Innefatta synonym, annat ord för innefatta, vad betyder innefatta, förklaring, uttal och böjningar av innefatta.

Synonymer till innefatta

Vad betyder och hur uttalas innefatta

Innefatta uttalas inne|fatta och är ett verb -de.

Ordformer av innefatta

Aktiv

innefatta
infinitiv
innefattar
presens
innefattade
preteritum
innefattat
supinum
innefattande
presens particip
innefatta
imperativ

Passiv

innefattas
infinitiv
innefattas
presens
innefattades
preteritum
innefattats
supinum

Perfekt particip

innefattad en
~ + subst.
innefattat ett
~ + subst.
innefattade den/det/de
~ + subst.

Innefatta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Innefatta översättning

Engelska

contain, include, consist of, comprise
the agreement contains a clause on damages

Hur används ordet innefatta

  1. Förändringar i kromosomantalet kan innefatta även större mutationer, där segment i DNA-kedjan, inom kromosomen, går sönder och omordnas. Till exempel, i Hominiderna, sammansmälte två kromosomer för att producera det andra mänskliga kromosomparet, denna sammansmältning skedde inte i den evolutionära utvecklingslinjen hos de andra aporna, vilka fortfarande behåller dessa särskilda kromosomer. Evolutionsmässigt kan den viktigaste uppgift som sådana kromosomomlagringar har vara att påskynda avvikelsen inom en population till att bli nya arter genom att göra populationerna mindre sannolika att para sig, och därigenom bevara genetiska olikheter mellan populationerna. (wikipedia.org)
  2. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller anses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och dessa idéer förmodas ligga till grund för hur sociala strukturer formas. Genusvetenskaplig forskning kan innefatta allt från övergripande materialistiska analyser av resursfördelning i samhället till kartläggning av informella maktstrukturer i en specifik, begränsad kontext. Genusperspektivet används, och utvecklas, även inom många andra discipliner än den rent genusvetenskapliga. (wikipedia.org)
  3. Symtomen varierar men kan innefatta kraftig förvirring, handlingsförlamning, svårigheter att fatta beslut och extrem trötthet. I tidiga skeden förekommer sömnlöshet, spänningshuvudvärk och irritabilitet. (wikipedia.org)
  4. Läroplansförändringarna har varit många. Den nu gällande läroplanen, GY2011, infördes 2011. Elever som redan börjat med den gamla läroplanen kommer att ha den kvar. Det gör att de som började 1:an på gymnasiet 2011 är de första eleverna som går efter den nya läroplanen. Varje utbildning består av 2 500 poäng som är fördelade på ett stort antal olika kurser. Av dessa poäng får alla gymnasieelever själva välja vad 200 av dessa poäng ska innefatta, och på vissa program har eleven även möjlighet att välja kurser inom programfördjupningen. Det finns ett antal Gymnasiegemensamma kurser som läses på alla program. Dessutom finns programgemensamma kurser för varje program och inriktningskurser för varje inriktning. (wikipedia.org)
  5. Såsom Guds tjänare får präster del av Guds helighet, varför Aron, till exempel, kallas "Guds helige" (Psaltaren 106:16). Ordet kom så småningom att även innefatta dem som närvarade i gudstjänsterna, och sedan hela Guds folk, Israels folk. Guds folk kom därför att betraktas som religiöst "rena" i motsats till hedningar, icke-israeler, som betraktas som orena, oheliga, eftersom de inte tjänar Gud. Fastän Gud är upphöjd över sin skapelse, ställer han som krav på människan att hon skall vara helig som han: ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig” (Tredje Mosebok 19:2). (wikipedia.org)
  6. En viktig skillnad mot teknologie kandidatutbildningar är att högskoleingenjör är en yrkesutbildning, varför examenskraven i högre grad är reglerade i högskoleförordningen 2006:1053 . Denna kräver att utbildningen omfattar studier inom icke-tekniska yrkesrollsförberedande så kallade ingenjörsstödjande ämnen eller kursmoment. Detta skall innefatta muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsmiljö, hållbar utveckling, ekonomi samt etiska, sociala och samhälleliga aspekter av tekniken. Ofta ingår tekniska breddningskurser inom fysik, datoranvändning, med mera. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Innefatta Synonymer Betyder Uttal