Oxid Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oxid, varianter, uttal och böjningar av oxid

Oxid synonym, annat ord för oxid, vad betyder oxid, förklaring, uttal och böjningar av oxid.

Vad betyder och hur uttalas oxid

Oxid uttalas ox|id [åksi´d] och är ett substantiv -en -er.

Oxid betyder:

Ordformer av oxid

Singular

oxid
obestämd grundform
oxids
obestämd genitiv
oxiden
bestämd grundform
oxidens
bestämd genitiv

Plural

oxider
obestämd grundform
oxiders
obestämd genitiv
oxiderna
bestämd grundform
oxidernas
bestämd genitiv

Oxid är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet oxid

  1. Järn(II)oxid eller gravrost har den kemiska formeln FeO och är en av flera järnoxider. Den förekommer naturligt i mineralet wustit. (källa)
  2. Järnoxid är ett sammanfattande namn på en grupp föreningar, oxider, mellan järn och syre. (källa)
  3. Kadmium upptäcktes av tysken Friedrich Stromeyer år 1817 som en förorening i zinkkarbonat, vilket vid upphettning gav en gulfärgad oxid till skillnad från ren zinkoxid som är vit efter avsvalning, samt oberoende av honom av den tyske kemisten Karl Samuel Leberecht Hermann. Namnet kommer från kadmeia, det antika namnet på zinkkarbonat. Stromeyer var även den förste att framställa metalliskt kadmium. (källa)
  4. Kiseldioxid (SiO2) är en förening av kisel och syre. I jordskorpan förekommer kiseldioxid bland annat i form av kvarts (lågkvarts). Inom livsmedelsindustri betecknas kiseldioxid med E-nummer E 551. (källa)
  5. Kopparsulfat, alternativt koppar(II)sulfat, är ett vitt salt med den kemiska beteckningen CuSO4. Kopparsulfat består av kopparjoner och sulfatjoner. Kopparsulfat kan framställas genom att låta svavelsyra reagera med koppar(II)oxid eller med kopparskrot under samtidig luftgenomblåsning. Saltet har en mycket stark benägenhet att uppta vatten varvid det bildar ett så kallat pentahydrat, CuSO4•5H2O. Som mineral kallas pentahydratet chalkantit men kan då även innehålla Fe, Zn, V, Co, Mg. (källa)
  6. Koppartak är ett tak belagt med kopparplåt. Plåten har från början den rena kopparns rödbruna färg men får av luftens inverkan en grågrön ton av ärg. Denna oxid består normalt sett av två skikt. Ett inre skikt kuprit (Cu2O), som är svart, samt ett yttre skikt som kan bestå av två olika oxider. Om luften är fri från salt består taket av enbart av brokantit (Cu4(OH)6SO4), som är grön. Innehåller luften salt består det yttre skiktet helt eller delvis av atakamit (Cu2(OH)3Cl) som också den är grön. (källa)
  7. Spaltkorrosion är en lokal korrosion som uppstår i och vid trånga spalter och utrymmen med miljöer som liknar den vid gropfrätning. Korrosionen beror på koncentrationsvariationer i oxidationsmedlet och ökar med tiden på grund av att koncentrationen av exempelvis väte- och/eller kloridjoner ökar med tiden. Bristen på syre i spalten gör att positiva metalljoner bildas som attraherar klorider till området. Detta gör området surt när metallkloriden hydrolyseras till hydroxid och saltsyra. Med andra ord blir ytor med låga halter av oxidationsmedel anodytor medan ytor med höga halter av oxidationsmedel blir katodytor eftersom oxidationsmedlet höjer potentialen vilket attraherar elektroner. (källa)
  8. Krom är ett metalliskt grundämne som ofta används i legeringar. När krommetall exponeras för luft bildas ett tunt oxidskikt som skyddar resten av metallen. (källa)
  9. Kvävgas är färglös och kemiskt trögreaktivt beroende på att dess två atomer i molekylen (N2) binds med en trippelbindning som är svår att lösa upp. Vid hög energitillförsel, till exempel elektriska urladdningar, sönderdelas kvävgasmolekylen dock till enskilda atomer som lätt reagerar – vid elektrisk urladdning i luft (kväve, syre och spår av andra gaser) bildas flera kväveoxider, bland annat kväve(mon)oxid NO och kvävedioxid NO2. Dessa bildas också vid flera typer av förbränning och kemiska industriella processer och kallas då ofta "NOx". Vid reaktion med vatten bildar dessa gaser salpetersyrlighet HNO2 och salpetersyra HNO3, vilka kan ge ett stort bidrag till försurning av miljön vid nederbörd. Dikväveoxid N2O (Lustgas, äldre benämning kväveoxidul) används som bedövningsmedel vid t.ex. förlossningar. (källa)
  10. Vid fabriksmässig tillverkning används ofta kopparhaltigt silver. Då löser man den smälta massan i vatten och tillsätter under någon tid ren silveroxid, varvid kopparn utfälls som olöslig oxid, som därefter filtreras bort. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.