Operativ synonym, annat ord för operativ, vad betyder operativ, förklaring, uttal och böjningar av operativ.

Synonymer till operativ

Vad betyder och hur uttalas operativ

Operativ uttalas op|er|at|iv [-i´v] och är ett adjektiv -t -a.

Operativ betyder:

Ordformer av operativ

Böjning (i positiv) operativ en ~ + subst. operativt ett ~ + subst. operativa den/det/de ~ + subst. operative den ~ + mask. subst.

Operativ är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Operativ översättning

Engelska

operational

Hur används ordet operativ

  1. I Finland finns en särskild militär gränsbevakning, Gränsbevakningsväsendet, som operativ är underställd Inrikesministeriet. Vid sidan av denna finns tullverkets gränskontroll. (wikipedia.org)
  2. Den vanligaste brigadtypen, infanteribrigaden (IB), skulle utgöra ryggraden i invasionsförsvaret. Brigaden var utrustad och organiserad för strid i klimatet och geografin i de södra och mellersta delarna av Sverige. Infanteribrigaden var främst hjuldriven med visst stöd av banddrivna fordon. Brigaderna var under åren organiserade i olika brigadformer som: IB 49, IB 59, IB 66 samt IB 77. Under 1980-talet började en ny brigadtyp att utvecklas, IB 2000, vilken skulle mekanisera infanteriet. Brigadtypen var tänkt att vara operativ 2004, men avvecklades genom försvarsbeslutet 2000. (wikipedia.org)
  3. Jägarförband är ett militärt förband med huvudsaklig kompetens och förmåga inom störstrid, hindra strid, punktmålsbekämpning och underrättelseinhämtning på högre taktisk och operativ nivå i djupet av en fiendes territorium. Jägarförband har också på senare tid även fått uppgifter inom Military Operations Other Than War (lågintensiv krigföring) samt att understödja specialförband i deras operationer. Jämfört med reguljära infanteriförband är jägarförbanden ett lättare infanteri som är flexiblare, uthålligare och har ett mer självständigt uppträdande. (wikipedia.org)
  4. Den 20 januari 1832 innehöll Post- och Inrikes Tidningar en notis om Co-operativ-systemet i England. (wikipedia.org)
  5. En yrkessoldat, eller krigare, är en soldat eller annan person som ofta eller yrkesmässigt är involverad i strid, då vanligen på operativ och inte strategisk nivå. (wikipedia.org)
  6. Kronofogde är i Sverige en jurist med notariemeritering, som är anställd vid Kronofogdemyndigheten. En kronofogde granskar och stöder personal inom Kronofogdemyndigheten, som arbetar med operativ indrivningsverksamhet. Det var före 1917 ett personligt ämbete och är också sedan 1965 ett myndighetsämbete. (wikipedia.org)
  7. Danmark har ingen kustbevakning med civila befogenheter. Tullen och fiskerinspektionen har istället egna övervakningsresurser. Gränsövervakningen till havs sköts av den danska flottans operativa styrkor, Søværnets Operativa Kommando (SOK). SOK har även flera civila uppdrag avseeende operativ övervakning- och kontroll, vilket även i viss utsträckning omfattar tullkontroll och sjöpolisverksamhet. Den danska flottan bemannar Danmarks miljöskyddsfartyg och är utförare av den danska sjöräddningstjänsten. (wikipedia.org)
  8. Ledarskap kan delas in i institutionell, administrativ och operativ nivå. På institutionell nivå formuleras organisationens övergripande mål. Man gör långsiktig planering och lägger upp en strategi. Ledarskapet på institutionell nivå har en symbolisk funktion och förväntas förmedla de normer organisationen står för. Den symboliska funktionen innebär att det på institutionell nivå även finns mer ceremoniella arbetsuppgifter. På administrativ nivå har man ansvar för tydligt avgränsade delar av organisationen. Man sätter upp mål för verksamheter och organiserar de enheter man ansvarar för. Ledningen på administrativ nivå utgör en kommunikationslänk till den operativa nivån. Ledare på operativ nivå ser över och ansvarar för det dagliga arbetet i den arbetsgrupp de ansvarar för. Operativt ledarskap förutsätter ofta specialiserad yrkeskunskap för att lösa arbetsuppgifterna. Ledare på denna nivå brukar ha en nära social relation till medarbetarna i organisationen. (wikipedia.org)
  9. Ledningen leds av en verkställande direktör VD är i allmänhet en grupp av individer på den högsta nivån i organisationen som har det dagliga ansvaret att sköta företaget. De håller specifika verkställande befogenheter med stöd av bolagsstyrelsen. Det finns oftast en högre ansvarsnivå, som till exempel en bolagsstyrelse och de som äger företaget (aktieägarna), men de fokuserar på att hantera de övergripande och strategiska områdena i stället för dag-till-dag aktiviteter i verksamheten. Den verkställande ledningen består vanligtvis av cheferna för företagets produkt och / eller geografiska enheter och av funktionella chefer som ekonomichef, operativ chef och strategichef. I mindre företag kan vd och ägare vara samma person och i de minsta aktiebolagen är denna vanligen även styrelsens ordförande. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Operativ Synonymer Betyder Uttal