Resurs synonym, annat ord för resurs, vad betyder resurs, förklaring, uttal och böjningar av resurs.

Synonymer till resurs

Vad betyder och hur uttalas resurs

Resurs uttalas resurs [-urs´] och är ett substantiv -en -er.

Resurs betyder:

Ordformer av resurs

Singular

resurs
obestämd grundform
resurs
obestämd genitiv
resursen
bestämd grundform
resursens
bestämd genitiv

Plural

resurser
obestämd grundform
resursers
obestämd genitiv
resurserna
bestämd grundform
resursernas
bestämd genitiv

Resurs är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Resurs översättning

Engelska

resource
allocation (distribution) of resources, more resources for women', s sport!, financial (economic) resources

Hur används ordet resurs

  1. Abborren är företrädesvis bottenlevande men stora abborrar jagar ofta ytligt levande stimfiskar som löja, stäm och liknande på kvällen. Abborren är framför allt en sötvattensfisk, men lever också i Östersjöns brackvatten, och även i Bottenhavets inte så salta vatten. Vid ostkusten hotas abborren i yngre stadier av födokonkurrens från storspigg och man har kunnat se att i områden med mycket storspigg finns det lite abborre. Tillståndet för abborren i Sverige bedöms årligen i publikationen "Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - resursöversikt". (wikipedia.org)
  2. Händelsevis: trenne teckningar [Elektronisk resurs]. Telegram Förlag. 2013. Libris 14286595. ISBN 9789174231304  (wikipedia.org)
  3. En glaciär (av franskans glacier, till glace, is) eller jökel (av isländskans jökull, som är besläktat med det svenska dialektala ordet ickel, istapp), tidigare även kallat gletscher på svenska, definieras som en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd. Glaciärer utgör jordens största resurs av sötvatten och den näst största ansamlingen vatten efter oceanerna, Lambertsglaciären i Östantarktis är världens största glaciär. Enkelt uttryckt uppstår glaciärer ofta i berg- eller polartrakter av att snö samlas och inte hinner smälta undan, varvid den lägger sig lager på lager. Av sin egen tyngd omvandlas snön till is av trycket och slutligen nås en kritisk massa då isen sätts i rörelse (wikipedia.org)
  4. Korgvide har jämnbreda lansettlika blad som kan bli tio gånger längre än de är breda, men är som regel åtminstone fem gånger längre än breda. Bladets undersida är silkeshårig och trädet har små blomställningar. Arten är inplanterad (hittades första gången 1744) och finns nu förvildad upp till Dalälven i Sverige och i södra Norge. Den tillväxer snabbt. Årsskotten kan bli 1 till 2 meter långa och är genom sin jämnhet, mjukhet och seghet lämpliga som korgflätningsmaterial. Artnamnet viminalis kommer också ur den latinska betydelsen: lämplig till flätning. Korgvide är en dioik art och blommorna sitter i hängen. På grund av den tidiga blomningen utgör korgvide en viktig resurs för bin. (wikipedia.org)
  5. Denna typ av system innebär att en produkts värde bevaras så länge som möjligt och att avfall minimeras. Tanken är att en resurs behålls i kretsloppet och när produkten nått slutet av sin livscykel fortsätter den att utnyttjas och skapa ytterligare värden. (wikipedia.org)
  6. Kärnkraftverk förbrukar kärnbränsle (vanligtvis uran) vilket är en ändlig resurs, och kärnkraft räknas därför inte till förnybara energikällor. Till skillnad från fossila energikällor som kol eller naturgas producerar dock den energialstrande reaktionen i ett kärnkraftverk inga växthusgaser över huvud taget. FN:s klimatpanel (IPCC) har i en litteraturstudie visat att ett kärnkraftverks hela livscykel (byggnad, rivning, transporter under drift, uranbrytning och bränsleframställning etc.) ger utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning som förnybara energikällor, till exempel solpaneler. (wikipedia.org)
  7. Det marina livet är en stor resurs för människan, genom att erbjuda mat, medicin, och material. Förhållandena i haven avspeglar förändringar på land, som miljöförstöring, och det deltar i kretsloppet ovan jord, genom att producera en stor del av det syre som varelser på land andas. Troligen spelar även det marina livet roll genom att reglera klimatet. (wikipedia.org)
  8. Särdqvist, Stefan (2006). Vatten och andra släckmedel [Elektronisk resurs] (2. uppl.). Karlstad: Statens räddningsverk. Libris 11580428. http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/21712.pdf  (wikipedia.org)
  9. Naturområden kan användas till friluftsliv, som barriärer mot farlig verksamhet (till exempel kraftverk) eller som ekologisk resurs. (wikipedia.org)
  10. Ett centralt instrument för att maximera konsumentnyttan i förhållande till resursåtgången är produktionsfaktormatrisen, en kvadratisk matris med lika många rader och kolumner som antalet artiklar som ekonomin producerar. Varje matriselement ai,j anger hur många enheter av produkt j som det behövs för att producera en enhet av produkt i. De sammanlagda resurser som krävs för produktionen av produkten i ges då av ekvationen (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.