Strängt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder strängt, varianter, uttal och böjningar av strängt

Strängt synonym, annat ord för strängt, vad betyder strängt, förklaring, uttal och böjningar av strängt.

Synonym till strängt

Hur används ordet strängt

  1. Helgdagsfrid inleddes i äldre tider genom att helgmålsringningen markerade sabbatens inträde. Sabbaten skulle hållas i helgd och det var strängt förbjudet att ägna sig åt söndagsarbete. Det inpräntades med hjälp av katekesen, och återfanns även i lagen. Om någon överträdde bestämmelserna genom att utföra arbete utgick böter. Många arbetade ändå inomhus där det inte syntes. Även många fattiga arbetade under helgen, eftersom de resten av veckan arbetade åt andra. Många europeiska länder, särskilt där kristendomen står starkt, har fortfarande lagar om helgdagsfrid, även om de ofta inte tillämpas särskilt strikt av myndigheterna. Sådana lagar finns bl.a. i Tyskland, Norge, Österrike, Schweiz, Polen och, tills 2017, Grekland. (wikipedia.org)
  2. Hellenister (grekiska hellenistai, jämför hellener som betydde/er greker) kallades av forntidens greker de främlingar, som tillägnat sig grekiskt språk och grekisk kultur, särskilt grekisktalande judar. Redan efter Jerusalems första förstöring genom Nebukadnessar II (586 f.Kr.) utvandrade ett stort antal judar till Egypten. Den judiska kolonin där förstärktes av en ny utvandring under Alexander den stores tid. Det av honom grundlagda Alexandrias befolkning utgjordes från början till en ej obetydlig del av judar. Dessa antog snart grekiskt språk och rönte stort inflytande i den grekiska bildningen, ty greker hade redan under den sista egyptiska dynastin (från mitten av 600-talet f.Kr.) i betydligt antal börjat bosätta sig i denna del av Egypten. Under de första ptoleméerna (tiden efter 323 f.Kr.) hade judarna i Egypten redan hunnit glömma så mycket hebreiskan, att de behövde en grekisk bibelöversättning, den s.k. Septuaginta. Påverkade av grekisk bildning och filosofi, höll hellenisterna ej så strängt som judarna i Palestina på sin religions yttre former och ceremonier, utan tolkade dess läror på ett friare och mera andligt sätt. (wikipedia.org)
  3. Hor är ett historiskt straffrättsligt begrepp för utomäktenskapligt sexuellt umgänge, då endera eller båda är gifta. De som begick brottet kallades hora ("kvinna som begår hor") och horkarl ("man som begår hor"). Hor straffades strängt i hela Europa ända in på 1900-talet, med dödsstraff, fängelse eller böter. (wikipedia.org)
  4. Att häda har ofta uppfattats som ett svårt brott, eftersom det ansågs kunna dra gudarnas vrede över samhället. Inom judendomen och kristendomen har hädandet av Gud ofta blivit strängt bestraffat. Enligt Mose lag gällde dödsstraff. Det står i 3.Mos 24.16: "Och den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom." (wikipedia.org)
  5. Beskrivningen ovan gäller strängt taget inte hur vanliga moderna datorer fungerar, men nog hur minnesanvändningen ser ut ur maskinspråkssynvinkel. Moderna centralprocessorer har cache i flera nivåer, där data och instruktioner ur primärminnet lagras för att snabbt kunna användas på nytt, utan att detta explicit styrs i programkoden. Beskrivningen tar inte heller hänsyn till registren i centralprocessorn. (wikipedia.org)
  6. Pentandra betyder med fem ståndare av grekiska penta = fem och andros = man. Strängt taget skulle detta gälla endast för hanträd, men får i praktiken gälla även för honträd. (wikipedia.org)
  7. Järneken är tvåbyggare, dess blommor vita. Frukten är en liten stenfrukt 6–10 mm i diameter som innehåller fyra kärnor och inte frön, och är strängt taget inte det som botaniskt räknas som bär, även om man i dagligt tal kallar dem bär. Frukterna mognar under senhösten, men eftersom de är mycket bittra så äter inte fåglar dem förrän senare på vintern, när frosten gjort bären mildare. (wikipedia.org)
  8. Kobrorna har till stor del olika nervgifter som förlamar livsviktiga organ såsom lungor och hjärta men det finns även arter som har mera utpräglade vävnadsförstörande gifter. Vissa kobror har en speciell tandfunktion som möjliggör för dem att likt en "vattenspruta" spruta sitt gift mot angriparens ögon. Dessa kobror brukar kallas för spottkobror, även om kobran alltså strängt taget inte spottar i vanlig bemärkelse. Den mest kända spottkobraarten är förmodligen den svarthalsade kobran (Naja nigricollis). Denna art finns i olika länder runt om i Afrika. (wikipedia.org)
  9. Konklav, av latinets conclavo ’kammare’, ytterst av clavis ’nyckel’, egentligen ’rum som kan låsas’, är det från yttervärlden strängt avspärrade rum i vilket påveval försiggår. Det är även benämningen på de bakom låsta dörrar hållna sammanträden varvid de församlade kardinalerna förrättar påveval. Konklaven sammanträder i Sixtinska kapellet, som är beläget i anslutning till Vatikanpalatset. (wikipedia.org)
  10. Konkordieboken var ett resultat av de många lärostrider, som under 1500-talet uppkom i lutherska kyrkan mellan det strängt lutherska partiet och den filippistiska riktningen som lutade sig på Melanchthons ståndpunkter. Det stränga lutherska partiet gick även under benämningen gnesiolutheraner. Dessa ansåg att den filippistiska riktningen för mycket liknade andra icke-lutherska riktningars läror, bland annat nattvardsläran ansågs ligga för nära den kalvinistiska, och läran om viljans frihet och om de goda gärningarnas betydelse påminde alltför mycket om den katolska åskådningen. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.