Definitivt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder definitivt, varianter, uttal och böjningar av definitivt

Definitivt synonym, annat ord för definitivt, vad betyder definitivt, förklaring, uttal och böjningar av definitivt.

Synonymer till definitivt

Andra språk

Definitivt på Engelska

 • definitely - unquestionably, I definitely think you are wrong

Hur används ordet definitivt

 1. Många demokrater hade hoppats att Muellerutredningen skulle innehålla så graverande bevis mot Trump att det gått att ställa honom inför riksrätt. De som fortsätter hysa den förhoppningen måste nu definitivt tänka om. (aftonbladet.se)
 2. Efter slaget vid Lepanto 1571 började dock tillbakagången för galärerna. och system var i bruk fram till 1600-talet då galärerna definitivt fick ge vika för fullriggade segelskepp. och avskaffades slutligen i Europa definitivt först under tidigt 1800-tal. (wikipedia.org)
 3. Hemspråksundervisning har varit en omstridd fråga sedan den infördes. Argument mot hemspråksundervisning har spänt över ett vitt fält, från främlingsfientlighet[källa behövs] till oro för hur barnen skall kunna tillägna sig god svenska om de lägger en del uppmärksamhet på ett annat språk, samt till ifrågasättande om verksamheten verkligen är nödvändig för många av de elever den riktar sig till. Bland kritikerna finns Lärarnas riksförbund, som sagt att det inte är övertygat om att påståendet att "goda språkkunskaper på sitt hemspråk främjar skolframgång" alltid gäller och definitivt inte om det sker på bekostnad av undervisningen i svenska [1], vissa sfi-lärare [2], samt Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, som menar att invandrarbarn skulle vinna mer på förstärkt undervisning i svenska i stället för hemspråksundervisning [3]. (wikipedia.org)
 4. Med frihetstiden ersattes termen herredag definitivt av riksdag, men benämningarna "herredagsman", "herredagspenningar" fortlevde länge. I vetenskaplig terminologi skiljer man mellan herredag och riksdag, och låter den förra termen särskilt beteckna vad ordet egentligen betyder, nämligen ett möte av stormän, men utan deltagare från de ofrälse stånden. (wikipedia.org)
 5. Prognosen för patienten varierar i hög grad med typ av tumör, hur långt den har spridit sig vid diagnostillfället, patientens ålder och tumörens placering i hjärnan. Medan vissa hjärntumörer kan botas definitivt med kirurgi kan andra vara notoriskt svårbehandlade och livshotande. Glioblastom har vanligen dålig prognos, medan meningiom ofta har goda utfall. Den genomsnittliga femårsöverlevnaden för elakartade hjärntumörer i USA är 33 %. Många hjärntumörspatienter behöver kontroll och uppföljning under en lång tid efter sjukdomsdebuten. (wikipedia.org)
 6. År 1888 upphävdes förordningen och då hade verksamheten övertagits av folkskolan som successivt vunnit terräng. Det året togs straffen bort definitivt, varför husförhören även officiellt blev frivilliga. I praktiken hade straffbestämmelserna redan tidigare blivit föråldrade. (wikipedia.org)
 7. Inom litteraturvetenskap och litteraturkritik kan ironi också ha betydelsen att en text snabbt skiftar perspektiv fram och tillbaka mellan två eller flera motstridiga synvinklar utan att författaren tycks ta ställning definitivt för någon av dem. Detta bruk av ordet är vanligt inom poststrukturalismen, t.ex. i Horace Engdahls Den romantiska texten och hos Walter Benjamin. Det har rötter i den romantiska ironin. (wikipedia.org)
 8. Julkrubban ska inte ses som en vetenskapligt korrekt bild av den plats där Jesus föddes. Bibeln säger inte klart ut att Jesus föddes i ett stall, bara att han "lindades och lades i en krubba". Det är inte troligt att Betlehem hade några fristående träbyggnader som användes som stall. Djuren hölls troligen i grottor eller i avgränsade delar av boningshusen. Krubban behöver inte ha varit av trä, utan snarare av lera eller möjligen sten. Någon oxe eller åsna nämns inte i Bibeln, även om det är rimligt att det finns djur där det finns en krubba. De tre vise männen, som Bibeln nämner som "några österländska stjärntydare" behöver inte ha varit tre, och hann definitivt inte fram i tid för att vara med vid krubban samtidigt som herdarna. Enligt Matteusevangeliet hade Maria och Josef före deras ankomst redan hunnit besöka Jerusalem för Jesu rening, vilken utfördes en dryg månad efter födseln. Det finns dessutom anledning att anta att de vid det laget hittat bättre nattlogi än stallet. (wikipedia.org)
 9. Något definitivt svar om jämtarnas härkomst och ursprung finns inte. En uppfattning som blivit vanligare på senare år är att den sydsamiska befolkning är efterkommande till de jägarfolk som kom till landskapet från nuvarande norska kusten efter den senaste istiden, och den fångstmarksgravkultur som spreds över hela sydsamiska området sedan bronsålder. En mer traditionell uppfattning är att samer kommit norrifrån efter järnåldern och inte var av samma kultur som fångstmarksgravfolket, vilket då betraktas som av germansk härkomst. Fångstmarkgravarnas jägar-samlarbefolkning försvann under medeltiden och kan ha uppgått i bondebefolkningen och/eller övergått till samisk renskötsel. Sydsamerna bestod av två separata kulturer, nämligen renskötande fjällsamer och jagande skogssamer. Mellansveriges skogsamer övergick efter myndigheternas påtryckningar till att vara sockensamer och sedan 1800-talet är de helt assimilerade i bondebefolkningen. (wikipedia.org)
 10. 1907 standardiserades måttet mer definitivt som motsvarande 185,2 meter, det vill säga lika med 1/10 nautisk mil (distansminut). (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.