Nedsatt synonym, annat ord för nedsatt, vad betyder nedsatt, förklaring, uttal och böjningar av nedsatt.

Synonym till nedsatt

Vad betyder och hur uttalas nedsatt

Nedsatt uttalas ned|satt el. ner|satt och är ett adjektiv.

Nedsatt betyder:

Ordformer av nedsatt

Böjning (i positiv) nedsatt en ~ + subst. nedsatt ett ~ + subst. nedsatta den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersatt en ~ + subst. nersatt ett ~ + subst. nersatta den/det/de ~ + subst.

Nedsatt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Nedsatt översättning

Engelska

reduced, impaired
reduced, decreased, reduced price, impaired vision, reduced work capacity

Hur används ordet nedsatt

  1. motverkan av yrsel vid nedsatt genomblödning i hjärnan, (wikipedia.org)
  2. Hemiplegi är en ensidig förlamning, som bland annat kan uppstå vid stroke på ena av hjärnans hemisfärer i den del pyramidbanorna projicerar, så att alla motorbanor från den kroppshalvan skärs av. Eftersom pyramidbanorna korsar medellinjen i höjd med förlängda märgen, det vill säga korsar från höger till vänster sida, kommer en skada på höger sida att ge upphov till en förlamning på vänster kroppshalva. Beroende på orsak till skadan, kan pyramidbanan förstöras helt eller delvis. Är bara delar av pyramidbanan från en hemisfär skadad har man kvar viss rörelseförmåga med nedsatt styrka, vilket kallas för hemipares. (wikipedia.org)
  3. Flera typer av bakterier som meningokocker och pneumokocker kan orsaka hjärninflammation. Protozoen Toxoplasma gondii (kattparasit) kan ge svår hjärninflammation hos personer med nedsatt immunförsvar. Prionsjukdomen Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (galna kosjukan) är en långsamt förlöpande hjärninflammation. Vid tuberkulos och syfilis förekommer hjärninflammation. (wikipedia.org)
  4. Vanliga orsaker till hjärtsvikt är kranskärlssjukdom inklusive tidigare hjärtinfarkt (hjärtattack), högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtklaffsjukdom och hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati). Hjärtsvikt uppstår till följd av förändrad struktur eller funktion av hjärtat. Det finns två huvudsakliga typer av hjärtsvikt: vänsterkammarsvikt (HFrEF) och hjärtsvikt med normal ejektionsfraktion (HFpEF).[källa behövs] Typen beror på huruvida vänster kammares kontraktilitet påverkats, eller om hjärtats förmåga att relaxera är nedsatt. Hur svår hjärtsvikten är brukar graderas efter hur mycket förmågan till fysisk aktivitet begränsas. Hjärtsvikt är inte samma sak som hjärtinfarkt (då en del av hjärtmuskeln dör) eller hjärtstillestånd (då blodet slutar cirkulera helt). (wikipedia.org)
  5. Huden kan drabbas av svampinfektioner som orsakas av två olika typer av svampar: trådsvampar och jästsvampar. Bägge dessa hudsvampar föredrar varma och fuktiga miljöer. Trådsvampar (dermatofyter) förekommer runt omkring oss och kan överföras från djur eller från andra människor, alternativt från en fuktig miljö. Candida kallas en jästsvamp som finns på vår hud och i våra slemhinnor. Den orsakar vanligtvis inga besvär, men kan ge upphov till en infektion om till exempel immunförsvaret är nedsatt. Malassezia är en annan jästsvamp som finns på huden, men som hos vissa människor kan ge upphov till mjälleksem och hudsjukdomen pityriasis versicolor. (wikipedia.org)
  6. En rad studier har visat ökad risk för hämmad utveckling hos barnet som ett resultat av kroppsstraff. Problem som har kopplats till barnaga är ökad aggression, psykiska problem, nedsatt kognitiv utveckling och drog- och alkoholmissbruk. (wikipedia.org)
  7. Hyacinten innehåller alkaloider och är giftig om den förtärs i stora mängder. Hyacinten kan också utlösa symptom hos doftöverkänsliga personer och har av Astma- och Allergiförbundet listats som en av doftallergiväxterna. Hyacinten skapar problem hos allergiker, astmatiker och personer med doftöverkänslighet och kan ge klåda, bindhinneinflammation och till och med tillfälligt nedsatt syn. Hyacintlökarna innehåller kalciumoxalatkristaller som kan ge eksem och andra hudirritationer, som kan drabba personer som hanterar lökarna yrkesmässigt. (wikipedia.org)
  8. Även om möjligheterna till syrgasupptag förbättras av hyperventilation, påverkar detta knappt syrgasmättnaden i blodet hos friska individer, som redan har i det närmaste fullständig mättnad. En person med nedsatt lungfunktion kan dock behöva hyperventilera för att öka blodets syrgasmättnad. En undersökning som gjordes på friska försökspersoner vid Department of Neurology på Massachusetts General Hospital visade att hyperventilation orsakade en ökning i syrets partialtryck med cirka 0,9 kPa, vilket är förhållandevis lite. (wikipedia.org)
  9. En höftfraktur kan medföra att personen drabbas av konfusion eller blir sängliggandes, vilket i sin tur ökar risken för lunginflammation, trycksår och urinvägsinfektion. Om frakturen är lokaliserad cervikalt finns risk att kärlskador skett i leden. Kärlskadorna kan leda till utebliven benläkning eller att blodförsörjningen till leden blir så pass nedsatt att det uppstår vävnadsdöd (nekros) i området. (wikipedia.org)
  10. En person med hörselskada har nedsatt hörsel på ett eller båda öronen, till skillnad från en person med dövhet, som har liten eller ingen hörsel även med hjälp av hörapparat. Enligt Hörselskadades Riksförbund finns det cirka 1,3 miljoner personer i Sverige som har nedsatt hörsel, varav cirka 560 000 har så grav skada att de skulle dra nytta av att använda sig av hörapparat. Det är dock endast cirka 270 000 svenskar som använder sig av en hörapparat Detta kan jämföras med cirka 13 000 döva svenskar. En annan stor skillnad mellan döva och hörselskadade, är att de flesta hörselskadade har fått sin skada i vuxen ålder, medan den övervägande andelen döva fötts döva eller förlorat sin hörsel som barn. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedsatt Synonymer Betyder Uttal

Populärast: