Upphöra synonym, annat ord för upphöra, vad betyder upphöra, förklaring, uttal och böjningar av upphöra.

Synonymer till upphöra

Vad betyder och hur uttalas upphöra

Upphöra uttalas upp|höra och är ett verb (lös eller fast sammansättning), böjs som höra.

Upphöra betyder:

Ordformer av upphöra

Aktiv

upphöra
infinitiv
upphör
presens
upphörde
preteritum
upphört
supinum
upphörande
presens particip
upphör
imperativ

Perfekt particip

upphörd en
~ + subst.
upphört ett
~ + subst.
upphörda den/det/de
~ + subst.

Upphöra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Upphöra översättning

Engelska

stop, end
the business has closed down, cease fire!

Hur används ordet upphöra

  1. Sannolikt underskattas inverkan av blixthalka vid många olycksutredningar, eftersom den kan smälta bort så snabbt att olycksutredarna inte hinner upptäcka den. Halt väglag är särskilt farligt i kombination med vägojämnheter, då kontaktkraften mellan däck och vägbana varierar mycket samtidigt som den är låg. Under bråkdelar av en sekund kan kontaktkraften tillfälligt upphöra, för att i nästa ögonblick åter uppstå. (wikipedia.org)
  2. Skulle avstängningen misslyckas så kommer fissionsprocessen för vattenmodererade reaktorer (PWR, BWR) i alla fall att upphöra när vattnet börjar koka bort, då vattnet är nödvändigt som moderator för att bromsa upp neutronerna till en lagom hastighet för att kunna åstadkomma kärnklyvning. Om inte förr så upphör kärnklyvningsprocessen när härden börjar kollapsa, då processen kräver ett väldefinierat geometriskt arrangemang av bränsle och moderator. (wikipedia.org)
  3. Med bostadsarrende avses arrendeupplåtelse som sker för annat ändamål än jordbruk och som berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla bostadshus på marken. Rättsinstitutet bostadsarrende kom till år 1968 och syftade till att förbättra den rättsliga ställningen för ägare till fritidshus och permanentbostäder som disponerade marken med arrenderätt (sommarstugearrenden och arrendevillor). Avtal om bostadsarrende skall träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. Uppsägning skall alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Bostadsarrende är – liksom jordbruksarrende – förenat med besittningsskydd i form av en rätt till förlängning av arrendeavtalet vid arrendetidens utgång. (wikipedia.org)
  4. Judar är en etno-religiös grupp som har spridits över världen från det område öster om Medelhavet som benämns Kanaan, Palestina och Israel. Enligt i huvudsak ortodox judisk religiös (halachisk) tradition är en jude någon som fötts av en judisk mor eller konverterat för en erkänd rabbin. Från ett sekulärt perspektiv är judendom däremot en vald identitet som den enskilda individen bekräftar eller frånsäger sig: en född jude kan därmed upphöra att vara jude om han eller hon så väljer. (wikipedia.org)
  5. När det stod klart för Napoleon att en invasion av Storbritannien inte skulle lyckas, försökte han att istället krossa landet ekonomiskt. De brittiska öarna förklarades i sträng blockad, så att inte ens brev till Storbritannien eller med utanskrift på engelska fick befordras. Brittiska medborgare som befann sig på områden tillhörande Frankrike eller dess allierade skulle anses som krigsfångar och all påträffad egendom, som tillhörde engelsmän, konfiskerades. Vidare fick inga skepp från Storbritannien eller dess kolonier tas emot, och all handel med brittiska varor skulle upphöra. Syftet med blockaden var att skapa en ekonomisk kris och inre oroligheter i Storbritannien, vilket skulle framtvinga en fred. (wikipedia.org)
  6. Motsatsen till en krigsförklaring är ett fredsavtal, eller i äldre språkdräkt ett urfejdebrev som alltså är ett avtal om att en konflikt skall upphöra. (wikipedia.org)
  7. En monarki kan upphöra på flera sätt: genom en revolution (exempelvis Frankrike och Ryssland), genom att monarken mer eller mindre självmant väljer att avgå (exempelvis Tyskland) eller genom en folkomröstning där folket väljer att istället bilda en republik (exempelvis Italien). (wikipedia.org)
  8. Den ursprungliga tanken var att regleringen skulle upphöra efter kriget, men i stället omformades den till en statlig kontrollnämnd som hade till uppgift att upprätta kontrakt mellan kvarnarna och det av staten fastställda spannmålspriset. Statens Lagerhus- och fryshusstyrelse förvaltade de nio lagerhusen. I början av 1930-talet hyrde eller övertog Kooperativa lantmannaföreningar några av lagerhusen medan andra även fortsättningsvis ägdes av Statens Lagerhus- och fryshusstyrelsen. När styrelsen avvecklades åren efter andra världskriget såldes lagerhusen till Svenska Spannmålsaktiebolaget, som 1954 ombildades till Svenska Lagerhus AB vilka blev den viktigaste lagerhållaren för beredskapslagring av livsmedel. År 2001 beslutade riksdagen att dra ned på beredskapslagringen. (wikipedia.org)
  9. På hösten 1990 sålde SAS sin andel i Linjeflyg till godstransportföretaget Bilspedition bara för att ett och ett halvt år senare köpa tillbaka den. Det finns flera spekulationer i varför detta skedde. SAS officiella linje är att flygbolaget Linjeflyg under dåvarande situation hade satt sig i en svår ekonomisk situation, man ville också upphöra med namnet Linjeflyg och istället endast använda sig av namnet SAS. Från 1 januari 1993 användes endast namnet SAS i marknadsföringen. (wikipedia.org)
  10. I Sverige gäller skolplikt enligt lag alla personer som är bosatta i Sverige. Skolgång i grundskolan är sedan 1962 obligatorisk för alla barn i åldern sju till sexton år (för de allra flesta). Från 2018 har alla sexåringar i Sverige obligatorisk skolgång redan i förskoleklass. Om en elev har gått om en eller flera årskurser kan skolplikten i stället upphöra ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Upphöra Synonymer Betyder Uttal

Populärast: