Besluten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder besluten, varianter, uttal och böjningar av besluten

Besluten synonym, annat ord för besluten, vad betyder besluten, förklaring, uttal och böjningar av besluten.

Synonym till besluten

Vad betyder och hur uttalas besluten

Besluten uttalas be|sluten och är ett adjektiv.

Besluten betyder:

Ordformer av besluten

Böjning (i positiv) besluten en ~ + subst. beslutet ett ~ + subst. beslutna den/det/de ~ + subst. beslutne den ~ + mask. subst.

Besluten är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Besluten på Engelska

 • resolved, determined - having decided (to do sth.), he is absolutely determined to carry through the plan

Hur används ordet besluten

 1. Insyn i myndigheter är nödvändigt för att säkerställa att medborgarna har tillgång till information i angelägenheter som angår dessa samt för att förhindra korruption. I Sverige regleras insynen genom bland annat offentlighetsprincipen. Den närmare definitionen av begreppet varierar något och överlappas samt kompletteras av begrepp som "öppenhet" men i viss mån också "ansvarighet". Man kan säga att insyn principiellt förutsätter att beslutsfattarna motiverar sina beslut samt att de gör det på ett sätt som är begripligt. Givetvis skall uppgifterna också vara åtkomliga inte minst för dem som berörs av besluten (men också för andra, till exempel för journalister). Som nämnts ovan är det offentlighetsprincipen som principiellt garanterar att relevant information är åtkomlig för granskning. Undantag från rätten att ta del av offentliga uppgifter regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. (källa)
 2. I storstäderna finns separata avdelningar för internutredningar inom polisen. I Stockholm bl. a. heter avdelningen CU. Detta står kort och gott för "Chefens utredningar". I mindre distrikt, är det ofta så att ett intilliggande granndistrikt sköter utredningarna i distriktet. För disciplinpåföljder eller avsked, tas besluten inom polisen av PAN, som står för "personalansvarsnämnden". Inom andra organisationer tillsätts ofta lämplig personal, med kunnande och integritet för att utreda regelbrott inom organisationen. (källa)
 3. En nyhetsorganisations budget påverkar oundvikligen besluten om vilka nyheter som ska täckas och i vilken omfattningen. Nerdragningar har visat sig ske tidigt inom utlandsrapportering och bevakning av låginkomstområden. (källa)
 4. När det gäller myndigheter arbetar de enligt offentlighetsprincipen, till exempel skall inkommande post diarieföras, arbetet är i princip transparent, det vill säga det är klart utsagt vilka regler som gäller för verksamheten, och besluten är offentliga. Myndigheter har också en skyldighet att svara på brev. (källa)
 5. Inom Finlands ortodoxa kyrka utövas den högsta beslutanderätten av kyrkomötet, där såväl präster som lekmän är företrädda. Kyrkomötets beslut i lärofrågor och kanoniska frågor stadfästs av biskopsmötet. Verkställandet av besluten handhas av en kyrkostyrelse. Ortodoxa kyrkostyrelsen inrättades år 1918 sedan Finland blivit självständigt, de ortodoxa kyrkliga banden till Ryssland bröts, vilket samtidigt innebar att ett finländskt grekisk-ortodoxt kyrkosamfund konstituerades. De ortodoxa i Finland utträdde ur det ryska patriarkatet och anslöt sig år 1923 till patriarkatet i Konstantinopel. Kyrkostyrelsen verkade först i Viborg och flyttade år 1931 till Sordavala. Efter andra världskriget, sedan Sordavala tillfallit Sovjetunionen, fick kyrkostyrelsen sitt säte i Kuopio. (källa)
 6. Vid 1800-talets slut fanns ofta endast en läkare vid varje sjukhus. Eventuellt kunde en assistentläkare finnas. Lasarettsläkaren Sverige utnämndes av Medicinalstyrelsen på lasarettsdirektionens förslag. Han fick inte inneha annan tjänst utan Medicinalstyrelsens särskilda tillstånd. I lasarettsdirektionen tjänstgjorde lasarettsläkaren som föredragande. Han deltog i diskussionerna men fick inte delta i besluten. (källa)
 7. Paul lämnar sin lantliga trygghet i mellanvästern för att börja på college i New York. Väl framme får han dela rum med Adam, Chris och Noah, tre killar som helst bara vill festa hela dagarna och som inte alls tycker att Paul och hans studerande hör hemma på ett college. Men Paul är fast besluten att han ska sköta sin studietid så han inte blir av med sitt stipendium, vilket inte är det lättaste med de rumskamraterna. En dag anmäler Adam, Chris och Noah Paul för att kunna kasta ut honom från rummet så att de ska kunna festa ostört. Ensam och övergiven hittar Paul husrum hos en veterinär om han hjälper till med att ta hand om djuren. (källa)
 8. Soldatbegreppet går längre tillbaka än vad som finns dokumenterat. Några av de mest välbevarade bilderna av antikens historia visar just de dåtida militära ledarnas bragder. Slaget vid Kadesh, sannolikt utkämpat 1299 eller 1285 f.Kr. vid Orontesfloden mellan de egyptiska trupperna ledda av farao Ramses II och de hettistiska under kung Muwatalli II, skildras i en relief på ett av Ramses monument. Tusen år senare var den förste kejsaren av Kina, Qin Shi Huangdi, så fast besluten att imponera på gudarna med sin militära makt att han begravdes med en armé av terrakottasoldater. Det romerska riket byggde stora delar av sitt välstånd på militära operationer, något som än idag kan ses i monument från tiden. (källa)
 9. Miljöorganisation kallas en organisation som finns för att värna om miljön som ett huvudmål. Oftast är organisationen partipolitiskt och religiöst obunden, och utan personligt vinstsyfte. Miljöorganisationer brukar dock i demokratiska länder verka för att påverka politikerna i besluten, men då efter miljöintresse och inte efter politiskt parti. (källa)
 10. En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. Besluten kan gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.