Universell synonym, annat ord för universell, vad betyder universell, förklaring, uttal och böjningar av universell.

Synonymer till universell

Vad betyder och hur uttalas universell

Universell uttalas uni|vers|ell [-el´] och är ett adjektiv -t -a.

Universell betyder:

Ordformer av universell

Böjning (i positiv) universell en ~ + subst. universellt ett ~ + subst. universella den/det/de ~ + subst. universelle den ~ + mask. subst. Komparation universellare en/ett/den/det/de ~ + subst. universellast är ~ universellaste den/det/de ~ + subst.

Universell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Universell översättning

Engelska

universal
a universal problem

Hur används ordet universell

  1. Inlärd hjälplöshet kan både uppkomma när individen inser sig sakna förmåga att lösa akuta problem, och när problemen i sig är olösbara. Det senare, universell hjälplöshet, kan uppkomma till exempel när ens barn drabbats av en obotlig sjukdom, vilket kan orsaka depressioner och uppgivenhet. Det förra, personlig hjälplöshet, kan till exempel uppkomma när en person inser att den saknar begåvningen som krävs för att få bra betyg i skolan, vilket kan leda till att personen ger upp studierna. (wikipedia.org)
  2. Sammanstrålningen mellan den politiska, ekonomiska och kulturella makten är inte universell. Traditionella huvudstäder kan vara ekonomiskt underlägsna andra städer, vilket tycks vara extra vanligt för delstatshuvudstäder i USA, där till exempel delstaten New Yorks huvudstad är Albany och inte den mycket större staden New York. Andra exempel är Nanjing respektive Shanghai, eller Edinburgh respektive Glasgow. En dynastis undergång kan också innebära undergången för dess huvudstad, vilket inträffade med Babylon och Cahokia. Många moderna huvudstäder, som Abuja, Canberra eller Ottawa placerades avsiktligt utanför existerande ekonomiska områden. Canberra är byggd som huvudstad i glesbygd ungefär mittemellan de två största städerna för att ingen ville låta den andre vara huvudstad. (wikipedia.org)
  3. Medicinsk intervention – inom medicin och hälsa, folkhälsointervention, är åtgärder/ingripanden som syftar till att förbättra eller skydda hälsa hos individer, familjer, system och/eller samhällen. Detta sker ofta utifrån olika preventionsnivåer, vilka då vanligen delas in i universell, riktad eller indikerad prevention. (wikipedia.org)
  4. Gamla testamentet eller Tanach berättar hur Gud kallade patriarken Abraham bland kaldéerna och upprättade ett förbund med honom. Likafullt bestämmer Gamla testamentet tron på den enda guden till tiden för själva begynnelsen, såsom den skildras i Första Mosebok 1, och framställer en universell medvetenhet om Abrahams Gud bland äldre samhällen, och andra personers dyrkan av densamme. (wikipedia.org)
  5. Rättvisa är ett filosofiskt begrepp som förekommer inom flera andra områden, politik, juridik, statskunskap och religionsvetenskap. Det finns ingen universell definition på begreppet. I sin mest grundläggande form, är "rättvisa" systematiserad utdelning av straff och belöning. I förlängning av detta kan man säga att rättvisa utesluter slumpmässig behandling av individer. Olika teorier om rättvisa antar olika normer, och det är möjligt att ett rättvisebegrepp söker specificera vad som är rätt eller orätt utifrån flera olika normer. Normen eller rätten kan vara av två slag, 'naturlig' eller 'positiv'. Naturrätt är idén om att förhållanden eller handlingar är rätt eller orätt i förhållande till ett tings natur. Positiv rätt är idén om att förhållanden eller handlingar är rätt eller orätt i förhållande till ett visst personligt - individuellt eller kollektivt fattat - beslut. Den positiva rätten kan vidare delas in på olika sätt. (wikipedia.org)
  6. Katolicism (latin: catholicus, från grekiska: καθολικισμός, katholikismos, "universell", "allmän"), katolsk, är en kristen term avseende katolska kyrkans religion. (wikipedia.org)
  7. Termen "katolsk" kommer av grekiskans καθολικός (katholikos) i betydelsen "universell", och användes för att beskriva kyrkan första gången under det tidiga 100-talet. Termen katholikos motsvaras av καθόλου (katholou), en sammanbindning av καθ' ὅλου (kath' holou) som betyder "i enlighet med helheten". Kombinationen "katolska kyrkan" (he katholike ekklesia) är dokumenterad tidigast i Ignatius av Antiochias brev till Smyrna från ungefär år 110 e. Kr. Hos Kyrillos av Jerusalems (315-386) används "katolska kyrkan" som särskiljning från andra grupper som också benämner sig som "kyrkan". (wikipedia.org)
  8. 1. Konservatismen anser att det existerar en naturlig rätt, det vill säga en universell objektiv etisk ordning som människan inte kan förändra och som existerar oberoende av människors vilja. När människor väljer att leva i enlighet med denna ordning tror konservatismen att samhället och människan utvecklas på ett relativt harmoniskt och lyckligt vis. Framsteg, enligt konservativa, är således när människor lever mer och mer i enlighet med den naturliga rätten och man anser därför att värdenihilismen är såväl teoretiskt som praktiskt felaktig. (wikipedia.org)
  9. Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har betraktats som en definierande egenskap hos människan. (wikipedia.org)
  10. Koordinerad universell tid (UTC) baseras på WGS84:s meridian. Standardtiden UTC kan från tiden vid meridianen med upp till en sekund (motsvarande cirka 280 meter vid Greenwich) på grund av jordens rotation. Därför läggs skottsekunder in regelbundet för att synkronisera UTC med Jorden. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Universell Synonymer Betyder Uttal