stockholm har det funnits ett slags söndagsskolor, upprättade av det år 1771 stiftade Pro Fide et Christianismo vilka kallades kateketskolor, och vilkas lärare kallades för kateketer. År 1777 inrättades två sådana skolor, en för staden inom broarna och en för Södermalm. Genom donationer sattes samfundet i stånd att så småningom öka dessa skolors antal. Den rådande okunnigheten hos den fattigare befolkningens barn föranledde inrättandet av dessa skolor, i vilka, enl. de äldsta instruktionerna, skulle meddelas undervisning "dels åt personer över 15 års ålder, vilka icke hava nöjaktig kristendomskunskap, dels åt barn, som, antagna i tjenst på fabriker eller i handtverk eller av vilka orsaker som hälst, sakna tillfälle till en daglig skolgång". Praxis blev sedermera att till dessa skolor skickades de minst försigkomna av årets konfirmander. Därefter inordnades kateketskolorna i folkskolornas så kallade "söndags- och aftonskolor". (källa)
 10. Arten är en flerårig, krypande och revbildande ört, 3–10 cm hög. Utlöparna blir 2–5 cm. De basala bladen är 1-nerviga, skedlika eller rombiska 3–18 × 3–6 mm med grå ull på undersidorna, ovansidorna är kala och gröna. Stjälkbladen är linjära, 7–13 mm långa. Blomkorgarna sitter 3-7 tillsammans. Såsom namnet "dioeca" eller "dioica" säger, är kattfoten en tvåbyggare och har han- och honblommor på skilda plantor. De hanliga korgarna känns igen på brett avrundade, oftast vita holkfjäll, och deras mittblommor har ett blomfoder (pensel) av långa hår med tjock, plymlik spets, dessa blommor tycks vara tvåkönade, men pistillen är steril: dess fruktämne brukar sakna fröämne, och märket har endast till uppgift att utsopa ståndarnas pollen (liksom hos Petasites). De honliga korgarna har smalare, vanligen skära till mörkt rosa holkfjäll samt blommor med trådsmal krona och hårdare pensel av vanlig beskaffenhet med vita eller skära hår. Blomkorgarna är torra och kan användas som eterneller, bl a till "evighetskransar". Kattfoten blommar på våren och försommaren. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.