Grekisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder grekisk, varianter, uttal och böjningar av grekisk

Grekisk synonym, annat ord för grekisk, vad betyder grekisk, förklaring, uttal och böjningar av grekisk.

Vad betyder och hur uttalas grekisk

Grekisk uttalas grek|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av grekisk

Böjning (i positiv) grekisk en ~ + subst. grekiskt ett ~ + subst. grekiska den/det/de ~ + subst. grekiske den ~ + mask. subst.

Grekisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Grekisk på Engelska

  • Greek - of or pertaining to Greece, Greek music

Hur används ordet grekisk

  1. Abdera (grekiska Ἄβδηρα) var under antiken en grekisk stadsstat i Thrakien, 17 km ost-nordost om floden Nestos mynning, nästan mitt emot ön Thassos. Platsen ligger nu i den moderna grekiska prefekturen Xanthi i distriktet Östra Makedonien och Thrakien. Samhället Abdera (nygrekiskt uttal: Avdira) hade år 2001 ett invånarantal på 3 917. (wikipedia.org)
  2. Adonis är i grekisk mytologi en gud som symboliserade årstidernas växlingar, och inlånad från syrisk-fenicisk religion, möjligtvis via den feniciska kolonin Cypern. Enligt Svenska Akademiens ordbok är Adonis även en skämtsam beteckning för en man som är mycket mån om sitt utseende, en sprätthök eller snobb. (wikipedia.org)
  3. Under medeltiden ersattes tornen med plattformar för bågskyttar och slungkastare. Någon gång under senantiken eller tidig medeltid övergick man även till trekantiga latinsegel och under det bysantiska riket användes även grekisk eld, en tidig form av eldkastare, som anfallsvapen. Det sista stora galärslaget var slaget vid Lepanto 1571. Från slutet av 1600-talet blev galärerna gradvis utkonkurrerade av segelfartyg i rollerna som både krigs- och handelsfartyg. Galärer fanns kvar ända in på tidigt 1800-tal i kustflottor, bland annat den svenska skärgårdsflottan och dess ryska motsvarighet. (wikipedia.org)
  4. Troligen formades germanerna som etniska grupper i Nord- och Mellaneuropa under de fem sista seklen f.Kr. Dessa tros, baserat på arkeologiska och lingvistiska bevis, stamma från den bronsålderskultur som funnits i södra Skandinavien och norra Tyskland mellan 1700 och 600 f.Kr. Mellan Nederländerna och södra Skandinavien antas en relativt enhetlig germansk kultur framträtt ungefär till 500 f.Kr. Det var stammarna cimbrernas och teutonernas vandring 113-101 f. Kr. som först gjorde att medelhavsfolken uppmärksammade dem. Till en början hade man inget namn för den nya folkgruppen. Exakt vad ordet germaner betyder är oklart, men det är klart att det är via Julius Caesar som namnet, liksom Germania såsom namn på germanernas landområde, vunnit burskap i den historiska litteraturen. Dock är det inte oproblematiskt att direkt definiera alla germanska folk som just "germanska". Geografen Artemidorus av Efesus ansåg exempelvis att cimbrerna var kelter. Poseidonios av Apamea, en grekisk lärd, höll med och inkluderade teutonerna i denna slutsats. Detta berodde troligtvis på att grekerna antog att alla folk som invandrade från nordväst var kelter. Under Caesars krig i Gallien på 50-talet f.Kr lärde sig romarna att skilja på kelter och germaner. Caesar själv överdrev av politiska skäl visserligen skillnaden mellan germaner och galler, men han hade klart för sig skillnaden mellan dessa folk. Efter att folken norr om Rhen blivit kallade germaner, började de själva, möjligen av praktiska skäl, definiera sig som germaner i kontakter med romare. Begreppet blev sedermera så allmänt vedertaget att Tacitus utan problem kunde använda det i sin bok om Germania. Arkeologiska undersökningar pekar på att en kultur, traditionellt sett kallad germansk, som kulturellt skiljer sig från den keltiska, existerat vid denna tid och troligen motsvarar de folk som omnämns av Efesus, Posidonius och Caesar. (wikipedia.org)
  5. Linné gav ursprungligen växten namnet Rhamnus catharticus (maskulinum), som emellertid senare ändrats till Rhamnus cathartica, som är femininum och anses språkligt riktigare benämning. Alla växters vetenskapliga namn anges numera i femininum, även om växten är ett skildkönat hanträd. Catharticus (katarsis) syftar på användning som laxerande medel. Rhamnus var en sorts tornig buske i klassisk grekisk och romersk litteratur. (wikipedia.org)
  6. För andra innebörder av gigant, se Gigant, grekisk mytologi (wikipedia.org)
  7. Gorgoner (av grek. gorgós "fruktansvärd) var i grekisk mytologi tre kvinnliga monster med hår av giftiga ormar. De tre gorgonerna var systrar, Stheno, Euryale och Medusa, och var i sin tur döttrar till Forkys och Keto. I de traditionella berättelserna var Medusa, till skillnad från sina två systrar, inte odödlig. (wikipedia.org)
  8. Gracer – mytologiska väsen inom bland annat grekisk mytologi, se Chariter (wikipedia.org)
  9. Termen kan även användas om den klassiska grekiska kulturens anda och imitation av klassisk grekisk stil i moderna konstverk. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.