Förmyndare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förmyndare, varianter, uttal och böjningar av förmyndare

Förmyndare synonym, annat ord för förmyndare, vad betyder förmyndare, förklaring, uttal och böjningar av förmyndare.

Synonym till förmyndare

Vad betyder och hur uttalas förmyndare

Förmyndare uttalas för|mynd|are [fö´r- el. -myn´d-] och är ett substantiv -n; pl. förmyndare, best. pl. förmyndarna.

Förmyndare betyder:

Ordformer av förmyndare

Singular

förmyndare
obestämd grundform
förmyndares
obestämd genitiv
förmyndaren
bestämd grundform
förmyndarens
bestämd genitiv

Plural

förmyndare
obestämd grundform
förmyndares
obestämd genitiv
förmyndarna
bestämd grundform
förmyndarnas
bestämd genitiv

Förmyndare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Förmyndare på Engelska

 • guardian

Hur används ordet förmyndare

 1. I giftermålsbalken av 1734 års lag, som till stora delar gällde fram till 1920, står skrivet vem som kan vara giftoman och vilka rättigheter och skyldigheter han hade. Giftoman var i första hand kvinnans förmyndare, vanligtvis fadern. Om fadern var död blev modern eller en annan nära släkting giftoman. Det var till giftomannen en fästman var skyldig att vända sig för att be om sin fästmös hand. Giftomannen hade sedan att ge sitt samtycke, eller ej. Han kunde dock inte tvinga en kvinna till giftermål mot hennes vilja. I lagen står "Ej må någor til giftermål twingas (wikipedia.org)
 2. Godmanskap kan även anordnas för barn om barnets vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets intressen, till exempel om barnet och vårdnadshavaren är intressenter i samma arvskifte. God man kan också utses åt ett omyndigt barn som träffar ett avtal med sin förmyndare, till exempel när föräldrar ger en gåva till sina barn. Även ensamkommande asylsökande barn har rätt till en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. (wikipedia.org)
 3. 1950 blir båda föräldrarna förmyndare för minderåriga barn inom äktenskapet, (wikipedia.org)
 4. Sverige var ett av de sista länderna i Europa med att införa en myndighetsålder för kvinnor. Innan det infördes var alla kvinnor omyndiga och tvungna, i de flesta fall, att i hela sitt liv ha en förmyndare. Att vara omyndig innebar att man inte kunde äga ett hushåll, ha hand om stora summor pengar, sköta sin ekonomi, gå i borgen, skriva under kontrakt, hyra bostad, driva företag och sälja egendom. (wikipedia.org)
 5. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år. Vårdnadshavaren är normalt också förmyndare för barnet. En äldre synonym till vårdnadshavare är målsman. (wikipedia.org)
 6. Paternalism bygger på antagandet att en person med makt (till exempel en förälder eller en förmyndare) ser till de beskyddades väl och är mer förmögen att främja detta än de beskyddade själva. Uttrycket används ibland nedsättande för att karakterisera attityder eller politiska system som utger sig för att värna om individers intressen, men som anses begränsa dessa individers frihet. (wikipedia.org)
 7. Oskar (Monterey Jack) - kraftigt byggd mus med hyser en stor respekt för katter och en mycket stark kärlek till ost - så stark att den till och med kan utsätta gänget för livsfara. Båda hans föräldrar är äventyrare. Efter det femte och sista pilotavsnittet blir han Pärlans förmyndare med tanke att han och hennes pappa var goda vänner. Är den som får medla mellan Piff och Puff när de bråkar. (wikipedia.org)
 8. Det är fordonets ägare som är skyldig att betala trafikförsäkringen. Om fordonet innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år (leasing), är det dock den som innehar och använder fordonet som skall betala trafikförsäkringen. Om en sådan innehavare eller ägaren inte har fyllt 18 år och inte har förarbehörighet för fordonet, skall det finnas en förmyndare registrerad i vägtrafikregistret. Det är då förmyndaren som är skyldig att betala trafikförsäkringen. (wikipedia.org)
 9. En underårig företräds av en eller två förmyndare, oftast föräldrarna. Den underårige är omyndig och får inte själv bestämma över sin egendom eller åta sig förbindelser utom i vissa undantagsfall. Omyndigförklaring avskaffades i Sverige den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap eller godmanskap enligt 11 kap föräldrabalken. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. (wikipedia.org)
 10. En kvinna som endast till titeln är drottning kan kallas titulärdrottning. Drottningens maktbefogenheter är då i praktiken i händerna hos någon annan, exempelvis förmyndare, son, rådgivare eller rival om titeln. Johanna den vansinniga var titulärdrottning under större delen av sitt liv. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.