Fordran Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fordran, varianter, uttal och böjningar av fordran

Fordran synonym, annat ord för fordran, vad betyder fordran, förklaring, uttal och böjningar av fordran.

Synonymer till fordran

Andra språk

Fordran på Engelska

 • demand, requirement, claim

Hur används ordet fordran

 1. Man låter på sig transportera ett skuldebrev i den förmodan att man därmed också får den fordran som skuldebrevet anger mot dess utställare. (källa)
 2. Handpant, jur., sak, som lämnats i en borgenärs "hand" (besittning) som pant ("pantsatts" hos honom), till säkerhet för hans fordran. Enligt äldre rätt – både hos oss och annorstädes – kunde även fastigheter på så vis lämnas som pant, medan däremot modern rätt i allmänhet endast medger att använda lösa saker som handpant. (källa)
 3. På 1750-talet fick partiet en ny roll som parlamentarismens främsta skydd gentemot konungamaktens utvidgningstendenser och det nya hovpartiet. Efter att det kungliga revolutionsförsöket misslyckats 1756 stod hattpartiet på höjden av sin makt. Det var fortfarande nära förbundet med Frankrike, men dess tidigare erövringsprogram var ersatt med fordran på en kraftig modernisering av Sveriges försvarsväsen, främst genom stora befästningsarbeten i Finland och bildandet av en skärgårdsflotta. (källa)
 4. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran. (källa)
 5. I inskränkt bemärkelse betyder inteckning det dokument, på grund varav panträtt för en fordran med inskrivning vunnits och vid vilken, även sedan fordringen upphört att gälla, kan förbli fäst rätten att ta ut ett visst belopp pengar ur egendomen. (källa)
 6. En faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran. (källa)
 7. Kvarstad är en exekutiv åtgärd inom juridiken som innebär att en brottsmisstänkt person eller gäldenär genom domstolsbeslut i Sverige eller i vissa fall inom den europeiska gemenskapen helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. Den som har en fordran som han/hon vill säkra genom kvarstad måste normalt erbjuda säkerhet till samma värde som den egendomen som kvarstaden avser. Det är domstolen som avgör om den erbjudna säkerheten är tillräcklig eller ej. (källa)
 8. Ofta är det underförstått att ett lån avser penninglån. Med ett lån menas då det avtal som innebär att en part, gäldenären, tar emot en summa pengar från borgenären och förbinder sig att återbetala samma summa. Gäldenären hamnar i skuld till borgenären, som får en fordran. De ingående parterna i låneavtalet kan vara privatpersoner, företag, banker och kreditinstitut, stater, kommuner, föreningar eller andra institutioner. I svensk lag används konsekvent termen kredit istället för penninglån. (källa)
 9. Den är begränsad till högst 4 prisbasbelopp (totalt 182 000 kr 2018). Det vanligaste är att staten ersätter 3 månadslöner samt ev semesterersättning för anställda som ej fått sin lön på grund av konkurs. Dock räknas inte andra utgifter en anställd själv kan ha lagt ut för ett företag man är anställd in i detta. Exempel på det kan vara diverse inköp, drivmedel, resekostnader såsom övernattning på hotell eller dylikt. En anställd som har större fordran än så får endast ut den överskjutande delen om det finns pengar över till det i konkursboet och då i den turordning som bestäms av reglerna för förmånsrätt av konkursförvaltaren eller en advokat. Turordningen innefattar alla som har en fordran på företaget då konkursen är ett faktum tex leverantörer, anställda, skatteverket osv. (källa)
 10. Nedskrivning innebär, att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.