Tull Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tull, varianter, uttal och böjningar av tull

Tull synonym, annat ord för tull, vad betyder tull, förklaring, uttal och böjningar av tull.

Vad betyder och hur uttalas tull

Tull uttalas tull och är ett substantiv -en -ar  avgift till staten vid införsel el. utförsel av vara; myndighet som tar upp sådana avgifter  hållare el. stöd för åra i roddbåt, årklyka.

Ordformer av tull

Singular

tull
obestämd grundform
tulls
obestämd genitiv
tullen
bestämd grundform
tullens
bestämd genitiv

Plural

tullar
obestämd grundform
tullars
obestämd genitiv
tullarna
bestämd grundform
tullarnas
bestämd genitiv

Tull är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tull på Engelska

 • customs - customs official, customs check, penalty duty, go through customs, pay duty on a commodity

Hur används ordet tull

 1. Personkontroll och personövervakning är vanligen organiserad enligt en av två huvudprinciper, antingen med en särskilt organiserad militär eller paramilitär gränsbevakning, eller med den civila polisen som huvudansvarig. Tullkontroll och tullövervakning sker vanligen genom tullmyndigheter vid tullstationer och genom tullfiskal gränsövervakning. Efter 11 september-attackerna har dock olika former av integrerade gränsförvaltningar tillkom i flera länder. (källa)
 2. Gränsövergång, formellt gränsövergångsställe, kallas en officiell bevakad eller obevakad passage över en statsgräns mellan två stater. Vid de flesta gränsövergångarna i världen är det passkontroll, för att förhindra personer av oönskat medborgarskap att komma in i ett land. Dessutom är det oftast Tullstationkontroll, för att hindra otillåten införsel av förbjudna varor, eller se till att tull, moms och andra skatter betalas vid införsel. (källa)
 3. I Sverige kan polis och tull göra husrannsakan. I svensk grundlag finns ett skydd mot husrannsakan, 2 kap. 6 § regeringsformen (RF). Skyddet mot husrannsakan kan enligt 2 kap. 21 § RF begränsas endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och som får anses nödvändiga med hänsyn till det ändamål som har föranlett den (proportionalitetskrav). Europakonventionen innehåller också bestämmelser till skydd för privatlivet och det egna hemmet, och myndigheterna har endast rätt att göra avsteg från dessa individers rättigheter för att uppnå särskilda mål, vilka anges i artikel 8 i konventionen. Grundlag och Europakonventionen får ej brytas genom av riksdag stiftade lagar. (källa)
 4. Importkvot innebär en kvantitativ begränsning av införsel av en viss vara. Importkvoter minskar tillgången på varan i det aktuella landet, vilket leder till en prishöjning. Effekten är alltså densamma som för en tull, och man talar därför om importekvivalent tull. Den del av prishöjningen som inte bortfaller på grund av snedvridning kan tillfalla staten genom licensförsäljning, importören, eller eventuellt exportörerna ifall dessa organiserar sig. (källa)
 5. Tullavgift (importtull) är en skatt enligt en tariff som betalas vid import eller export av varor över en landgräns. Förr var tullavgift en betydande inkomstkälla för staten. Idag används tullavgiften mer för att utjämna prisdifferenser. (källa)
 6. Införsel innebär att en vara förs från en stat in i en annan stat. Detta kan få betydelse för tull och skattemyndigheter. (källa)
 7. Jersey har låga skattesatser jämfört med EU. På båtarna till/från ön råder skattefrihet. Inkomstskatten på 20% betalas på inkomster som kommer från ön sedan den ockuperats under andra världskriget av Tyskland. 5% moms läggs på varor, vilket gör dyrare varor särskild åtråvärda att köpa på ön. Dock kan det land som en resenär kommer till uppta tull. (källa)
 8. Verket benämndes Räkningekammaren eller Kortare kammaren, vilken enligt den av Sigismund utfärdade instruktionen av 1594 skulle handlägga även frågor rörande handel, tullar och rikets myntväsen samt ha tillsyn över kronans gods och rikets regalier. Från 1602 var riksskattmästaren dess chef, 1684–1909 bar chefen titeln president, och chefsposten har därefter kallats generaldirektör. Räknekammaren handlade också frågor om bergsbruken till 1630-talet, då Bergskollegium bildades och övertog den jurisdiktionen och förvaltningen. (källa)
 9. 5. mål om beslut av Tullverket i samband med in- eller utförsel av vara med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av regeringens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla provianteringsfrilager. (källa)
 10. På grund av läget vid Höje ås mynning blev Lomma en naturlig hamn för tull, omlastning och handel och hade stadsrättigheter, men fick senare sina rättigheter inskränkta till förmån för Malmö. Fram till en bro 1682 byggdes över Höjeå i Lomma fanns en färja för att ta sig över ån (med olika taxor för häst, skodd och oskodd vagn). Anledningen till att bron inte byggdes tidigare var att den skulle hindrat båttrafiken. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.