Skriftlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skriftlig, varianter, uttal och böjningar av skriftlig

Skriftlig synonym, annat ord för skriftlig, vad betyder skriftlig, förklaring, uttal och böjningar av skriftlig.

Vad betyder och hur uttalas skriftlig

Skriftlig uttalas skrift|lig och är ett adjektiv -t -a.

Skriftlig betyder:

Ordformer av skriftlig

Böjning (i positiv) skriftlig en ~ + subst. skriftligt ett ~ + subst. skriftliga den/det/de ~ + subst.

Skriftlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Skriftlig på Engelska

  • written, in writing - written notification, written examinations

Hur används ordet skriftlig

  1. En gäst är en besökare, det vill säga en person som besöker ett ställe. En gäst bor eller arbetar vanligtvis inte på det stället som denne besöker. En "inbjuden gäst" är en gäst som är särskilt inbjuden till ett ställe, antingen muntligt eller via skriftlig inbjudan. Detta är särskilt vanligt då många gäster väntas besöka stället eller vid festliga tillställningar. Motsatsen till "inbjuden gäst" är "objuden gäst", vilket avser en oväntad gäst men inte nödvändigtvis ovälkommen. Att "våldgästa" någon är att komma objuden och eventuellt även tigga till sig saker som mat eller sovplats. (källa)
  2. I skolsammanhang har man gjort en nysatsning för att minska skolkandet. Tidigare kunde eleven ha ogiltig frånvaro upp till 20 procent och fick därefter en muntlig varning följt av en skriftlig med indraget studiebidrag som slutlig åtgärd. Nu har detta ändrats så att åtgärder vidtas när eleven skolkat några timmar och vid upprepade tillfällen. Istället för de olika varningarna så kontaktas CSN omedelbart av skolan. CSN skickar därefter ett brev till elevens föräldrar, som har sex dagar på sig att lämna synpunkter till skolan. Inkommer inga synpunkter till skolan så förlorar eleven CSN-bidraget. (källa)
  3. Litteraturstudier med skriftlig redovisning. (källa)
  4. En viktig skillnad mot teknologie kandidatutbildningar är att högskoleingenjör är en yrkesutbildning, varför examenskraven i högre grad är reglerade i högskoleförordningen 2006:1053 . Denna kräver att utbildningen omfattar studier inom icke-tekniska yrkesrollsförberedande så kallade ingenjörsstödjande ämnen eller kursmoment. Detta skall innefatta muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsmiljö, hållbar utveckling, ekonomi samt etiska, sociala och samhälleliga aspekter av tekniken. Ofta ingår tekniska breddningskurser inom fysik, datoranvändning, med mera. (källa)
  5. Det är klart att jag lär mig nåt men jag tänker inte på det – att medvetandegöra grundskoleelevers lärandeprocess genom skriftlig reflektion, examensarbete av Marina Åström och Anne Thiger, Luleå tekniska universitet 2004. (källa)
  6. Jag rekommenderar att konsumenten tar skriftlig kontakt med företaget för att klaga och ställa krav. Hon kan exempelvis mejla och sedan spara på det mejlet som ett bevis för att hon har klagat och ställt krav och när hon har gjort det. Skulle företaget fortfarande neka till att stå för reparationen kan konsumenten göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. (källa)
  7. Kanslisvenska (kanslispråk) är det framställningssätt av svenska som ansetts känneteckna byråkratiska skrivelser från myndigheter sedan 1500-talet. Skrivsättet har uppstått ur juridikens krav på exakthet och opersonlighet och har inverkat på skriftlig framställan från myndigheter och juridiska texter generellt. Stilen har kritiserats för att ha utvecklats till ett sätt att skriva långa, invecklade meningar. Kanslisvenskan avvek från den enkla meningsbyggnaden i landskapslagarna. Det var latinet och dess komplicerade satsbyggnad som kom att utgöra mönster för kanslisvenskan som även kom att benämnas kurialprosa, kurialspråk eller kurialstil där namnet hämtades från kurian. (källa)
  8. Order, som omfattar en längre tid eller är av större vikt, bör vara skriftlig. Order ställs normalt till närmast underlydande befälhavare och fortplantas av dessa vidare, orderväg. Alltefter den myndighet, från vilken order utgår, benämns de högkvartersorder, fördelningsorder, regementsorder o. s. v. En samfälld order är lika lydande till alla underbefälhavare (vanligen utlämnad vid orderuttagning). (källa)
  9. De grundläggande lagarna inom kashrut finns i Tredje Moseboken. Under en lång tid var det förbjudet att skriva ner den muntliga traditionen, eftersom den skriftliga toran och den skriftliga lagen inte fick ändras. Den muntliga traditionen anses vara äldre. När man var rädd att den muntliga toran skulle gå förlorad, fick den en skriftlig form i Mishna som utgör kärnan i Talmud. Även senare sammanfattningar av lag och praxis gjordes. Den mest kända av dessa är Josef Caros Shulchan aruch (det dukade bordet). Caro var sefard, och Moses Isserles i Polen bearbetade boken för att anpassa den också för ashkenaziska judar. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.