Artificiell Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder artificiell, varianter, uttal och böjningar av artificiell

Artificiell synonym, annat ord för artificiell, vad betyder artificiell, förklaring, uttal och böjningar av artificiell.

Synonymer till artificiell

Vad betyder och hur uttalas artificiell

Artificiell uttalas arti|fici|ell [-el´] och är ett adjektiv -t -a.

Artificiell betyder:

Ordformer av artificiell

Böjning (i positiv) artificiell en ~ + subst. artificiellt ett ~ + subst. artificiella den/det/de ~ + subst.

Artificiell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Artificiell på Engelska

 • artificial, false, imitation-

Hur används ordet artificiell

 1. Problemen med industrifisket är uppenbara: målet med fångsterna är konstruerade. Fiskolja som bränsle är ett sätt att finna avsättning för en inte helt nödvändig produkt. Fisken har i sitt levande tillstånd däremot viktiga funktioner att fylla i biosystemet. Ännu något knepigare blir det att utfodra djur, t. ex. kycklingar och andra domesticerade arter, med fiskmjöl - arter som är oerhört avlägsna fisk som en del i det naturliga födosöket, men som har stort behov av proteintillskott för en god avkastning. Allra knepigast blir det förmodligen att utfodra odlade fiskar med skrapfiskmjöl - man har ersatt ett naturligt jaktbeteende dels med avlad fångenskap, dels med rovfiske och på så vis framtvingat en höggradigt artificiell näringscykel - och en tillsynes onödig belastning på naturen. (källa)
 2. Informatik (även informationssystem) är det vetenskapliga studiet av information och dess behandling i kodad form samt dess presentation. Ämnet studerar hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system vilka lagrar, bearbetar och förmedlar information. Begreppet informatik dök för första gången upp år 1957 i essän Informatik: Automatische Informationsverarbeitung av Karl Steinbuch, som var en av pionjärerna inom artificiell intelligens. År 1962 myntade Philippe Dreyfus ordet informatique med samma innebörd. Således kan informatik härledas till betydelsen automatisk informationsbearbetning eller automatisk informationsbehandling. Då information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer har informatik även kognitiva och sociala aspekter. Allmän datavetenskap heter på tyska Informatik och på franska informatique. (källa)
 3. Konstbevattning, alt. irrigation, innebär en artificiell tillförsel av vatten på torra åkrar. Det artificiellt tillförda vattnet gör att grödan kan fortsätta sin transpiration och fotosyntes, vilket i sin tur medför en markant ökad skörd för lantbrukaren. (källa)
 4. Kloning innebär skapandet av genetiska kopior av en individ, det vill säga flera individer med samma arvsanlag, men också kopiering på cellnivå eller på gennivå. Kloning är naturligt förekommande och vanligt hos bakterier och växter, men ovanligt hos djur. Kloner uppkommer ibland spontant hos djur och människor som enäggstvillingar. Ordet klon kommer ursprungligen från antika Grekland κλών (kvist). Det finns tre typer av artificiell kloning, Gen, Terapeutisk, och reproduktiv kloning. Genkloning är lite annorlunda jämfört med reproduktiv/ terapeutisk kloning på grund av att man inte använder samma teknik då man utför genkloningen. (källa)
 5. Optimal matematisk strategi, enligt spelteori, innebär helt enkelt att slumpmässigt välja något av alternativen. Strategin innebär att man inte förlorar mer än vad som kan förväntas av slumpen, det vill säga i längden inte mer än hälften av gångerna. När psykologi på detta sätt eliminerats kan alltså spelet i viss mening sägas vara trivialt. Strategin är dock inte optimal vid spel mot en motståndare som inte också använder den slumpmässiga strategin. Faktum är att det vid spel mot en sådan motståndare nästan alltid finns en strategi som utnyttjar svagheten i motståndarens suboptimala strategi. Perry Friedman vid Stanford University har skrivit ett program kallat RoshamBot som utnyttjar artificiell intelligens för att välja optimalt drag. (källa)
 6. En konstfiber är en fiber tillverkad på artificiell väg, till skillnad från naturfiber. (källa)
 7. Cybernetik, kybernetik (av grekiska Κυβερνήτης, "rorsman", besläktat via latin med engelskans govern), är studiet av styrteknik och reglerteknik, och regelmässig återkoppling, vare sig det gäller levande varelser, maskiner eller organisationer. Cybernetik är ett nytt lånord från engelskan och tidigare har vetenskapen inrymts i begreppet reglerteknik. Till cybernetiken hör ämnen som artificiell intelligens, komplexa system, reglersystem, beslutsteori, informationsteori, kunskapsorganisationer, återkoppling, systemteori och simulering. (källa)
 8. En känd sen kulturell referens är monoliterna från Arthur C. Clarkes bok (och Stanley Kubricks filmatisering) 2001 – En rymdodyssé. En sådan artificiell monolit som tillverkats av utomjordingar, användes i mänsklighetens gryning som en väsentlig accelerator och styrmekanism i människans evolution till hennes nuvarande utvecklingsnivå. (källa)
 9. Enligt den begreppsdefinition som ärvts från antiken är principerna för naturen eviga. Med det grekiska ordet, physis, menades det medfödda som bestämmer dess varande egenskaper, förändringsmöjligheter och plats i världen. Physis avsåg i dess primära betydelse det som kunde växa, det som hade växtkraft i sig själv. Svenska språket har lånat in det latinska ordet natura vars betydelse har att göra med födelse. Natur är med en klassisk definition allt som inte människan kan skapa, i motsats till kultur och senare artificiell, alternativt det som är fött eller medfött i motsats till det som är skapat av människan. (källa)
 10. Den tyske fysiologen Ludwig Traube lyckades åstadkomma oorganiska semipermeabla membran med liknande egenskaper, det vill säga med förmåga att släppa igenom vatten, men inte ämnen som är lösta i vattnet. För detta syfte kan man till exempel använda den hinna av ferrocyankoppar som bildas vid gränsytan mellan en lösning av ett kopparsalt (till exempel kopparvitriol) och ferrocyankalium (gult blodlutsalt). För att hinnan skall få ett stöd och kunna tåla yttre tryck, kan man fälla ut ferrocyankopparen inuti en porös lerplatta. Ett kärl vars vägg delvis består av en sådan hinna (den övriga delen består av glas eller annat ogenomträngligt material) är en artificiell cell. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.