Samordning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder samordning, varianter, uttal och böjningar av samordning

Samordning synonym, annat ord för samordning, vad betyder samordning, förklaring, uttal och böjningar av samordning.

Synonymer till samordning

Vad betyder och hur uttalas samordning

Samordning uttalas sam|ordn|ing och är ett substantiv.

Ordformer av samordning

Singular

samordning
obestämd grundform
samordnings
obestämd genitiv
samordningen
bestämd grundform
samordningens
bestämd genitiv

Plural

samordningar
obestämd grundform
samordningars
obestämd genitiv
samordningarna
bestämd grundform
samordningarnas
bestämd genitiv

Samordning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Samordning på Engelska

 • coordination

Hur används ordet samordning

 1. En aktion företagen av ett uppbåd av poliser som söker efter förbrytare, misstänkta eller bevismaterial benämns polisrazzia, när det sker plötsligt och i sådan omfattning att en misstänkt eller förrymd inte ska kunna slinka undan. Detta sker ofta med speciell samordning och planering vid tillslag mot organiserad brottslighet, såsom droghandelsligor, maffia, sexbrottsnätverk och kriminella gäng. (wikipedia.org)
 2. År 1928 grundades Internationella utställningsbyrån, Bureau International des Expositions (BIE) som en mellanstatlig organisation med säte i Paris för samordning, reglering och tillsyn av världsutställningar. Det är också BIE som väljer värdland. I organisationen finns 168 medlemsländer representerade. Världsutställningar äger nuförtiden rum vart femte år men under mellantiden görs andra mindre utställningar runt om i världen i BIE:s regi. Så har det varit från första början. De "riktiga" stora världsutställningarna är försedda med en asterix (*) efter årtalet i listan nedan. Alla övriga här listade, och många fler här icke listade, ville gärna kalla sig världsutställning men tillhör inte de "officiella". (wikipedia.org)
 3. Samordning kring regler och arrangemang gjordes 1973 mellan Bjarne Wäppling som representerade Sverigekorpen och Alhqvist Agentur AB och Sune Persson på Skånekorpen. Mellan 1980 och 1981 uppdaterade Svenska Innebandysällskapet, en organisation där Crister Gustafsson som varit med och bildat Sala IBK verkade de ursprungsreglerna. Den 7 november 1981 bildades Svenska Innebandyförbundet, innebandyns första nationsförbund, då som en del av Svenska Landhockeyförbundet tills man i november 1985 valdes in som den 58:e medlemmen i Riksidrottsförbundet. (wikipedia.org)
 4. Ekonomisk integration – samordning i varierande grad mellan olika länders ekonomiska politik för att underlätta internationell handel (wikipedia.org)
 5. Viltvårdsområde (tidigare jaktvårdsområde) är en sammanslutning av fastigheter, fastställd av länsstyrelsen, med syfte att genom bättre samordning av jakten över ett större område befrämja jakt och viltvård. Ett viltvårdsområde (vvo) bildas genom majoritetsbeslut och omfattar ofta en by eller ett skifteslag. Gränserna för ett vvo fastställs genom förrättning och kan inte omprövas förrän 10 år har gått. Bildande av viltvårdsområde regleras genom lag (2000:592) om viltvårdsområden. (wikipedia.org)
 6. Zonfossil används även för att åldersbestämma andra fossil, utifrån om de förekommer i samma lager som ett visst zonfossil. Inom den biostratigrafiska zoneringen används zonfossil för att definiera olika biozoner. Zonfossil med stor geografisk spridning underlättar för en global korrelering (samordning) av biozoner. (wikipedia.org)
 7. Svenska Lottakåren finns över hela landet och är indelad i ungefär 100 lokala lottakårer. Riksförbundets kansli i Stockholm är ett serviceorgan för hela organisationen. Kansliet sköter de övergripande frågorna kring samordning och utveckling av utbildning, information och rekrytering. Organisationen leds av en överstyrelse som tillsätts under den riksstämma som hålls vartannat år. Styrelsens ordförande tituleras rikslottachef. (wikipedia.org)
 8. Enligt boken beskrivs marknadsföringsprocessen i fem steg. I första steget undersöks marknaden för att förstå den samt förstå konsumenterna. Företag måste förstå konsumenternas behov, önskemål och efterfrågan. I det andra steget skapas en marknadsföringsstrategi som involverar bland annat marknadssegmentering, targeting och positionering. Vid steg tre börjar den aktiva marknadsföringen, produkter och tjänster skapas. Marknadsföringsmix är en blandning av strategiska marknadsföringsverktyg som omfattar samordning av fyra element som kallas marknadsföringens 4P: pris, plats, påverkan och produkt. Därefter i steg fyra konstrueras en affärsportfölj där det skapas ett kundvärde som ska bygga lönsamma relationer med kunderna, genom exempelvis god service och bra kvalité. Till sist i steg fem ska kundvärdet fångas upp och poängen med det sista steget är att skapa trogna och återkommande kunder, vilket kan skapas genom en effektiv marknadskommunikation. (wikipedia.org)
 9. Respektive kommandos uppdrag och ansvarsområde fastställs av Presidenten på försvarsministerns rekommendation årligen i den sk. Unified Command Plan. Militärbefälhavarna tilldelas förband av försvarsministern för att kunna fullfölja sina uppdrag: från andra militärbefälhavare eller från militärdepartementen. Sex av dessa kommandon har geografiskt ansvar för militära operationer i olika regioner i världen (United States Africa Command, USAFRICOM, United States Central Command, USCENTCOM, United States European Command, USEUCOM, United States Northern Command, USNORTHCOM, United States Pacific Command, USPACOM och United States Southern Command, USSOUTHCOM). Därutöver har fyra militärkommandon funktionella ansvarsområden, för gemensam utbildning och samordning (United States Joint Forces Command, USJFCOM), för kärnvapenarsenalen, rymdoperationer och cyberrymden (United States Strategic Command, USSTRATCOM), för specialförband (United States Special Operations Command, USSOCOM) och för transporter (United States Transportation Command, USTRANSCOM). (wikipedia.org)
 10. Ett specialfall är när markstridskrafter anfaller från sjön. Ett sådant anfall är komplicerat eftersom det kräver omfattande samordning mellan markstridskrafter och sjöstridskrafter. Lyckas man uppnå överraskning kan en lyckad amfibieoperation vara krigsavgörande. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: