Karl Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder karl, varianter, uttal och böjningar av karl

Karl synonym, annat ord för karl, vad betyder karl, förklaring, uttal och böjningar av karl.

Synonymer till karl

Andra språk

Karl på Engelska

 • man - (furniture) mover, work like a man, my (old) man, strong men

Hur används ordet karl

 1. Det är bra, jag och en annan yngre karl går och lånar böcker. Det händer alltid fina grejer här och nu ännu mer, det är la gött, säger Britt. (källa)
 2. Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening. I 26 § i 1809 års regeringsform angavs att "Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat gods". En liknande bestämmelse om att "Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra Nåd, återgiva Ära, Lif och Gods i alla brott som ej uppenbarligen strida mot Guds klara ord" fanns i 9 § i 1772 års regeringsform. Karl XIII meddelade exempelvis ett plakat om alla som rymt från krigsmakten eller som olovligen begivit sig ur riket förskonades från straff under vissa villkor. Ordet amnesti användes först av Karl XIV Johan i det sista plakatet den 20 oktober 1834. Regeringen Hammarskjöld ansåg inte att Kungl. Maj:t hade rätt att "annorledes än genom nåd" efterskänka straff eller upphäva verkningarna av en straffdom, efter att socialdemokratiska partistyrelsen m.fl. sökt amnesti. Det var således oklart hur "göra nåd" i 1809 års regeringsform skulle tolkas. (källa)
 3. I Sveriges historia är särskilt bekant 1660 års additament till Regeringsformen 1634. Det fastställde vissa förändringar i RF 1634, som gick ut på att under Karl XI:s minderårighet öka riksrådets makt på bekostnad av förmyndarstyrelsen, som bestod av änkedrottningen och de fem höga riksämbetsmännen, samt att stärka ständernas ställning. (källa)
 4. Kyrkohistoriskt talas om de s. k. adiaforistiska striderna inom den Lutherska kyrkan. Den första uppstod år 1548 då Karl V (tysk-romersk kejsare) hade utfärdat en stadga, Augsburger-Interim, där han fordrade att protestanterna skulle återuppta en mängd katolska bruk. Som en reaktion på detta förklarade de wittenbergska teologerna, med Philipp Melanchthon i spetsen, den s. k. Leipziger-Interim där åtskilliga punkter förklarades för utvärtes, för det kristliga livet likgiltiga ting (adiafora). (källa)
 5. Galärstraffet var ett av de hårdaste straffen. I Turkiet och barbareskstaterna sattes länge kristna fångar som galärroddare. I Frankrike var galärstraffet känt redan på Karl VII:s tid och användes officiellt ända fram till 1748, då det i någon mån mildrades genom införandet av bagno (en typ av fängelse i Frankrike). (källa)
 6. Garde du corps – den uppsuttna delen av drabantkompaniet (gardeskavalleriet) under Karl X Gustav, se Kunglig Majestäts drabanter. (källa)
 7. Att fönstergardiner förekommit finns dokumenterat i inventarieförteckningar från 1600-talet enligt Nationalencyklopedin (avser sannolikt Sverige). Och enligt tidningen Antik och Auktion nr 9:2004 finns ännu äldre belägg för förekomst av gardiner på kontinenten. Gunnar Hazelius-Bergs bok "Gardiner" från 1962 berättar om hur Filip V av Frankrike beställde gardiner redan 1316 till fyra fönster för slottet Chevauchesuel inför sin kröning. De ska ha varit tillverkade i något som kallades serge, en blandning av bomull och silke. Några decennier senare uppges att kungen av England köpte elva alnar lärft till fönstren i sitt rum, och 1380 hade Karl V av Frankrike azurblå lärftgardiner. Förmöget borgerskap i mellaneuropa antas ha haft gardiner, men knappast i "de breda folklagren". Samma artikel berättar att det 1617 finns dokumenterat att Örebro slott hade fyra fönsterförhängen och att det i Ebba Brahes bouppteckning från 1674 omnämns blåa, röda och svarta gardiner i lärft och rask (eventuellt en kypertteknik) i glansigt ylletyg med vaxad yta). (källa)
 8. Under nazitiden döptes många gator om efter ledande nazister, till exempel Adolf-Hitler-Strasse eller Adolf-Hitler-Platz (med och utan bindestreck). Skyltarna togs ner efter krigsslutet 1945 och ersattes med det tidigare gatunamnet. I Östtyskland döptes många gator om efter ledande socialister, bland annat Stalinallee som senare blev Karl-Marx-Allee. Efter 1989 har flera gator i det tidigare DDR återfått sina ursprungliga namn. (källa)
 9. Det latinska alfabetet skrevs ursprungligen som ren majuskelskrift med kantiga former, men ur en mer vardaglig text skriven med romersk kursivskrift växte minuskeln fram i skriftsystem som uncial- och halvuncialskrift. I samband med den karolingiska renässansen vid Karl den stores hov skapades den första minuskelskriften där minuskler användes i den löpande texten och majuskler till anfanger, egennamn och dylikt. (källa)
 10. Under medeltiden var gendarmer namnet på de adelsmän som tjänade i den franske kungens livvakt och från 1445 i Karl VII:s tungt rustade ordonnanskompanier. Napoleons beridna elitgendarmer tillhörde det tunga gardeskavalleriet. I Preussen fanns fram till 1806 ett kyrassiärregemente gendarmer. Från början av 1800-talet har gendarmerier funnits i ett flertal länder för upprätthållande av inre ordning, särskilt på landsbygden. Gendarmerierna var i allmänhet militärt organiserade men löd i sin tjänst under civila myndigheter. De tyska och österrikiska gendarmerierna rekryterades bland före detta underofficerare vid armén. I krig fanns fältgendarmerier som upprätthöll ordningen i de opererande truppernas rygg. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.