Ombud synonym, annat ord för ombud, vad betyder ombud, förklaring, uttal och böjningar av ombud.

Synonymer till ombud

Vad betyder och hur uttalas ombud

Ombud uttalas om|bud och är ett substantiv -et; pl. ombud.

Ombud betyder:

Ordformer av ombud

Singular

ombud
obestämd grundform
ombuds
obestämd genitiv
ombudet
bestämd grundform
ombudets
bestämd genitiv

Plural

ombud
obestämd grundform
ombuds
obestämd genitiv
ombuden
bestämd grundform
ombudens
bestämd genitiv

Ombud är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ombud översättning

Engelska

representative
congress delegate, elected representatives, legal representative

Hur används ordet ombud

  1. I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som ska uppträda inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad inte är tvingad att göra detta genom ombud. I Sverige råder heller inte advokatmonopol, vilket innebär att i Sverige får vem som helst uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Däremot måste en offentlig försvarare, som ersätts med skattemedel, vara advokat. (wikipedia.org)
  2. Generalförsamlingen (GA) är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan. Dess uppgifter regleras av FN-stadgans kapitel 4. I generalförsamlingen ingår samtliga FN:s medlemsstater. Medlemsstaterna får ha högst 5 ombud i generalförsamlingen. (wikipedia.org)
  3. Av praktiska skäl har dock aldrig alla städer, som hörde till förbundet, varit representerade på hansedagarna. Då representationsplikten var mycket dyrbar, sköttes den av de större och rikare, vilkas ombud handlade efter instruktioner, som beslutits i samråd med de mindre. Antalet städer, som på en gång tillhört hansan, är svårt att bestämma, då medlemskap av förbundet var beroende på rent faktiska och föränderliga omständigheter. Upphörde en stad med den art av handelsrörelse, som var förutsättning för medlemskap i förbundet, utgick den utan vidare ur detsamma. Att offra något för bevarande av privilegier och förmåner, som var utan betydelse för staden, hade ju varit orimligt. (wikipedia.org)
  4. Hovfrökens arbetsvillkor förhandlades av överhovmästarinnan, som var hennes ombud inför riksmarskalken. En hovfröken hade kontantlön som utbetalades kvartalsvis efter kontrasignering av en cirkulerande lönelista. Ceremoniella gåvor av guld tillkom vid både högtidliga tillfällen och som förmåner och ersättningar vid personliga tjänster och tjänstgörande under resor. Vid jul fick varje hovdam välja ut en gåva från någon av de kungliga hovjuvelerarna, varpå julklappen placerades ut på det officiella julklappsbordet. Denna julklapp fick uppgå till ett bestämt belopp som meddelades i förväg och reglerades utifrån tjänstgöringstid. Under 1860-talet fick en hovfröken en lön på 1.200 rdr och en julklapp på 200-400 rdr. Ett chiffer i guld gavs som tjänstetecken och bars sedan som män vid denna tid bar militära utmärkelser. Om hovfröken avstod från att äta vid den kungliga taffeln fick hon taffelpengar i ersättning. Hon fick också en butelj vin (hovmän fick två) som kunde omsättas i pengar samt, fram till att elbelysning infördes på slotten på 1880-talen, stearinljus som ofta såldes. Hovfröknarna kunde också få klädbidrag, utsyrspeng, när det var nödvändigt. (wikipedia.org)
  5. Utom själva synemännen och de, vilkas rättsförhållanden synen omedelbart rörde, skulle även ombud till bevakande av det allmännas rätt vara närvarande. Så skulle i alla husesynsmål, som angick kronans rätt, kronoombud vara närvarande, vid syner på kyrkoherdeboställen ombud från församlingen och domkapitlet o.s.v. (wikipedia.org)
  6. Hushållningssällskapen grundar sig i 1700-talets ökade intresse för jordbruksnäringens förbättring och ledde till flera försök att skapa organisationer för jordbrukets främjande. Redan i 1725 års ekonomikommission föreslog tillsättandet av ombud i socknarna, vilka skulle verka för jordbrukets utveckling, och denna tanke upptogs i ett kungligt brev 1742, där även skapandet länsorganisationer förordades. Även om flera sådana inrättades, fick de mindre betydelse än väntat, och deras verksamhet upphörde snart. (wikipedia.org)
  7. Upprop: Ordförande ropar upp parterna och deras ombud, och presenterar rätten (wikipedia.org)
  8. I civilrättslig mening är huvudman en term för fullmaktsgivare, klient eller uppdragsgivare, exempelvis en person som har god man, står under förvaltarskap eller som har anlitat ett juridiskt ombud i vilket rättsligt ärende som helst. (wikipedia.org)
  9. Skyddsombud är den benämning som används i arbetsmiljölagen. Från den 1 januari 2010 kan skyddsombud även benämnas arbetsmiljöombud. (wikipedia.org)
  10. men behöll länge sin betydelse som bestämmande de minsta områdena för rättskipningsverksamheten på landsbygden. Under ståndsriksdagens tid hade häraderna - respektive närmast motsvarande lokala institutioner i andra delar av landet - en viktig politisk roll genom att de var valkretsar vid val av riksdagsmän i bondeståndet. Valet förrättades i allmänhet av socknarnas utsedda ombud. Det var tillåtet för flera härader att förena sig om en riksdagsman, och detta förekom inte sällan då en riksdag var förenad med ansenliga omkostnader för resa och logi, men en på detta sätt vald riksdagsman hade inte mer än en röst i ståndets omröstningar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.